Правен статут на БНБ


Категория на документа: ДругиПриема решения за издаване на нови банкноти и монети и определя сроковете, след които те престават да бъдат законно платежно средство и в които извадените от употреба банкноти и монети следва да бъдат обменени;

Обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на банката;

Определя реда и компетентностите за отнасянето в загуба на несъбираеми вземания на БНБ;

Приема решения за участие на БНБ в международни организации и в мероприятия и дейности, предприемани от такива организации;

Приема внесените от управителя годишен бюджет, годишен счетоводен баланс и отчета за дейността на банката;

Отговаря за създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол в БНБ и в нейните дъщерни дружества,съобразена с присъщите рискове за дейността й;

Издава,отказва издаване и отнема лицензи на банки и дружества за електронни пари при условията и реда на Закона за кредитните институции;

Поставя банки и дружества за електронни пари под специален надзор при условията и реда на Закона за кредитните институции

Основният капитал на БНБ е 20 милиона лева. За покриване на безнадеждни и съмнителни вземания БНБ формира провизии в определен от УС размер, които са елемент на счетоводните разходи и коректив на активите по баланса. Фонд "Резервен" се образува от отчисления в размер 25 на 100 от годишното превишаване на приходите над разходите на банката. Средствата от фонда се използват за покриване на загуби на банката. Освен фонд "Резервен" по решение на УС са създадени и други фондове със специално предназначение. Остатъкът от годишното превишаване на приходите над разходите се внася всяка година в приход на държавния бюджет в срок от 4 месеца след края на финансовата година. Когато в баланса на БНБ сумата на активите й спадне под сумата на нейните задължения и на основния й капитал, министърът на финансите попълва сумата до размера на недостига. Редът за попълване на недостига се прилага само, когато са изчерпани средствата по фонд "Резервен" и по специалната резервна сметка на банката.

Като изводи от общата характеристика на БНБ могат да се посочат:

ЦБ носи непосредствена икономическа отговорност за състоянието на паричния оборот в страната;

ЦБ контролира и регулира съотношението на количеството пари и стоки;

ЦБ е овластена от закона и регулира и контролира дейността на ТБ;

2

2.3. Взаимоотношения между БНБ и държавата:

БНБ действа като фискален агент и депозитар на държавата. В качеството си на такава тя извършва банково обслужване на сметките и плащанията на държавата или по точно БНБ

изпълнява касово държавния бюджет, съхранява златно-валутните резерви на страната, регулира паричната маса и парите в обръщение, с помощта на паричните си агрегати. Действа като агент по държавните дългове на страната (при нея държавата има открита банкова сметка).

Чрез тази сметка централна банка обслужва дълговете на държавата. Също така при определени от нея условия БНБ може да води сметки за държавни ценни книжа, които се регистрират по приобретатели на дълга - тя води сметки за всеки собственик на ценни книжа. При смяна на собственика, централна банка приключва сметката на стария собственик и открива нова на името на новия собственик. Българската народна банка не може да предоставя кредити на Министерския съвет, на общините, както и на други държавни и общински институции, организации и предприятия, защото те са на делегирани бюджети, които получават от държавния бюджет,който касово се изпълнява от БНБ. Управление "Емисионно", което играе ролята на валутен борд управлява международните резерви на БНБ. Този паричен съвет гарантира стабилността на паричния пазар и поради тази причина в закона съществува експлицитна забрана за отпускане на кредити от страна на БНБ към държавата, с изключение на кредитите от Международния валутен фонд. Тя може да предоставя кредити на държавата за сметка на покупки на специални права на тираж от Международния валутен фонд, предоставени от управителния съвет при следните условия:

Решението на УС да е взето не по-късно от 7 дни след датата на покупката;

Срокът за ползване на заема от държавата е 90 дни след датата на съответната покупка на специални права на тираж от Международния валутен фонд;

Плащанията по главницата и лихвите се извършват в срокове не по-късно от датите, на които следва да се извършат съответните плащания от БНБ към МВФ и в необходимите размери. БНБ купува тези права от МВФ като гаранция за кредита.

2.4. Взаимоотношения между БНБ И УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД:

Като централна банка БНБ поддържа взаимоотношения с търговските банки. Една от търговските банки, с които Българската народна банка има взаимоотношения е Уникредит Булбанк. Като централна банка на р. България, БНБ осъществява контрол върху дейността й.

Тя:

1.Определя с наредба задължителните минимални резерви, които банката трябва да държи при нея. С увеличаването или намаляването на размера на задължителните минимални резерви, БНБ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правен статут на БНБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.