Правна същност на преките данъци


Категория на документа: Други


2 данък върху наследствата

3 данък върху даренията

4 данък при възмездно придобито имущество

5 данък върху превозните средства

6 патентен данък, който от 01. 01. 2008 год. е в местните данъци и също е пряк подоходен данък

Общинският съвет определи с наредба размера на данъците по условията, по реда и в граници, определени със закон .

Ако в края на предходната година Общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действителния размер на данъци на предходната година. Не се допускат и изменения на приетите в Общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината. Те се заплащат в брой в касите на общината или безкасово по съответната сметка. Данъчно задължените лица по Закона подават данъчни декларации по образец, утвърден от министъра на финансите, обнародван в Държавен вестник.

Установяването, обзпечаването и събирането на местни данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Невнесените в срок данъци се събират заедно с лихви, определени в " Закона за лихвите върху данъци и такси и други подобни държавни вземания" по реда на ДОПК.

Кметът на общината упражнява правомощията на рашаващ орган по чл. 152 (2) ДОПК - това е директорът на Дирекция " Обжалване и управление на изпълнението " Ръководителят на звеното за местни приходи в местната община упражнява правомощията на териториален директор на НАП.

Компетентни органи за отсрочване и разсрочване на местните данъци са:
- кметът- за задължения до 30 000 лв.
- Общинският съвет - за задължения над 30 000 лв.

В заключение на всичко дотук, можем да обобщим основното и най-характерното за преките данъци, а именно : при преките данъци данъчният длъжник и фактическият платец на данъка са едно и също лице. Прекият данък не се включва в цената на стоката директно. Той се събира от лицето или фирмата едва след като се установи каква е нетната стойност на получения приход или стойността на движимите вещи и недвижими имоти. Такива у нас са местните данъци (данъкът върху сградите, данъкът върху наследствата, таксата за правоползване на превозни средства) данъкът върху общия доход, данъкът върху печалбата, отпадналият през 2003г. данък за общините. Преките данъци са определени годишно върху собствеността, професията или дохода.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правна същност на преките данъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.