Правни и организационни основи на корпоративната сигурност


Категория на документа: ДругиОсновни принципи за изграждане на системата за фирмена сигурност

Първите въпроси, които възникват днес пред ръководители и собственици на фирми и организации по отношение на сигурността са:
- каква да бъде логиката, характера и вида на системата;
- кога да се започне нейното проектиране и изграждане;
- кой да се занимава с тази дейност;
- как да се постигне желаната сигурност;
- скъпа ли е такава дейност, рентират ли се инвестициите?

С други думи, ръководителите на фирми се интересуват най-напред от това какви принципи е необходимо да се съблюдават, за да бъдат уверени, че постъпват правилно с оглед на нуждите и съвременнните изисквания.

Теорията и практиката в областта на сигурността препоръчва при проектирането, изграждането и експлоатацията на съвременна система за ФС да се съблюдават следните основополагащи принципи:

1. Изграждането на системата за ФС е задача на ръководителя й. - погрешно е схващането, че изграждането на системата за сигурност е маловажна задача в управлението на фирмата и поради тази причина ръководителят й трябва да я делигира другиму. В условията на дефицит на сигурност в стратегически план, ожесточена конкуренция и в практиката на вътрешно-фирмените условия, гарантирането на ФС се нарежда сред първостепенните й задачи, наравно с проблеми като стратегията на фирмата, нейният бизнес-план, финансите, борбата с конкуренцията и др. Ето защо управлението на ФС трябва да бъде предмет на ръководителя. Той трябва да поставя на преден план своите усилия при гарантиране на ФС и да следи от близо за изпълнението на дейностите по поддържането й. В държавите с развита пазарна икономика, специалистите по сигурност често повтарят, че въпросите по защита на фирмената тайна се решават не в стаята на началника на охраната, а в кабинета на ръководителя на фирмата. За условията в нашата страна е целесъобразно да се преодолеят схващанията и практиката, че за сигурността на държавата и фирмата ще се грижи само държавата или някой друг, така както е било това доскоро. За съжаление все още немалък брой ръководители на държавни и преди всичко частни фирми робуват на това погрешно становище. Промяна настъпва едва след консумиране на материални, психологически и човешки загуби.

2. Изграждането на системата за ФС започва с регистрация на фирмата - всяка фирма възниква най-напред като идея, която съдържа преди всичко предмета на дейност, начина финансиране, първия бизнес-план за близките няколко години. Неотложна част от създаването на фирмата е и ФС, за което трябва да се създаде съответния план и да се осигурят необходимите ресурси за постигането на сигурността. Колкото идеята е по-развита в подробности, толкова по-успешен ще бъде старта. За съжаление винаги в този момент се пропуска проблема за сигурността. Почти всеки си казва: "нека най-напред да развием бизнеса, а по-късно ще разговаряме и мислим за сигурността". Много скоро практиката опровергава погрешността на такъв подход. Това обаче е съпроводено с обрани офиси, задигнати мрежи от компютри, изчезнали каси с грижливо заключени документи, оплаквания за нелоялни служители и партньори, бързи фалити и пр. Много е важно още в начален етап да се разработят първите идеи и мероприятия за изграждане на системата за ФС. Важен е първият импулс. Това би могло да бъде:
- издаване на кратка заповед за определяне на конкретен сътрудник по проблемите на сигурността;
- да се изисква чрез нея в определен срок да се разработи и първия организиращ фирмен документ, свързан със сигурността.

Подходът, първо да се започне дейност, а след това да се мисли за сигурност е доказано погрешен. Проблемите на физическата защита и особено на вътрешната сигурност - например осигуряване лоялността на служителите, сигурността на информационните потоци и комуникационните средства - възникват още с първите елементарни стъпки на фирмата. Затова един от пърите поставени и решени, доколкото е възможно на този етап, проблеми трябва да бъде този за гарантирането на ФС и опазването й за продължителен период от време.

3. Фирмата се нуждае от комплескна система за сигурност - теорията на системния анализ показва, че ефективността и качеството на всяка система се определя не от характеристиките на най-качественото й звено/елемент, а от най-слабото. Отнесено за нашите разсъждения това означава, че и най-съвършенната интегрална техническа система за сигурност в ръцете на един нелоялен към фирмата персонал, ще се окаже неефективна. От друга страна, само високата лоялност на служителите към фирмата няма да бъде достатъчна, за да се осигури необходимото минимално обезпечаване на всички компоненти на сигурността. С други думи дори една система с високо ниво на защита не е ефективна дотогава, докато не обезпечи всички компоненти на сигурност. Печелившата стратегия е тази, която залага на едновременното хармонично изграждане на всички компоненти на системата за ФС - хора, финансови средства, материална и интелектуална собственост и т.н. С развитието на дейността на фирмата се променят и краткосрочните й цели, което неотменно води и до промени в същността на заплахите за нейната сигурност. Поради това е нормално на определени етапи приоритетите на изграждането й да бъдат различни, като е възможна и тяхната промяна. Важното е всички клонове на системата да се развиват в синхрон, като на всеки етап от развитието на фирмата се определя необходимото минимално обезпечаване на всички компонети на сигурността.

4. Системата за ФС се развива, както се развива и агресията срещу нея - всяка фирма работи в променящи се условия и продължително време, което означава и промяна в оценката на риска за фирмата. Предприеманите днес мерки за сигурност, много скоро ще се окажат недостатъчни, което пък ще доведе до необходимост от промяна и/или разширяване на стратегията за ФС. Налице е извечната проява на диалектическо единство на двойката защита/агресия. Това означава, че едно нововъведение в системата за ФС в един първоначален период ще има висока ефективност при отразяване на агресията. Ще последва натрупване на опит от страна на престъпния свят и агресивния конкурент за преодоляване на защитните възможности на това нововъведение. Като резултат, в един следващ период ефективността от прилагането му ще намалее, т.е. ще се понижат качествата на системата за сигурност. Практиката принуждава фирмата да вземе нови мерки за укрепване на сигурността и противодействие на агресията.

Нека разгледаме един прост пример, който ще ни покаже как закъснялото изграждане на система за сигурност може да се окаже пагубно за дейността на фирмата и да доведе до големи загуби.

Преди повече от 40 години една банкова верига в Италия с работещи 130 гишета за клиенти била обирана всяка седмица - или общо около 50 обира годишно със сумарна годишна загуба от 12 милиона долара. За три години през периода 1975-1977 година, тя оборудва всичките си филиали със системи видеокасетофони за безшумно заснемане. Същината се състои в това, че няма никакви звукови алармени сигнали, камерите са скрити и не могат да се забележат. Наистина твърде нетипично за дотогавашната практика в Италия и южняшкия темперамент на италаянците. В резултат през 1978г. не е имало нито един обир. В следващите години са регистрирани от време на време по някой обир, средно по 4-5 случая годишно. Благодарение на "тихия" видеозапис, в 80 % от случаите полицията е успявала да открие престъпниците.

Изхождайки от горепосоченото може да се заключи, че навременната и добре организирана система за ФС може да предотврати финансови загуби и да подсигури доброто развитие на дейността. Можем да кажем и, че своевременно изградена система за сигурност ще даде шанс за по-ранно противодействие на престъпността и въвеждане навреме на нови и по-развити методи и оборудване за обезпечаване на ФС.

5. Няма абсолютна /тотална/ сигурност. - стремежът да се постигне интегрална сигурност не трябва да се разбира като търсене на максимална/абсолютна сигурност. Всяка една система, колкото и да е добра, има слабо звено и е пробиваема поради широкия спектър на застрашеност. Система с абсолютна сигурност не съществува и не е необходимо да се поставя такава неизпълнима и ненужна задача. Една такава хипотетична система би довела до фактическо блокиране на дейността на фирмата не само срещу агресията на конкуренцията и престъпния свят, но и спрямо клиентите. Това е нецелесъобразно противопоставяне на престъпноста от страна на фирмата, последвано то невъзможност за осъществяване на каквато и да е дейност. Стремежът към абсолютна сигурност води до тотална несигурност. Следователно, системата за сигурност е ефективна когато е в динамично развновесие. Тя е едно оптимизиране на вътрешните ресурси и управление с цел елиминиране на глобалния риск.

6. Системата за ФС /и агресията срещу нея/ се изгражда върху постиженията на основните науки - постиженията на науката, особено в последните два века намират приложение най-напред в областта на сигурността на държавите. От друга страна, нуждите на сигурността на държавите стимулират бурното развитие на основните клонове на науката и техниката. Без съвременните средства за наблюдение и охрана не би могло да се осъществява добра защита предвид развитието на средствата за преодоляването й. Това от своя страна не означава пренебрегване изцяло на човешкия фактор. ФС, като компонент на сигурността на съвременната държава, се ползва също с "предимството" да бъде обслужвана от всички най-нови достижения на най-широка гама науки. Същите тези постижения на научната мисъл са впрегнати със същата сила и в същия обхват да улеснят агресията на фирмите-конкуренти и престъпния свят срещу защитата, изграждана от Вашата фирма.

7. Принципът за икономическата целесъобразност се прилага и при изграждането, модернизацията и експлоатацията на системата за ФС - инвестициите за сигурност е необходимо да бъдат икономически обосновани, така както това се отнася и за всяка друга човешка дейост. Прекалено високите инвестиции за осигуряване на ФС видят до неефективна дейност на фирмата, както и прекалено ниските разходи водят до неефективност на системата за сигурност. На фиг.1 са илюстрирани възможните решения при провеждане от фирмата на каквото и да е мероприятие по сигурност. Съпоставени са предполагаемите й материални загуби в случай, че не се изразходват средства за сигурност, с инвестициите за сигурност. Когато предполагаемите загуби на фирмата, в случай, че тя не предприеме определени мерки за сигурност, са многократно по-големи от инвестициите за реализирането им, то провеждането им е икономически обосновано /виж т.А/. Очевидно, че вариантът, определен от т. Б, ще бъде отхвърлен като икономически нецелесъобразен. Това е така поради неблагоприятния баланс между инвестициите за сигурност и евентулните щети, които биха се понесли, ако ли не се изпълнят предвидените нови мероприятия за сигурност.

Потенциални загуби

Фиг. 1. Икономическа целесъобразност при изграждане на системата за фирмена сигурност.

Структура и характер на системата за ФС

Един от най-важните проблеми на системата за ФС безусловно е изборът на нейната структура. Всяка фирма е заинтересована да реши този проблем в най-добра светлина, като се ползва от достиженията на съвременната наука и практика.

Предлага се системата за ФС, независимо от нейната основна дейност и с развита научно-изследователска, производствена, търговско-икономическа и транспортна дейност или работеща в сферата на услугите, да се структуира в четири основни подсистеми/елемента (виж фиг.2):
- подсистема "физическа сигурност и охрана" (ФСО);
- подсистема "вътрешна сигурност"(ВС);
- подсистема "външна сигурност"(ВнС);
- подсистема "сигурност на информационната система"(СИС).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правни и организационни основи на корпоративната сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.