Правен статут на БНБ


Категория на документа: Други


.1.Правен статут на БНБ:

Регламентацията на Централна банка е уредена в Закона за БНБ. Тя е Централна банка на р. България. Тя е юридическо лице със седалище в град София. Може да има клонове в страната и представителства както в страната, така и в чужбина. БНБ има печат със своето наименование и с изображение на герба на р. България. Основната задача, която изпълнява банката е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична еденица и провеждане на парична политика. Тя се отличава от търговските банки с правото си да емитира банкноти и монети в страната - друга институция няма това право. Също така регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с цел да се поддържа стабилността на паричната система, на банковата система и да защити интересите на вложителите. БНБ е в абсолютна независимост от органите на държавната система, а се отчита за своята дейност единствено пред Народното събрание. Тя действа като фискален агент и депозитар на държавата въз основа на сключени договори.

Органите на управление за БНБ са Управителният съвет, управителят и трима подуправители.

Управителният съвет се състои от седем членове:

Управителят на банката;

Тримата подуправители;

Трима други членове;

Управителят и подуправителите се избират от НС.Изискванията към тях са:

Те трябва да са с високи нравствени качества, които са изтъкнати от професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело.

Не трябва да са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление.

Не трябва да са участвали в предприятие, което е било обявено в несъстоятелност.

Не трябва да са били членове на управителен съвет или контролен орган на търговско дружество или кооперация, които да са били през последните две години обявявани в несъстоятелност.

Не трябва да са ЕТ, неограничено отговорен съдружник в ТД, търговски помощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контролен орган на ТД или кооперация с изключение на тези, в които БНБ има участия.

Не трябва да са съпруг или супруга или да се намира в съжителство, роднина по права, по сребрена линия до четвърта степен, включително по сватовство до втора степен с друг член на Управителния съвет.

При встъпване в длъжност управителят, подуправителите и тримата членове полагат клетва да спазват законите, да съдействат за осъществяване на поверените на банката функции, както и да пазят служебна, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна, включително и след прекратяване на пълномощията им.

Управителят и подуправителите полагат клетва пред НС, а другите членове пред президента.

Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно. Той се свиква от управителя на банката или по искане най-малко на трима от членовете му чрез писмена покана. Може да заседава ако присъстват повече от половината от членовете му. УС:

Обсъжда и приема основни насоки на дейността си;

Приема нормативни актове по дейността на банката;

Определя лихвите, таксите и комисионните във връзка с дейността на банката;

1

Определя процентите на задължителните минимални резерви за ТБ;

Определя с наредби нормативните изисквания за регулиране на банковата дейност;

Приема правилник за дейността си;

Взема решения за въвеждане и преустановяване на отделни дейности на банката;

Открива и закрива клонове и представителства на банката;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правен статут на БНБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.