Правен статут на БНБ


Категория на документа: Други


Тема 1
ПРАВЕН СТАТУТ НА БНБ

БНБ е създадена на 25.01.1879г. със закон, като държавата й предоставя 2 000 000 франка първоначален капитал. През 1885г. БНБ получава разрешение да емитира банкноти и да регулира паричното обращение. В момента Основния капитал на БНБ е 20 000 000 лева. БНБ е юридическо лице със седалище София. Тя е Централна банка (ЦБ) на Република България (РБ) и с оглед на мястото й в банковата система, притежава правомощия, неприсъщи за Търговската банка (ТБ). Тя има надмощно положение спрямо тях- издава разрешително за създаването им и упражнява контрол върху дейността им. Основната задача на всяка ЦБ е да провежда паричната и кредитната политика на държавата и да поддържа външната стабилност на националната валута. Именно заради това БНБ е независима от указанията на Министерският съвет и другите органи при изпълнението на дейностите си.
1. Основен капитал и резерви.

а/Основният капитал на Българската народна банка е 20 милиона лева. За покриване на безнадеждни и съмнителни вземания БНБ формира провизии в определен от управителния съвет размер, които са елемент на счетоводните разходи и коректив на активите по баланса.
б/Фонд "Резервен" се образува от отчисления в размер 25 на сто от годишното превишение на приходите над разходите на банката. Средствата от фонда се използват за покриване на загуби на банката. След отчисляване на сумата за фонд "Резервен" се заделят необходимите суми за фондовете със специално предназначение, учредени по решение на управителния съвет.
Остатъкът от годишното превишение на приходите над разходите на банката се внася всяка година в приход на държавния бюджет след края на финансовата година.
Когато в баланса на Българската народна банка сумата на активите й спадне под сумата на нейните задължения и на основния й капитал, Министърът на финансите попълва основния капитал на банката до размера на недостига, ако са изчерпани средствата по фонд "Резервен" и по специалната резервна сметка на банката.
2. Структура и управление на БНБ.
а/ структура на БНБ- След въвеждането на Валутен борд се промени структурата на БНБ. Като органи за управление се определят управителен съвет, управител и трима подуправители, избрани за ръководители на основните управления. Структурата на ЦБ включва 3 основни управления: "Емисионно", "Банково" и "Банков надзор" и може да се представи по следния начин:

-"Емисионно" управление- поддържа валутното покритие и паричните задължения на БНБ, като предприема необходимите действия за ефективно управление на брутните международни валутни резерви на банката. Изпълнява функциите на валутен борд в страната.
- "Банково" управление- то е кредитор от последна инстанция при възникването на системен риск за стабилността на банковата система. Кредитирането се извършва при строго определени условия и пълно обезпечение от злато и други бързоликвидни активи на ТБ.
- Управление "Банков надзор"- при упражняване на надзорните си правомощия компетентните органи прилагат самостоятелно и независимо предвидените в закона мерки за въздействие и санкции.
б/ органи на управление на БНБ- Управителният съвет на БНБ се избира от Народното събрание. Той се състои от 7 членове: управител на банката, трима подуправители и трима членове. Управителят на БНБ организира, ръководи и контролира дейността на банката и я представлява в страната и в чужбина. Обособените основни управления на ЦБ- "Емисионно", "Банково" и "Банков надзор", се ръководят пряко от подуправител, определени от НС. Подуправителите организират, ръководят и отговарят за дейността на ръководените от тях управления. Вътрешният одит на БНБ се осъществява от главен одитор , избран от управителния съвет на банката, след одобрение на председателя на Сметната палата. Главният одитор оценява качеството на системите за вътрешен контрол, оказва съдействие на ръководството на банката за тяхното усъвършенстване и за управлението на риска.
БНБ има следните компетенции:
* Емисия на парите
* Управлението и регулирането на парите и паричното обръщение
* Грижата за стабилността на паричната единица на страната
* Взаимоотношенията с държавата
* Контрола и надзора на останалите субекти от парично- кредитната система на страната
В условия на Валутен борд, ЦБ има изключителното право да пуска в обръщение банкноти и монети. Тя поддържа фиксиран валутен курс към резервната чужда валута, а валутните резерви са равни на парите в обръщение.
3. Взаимоотношения с банките.- в условията на валутен борд взаимоотношенията между БНБ и ТБ се характеризират с:
* БНБ неможе да рефинансира ТБ;
* БНБ неможе да кредитира ТБ;
* БНБ определя минималните задължителни резерви, които банките са длъжни да поддържат- ЦБ с наредба определя сроковете, размерите и активите, в които се поддържат задължителните минимални резерви от банките при ЦБ, както и начинът за тяхното определяне и регулиране. Резервите са процент от стойността на привлечените средства на ТБ/влогове и депозити/;
* БНБ съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи;
* БНБ издава и отнема лицензите за осъществяване на банкова дейност;
* БНБ провежда текущ контрол и анализира дейността на ТБ.

4. Отношения между БНБ и държавата.- Българската народна банка действа като фискален агент и депозитор на държавата въз основа на сключени договори и при пазарни условия и цени на услугите. Като фискален агент и депозитор на държавата Българската народна банка:
* извършва банковото обслужване на сметките и плащанията, включени в системата на единната сметка, от името и за сметка на Министерството на финансите;
* събира и предоставя на Министерството на финансите периодична информация за сметките на бюджетните предприятия в банки в страната;
* действа като агент по държавни дългове и по дългове, гарантирани от държавата;
* може да извършва и други договорени с министъра на финансите дейности.

Като агент по държавни дългове Българската народна банка води сметки за държавни ценни книжа, които се регистрират по приобретатели на дълга/лица, поемащи задълженията по дълга/. Тя може да действа като упълномощен представител на Министерския съвет за цели и при условия, определени от нея и от Министерския съвет.
БНБ обслужва всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, при спазване изискванията на Конституцията, които съставляват държавния дълг и представляват задължение на държавата. Поемането на държавния дълг се извършва чрез емисии на държавни ценни книжа и договори за държавни заеми, като поемането на дълга става в следните случаи:
* за финансиране на бюджетния дефицит
* за финансиране на инвестиционни проекти и специфични програми
* за рефинансиране на държавния дълг в обръщение
* за осигуряване на плащанията по изискуеми държавни гаранции
* за подкрепа на платежния баланс на страната
Българската народна банка не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма, включително чрез придобиване на дългови инструменти. Тя няма право да кредитира Министерския съвет и общините, както и други държавни и общински институции, организации и предприятия.
Българската народна банка може да предоставя кредити на държавата за сметка на покупки на специални права на тираж от Международния валутен фонд, предоставени от управителния съвет при спазване на определените в нормативните документи условия.

5.Надзор върху банковата дейност.

БНБ упражнява надзор върху дейността на банките за спазването на установените правила и издадените нормативни актове. Надзорът обхваща:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правен статут на БНБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.