Правни и организационни основи на корпоративната сигурност


Категория на документа: ДругиФиг. 2. Структура на системата за фирмена сигурност

ФСО имат за задача да защитят физически човешките и материалните ресурси на фирмата. Човешките ресурси са:
- собствениците на фирмата;
- ръководителите й;
- служителите и работниците.

Материалните ресурси са много повече и е трудно да бъдат изброени всички, но някои от тях са:
- парични средства;
- оборудване и машини;
- превозни средства;
- средства за информация и кореспонденция.

Практиката на фирмите в областта на сигурността показва, че основното внимание се отделя на ръководителя на фирмата и т.н. "чувствителни служители".Това са онези служители, които имат съществен принос за просперитета на фирмата.

Системата ФСО като система има разклонена структура, съставена от редица важни подсистеми /виж фиг.3/:
- физическа защита/охрана/ ;
- транспорт на пари, валута, ценности, ценни книжа и стокови потоци;
- противопожарна защита;
- защита от природни бедствия и технологични аварии.

Фиг. 3. Структура на системата "Физическа сигурност и охрана".

Структурата на системата за ВС е показана фиг.4. Главната задача на тази система е да осигури лоялността на служителите на фирмата към нея, "лоялността" на комуникационните средства и информационните потоци. Основни съставки в структурата са:
- осигуряване лоялността на служителите;
- сигурност на комуникационните линии-преди всичко на телефоните от всякакъв вид, факсовете, телексите;
- сигурност на информационните потоци - има се предвид официалния, служебния и поверителен поток на кореспонденцията на фирмата вътре и извън нея.

Фиг. 4. Структура на системата "Вътрешна сигурност".

Системата за ВнС има за задача да гарантира надежната и устойчива работа на фирмата спрямо външния свят, който я заобикаля. Основните елементи на тази система, съгласно фиг.5 са:
-защита от конкуренцията;
-осигуряване лоялността на партньорите;
-осигуряване лоялността на клиентите, особено на основните.

Фиг. 5. Структура на системата "Външна сигурност"

СИС като четвърта съставка се отнася до сигурността на автоматизираните информационни потоци, изградени на съвременни бързоразвиващи се информационнни технологии. От гледна точка на сигурността се предлага структурата на информационната система на фирмата да се разглежда като съставена от два основни контура /виж фиг.6/ :
- информационна система за същинската дейност на фирмата - за всяка фирма тя е различна и има своя специфика. Тази част от информационната система за една търговска фирма ще бъде очевидно система за номенклатурата на стоките, стоковите наличностти, клиентите с всичко касаещо тяхните поръчки - сроковете на доставка, цени, плащания и т.н. За една банка информационната система за същинската й дейност ще съдръжа данни за клиентите, раздадените кредити с всички характеристики - величини, лихви, падежи, извършени плащация, сведения на просрочванията и пр.
- информационна система, отнасяща се пряко до ФС - тази част обхваща сравнително еднакви за преобладаващата част от фирмите информационни масиви. Могат да се посочат преди всичко:
o събираните специфични сведения за персонала по време на проучането им преди постъпване във фирмата, както и за всичко от дейността им в нея;
o информация за важни сегашни и потенциални клиенти;
o информация за основни сегашни и потенциални партньори;
o пълна информация за конкурентите;
o специфични стратегически проучвания;
o данни за хора, които биха се отнесли към т.н. лоби на фирмата;
o данни събирани от фирменото разузнаване;
o данни за посегателствата срещу ФС;
o анализи за състоянието на отделни сектори на ФС и пр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правни и организационни основи на корпоративната сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.