Правно-социологически проблеми на правната социализация на подрастващите


Категория на документа: Други


технически университет
габрово

КУРСОВА РАБОТА

По: Социология на правото

Тема: "ПРАВНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ"

Изготвил: Проверил:

Съдържание:

1. Увод
2. Култура и цивилизация. Правна култура
3. Експериментът Робинзон
4. Правни образци и правни ценности
5. правната социализация като част от процеса на социализацията на подрастващите
6. Понятие за правна социализация
7. Етапи на социализацията на подрастващите
8. правната социализация и нормативния ред
9. теории за правната социализация на подрастващите
10. Правна социализация, социална патология и девиантно поведение на подрастващите
11. Фактори, влияещи върху правната социализация на подрастващите
12. Семейство и правна социализация
13. Училище (университет) и правна социализация
14. Музика и правна социализация
15. Масмедии и правна социализация
16. Интернет и правна социализация
17. Правна социализация и противообществени прояви на подрастващите
18. правната социализация и концепцията за господството на правото
19. Правната социализация в контекста на законодателството в областта на младежката престъпност и ресоциализация
20. Обобщение
21. Библиография

1.Увод

Проблематиката свързана с правната социализация на подрастващите в България придобива особена актуалност в нашата съвременност на фона на динамичните процеси на обществено-политическа обнова, на преход от социализъм към демокрация, на преустройство от централно-планово стопанство към пазарна икономика, и съответно на промяна в ценностната система и ориентация както на отделния индивид, така и на обществото като цяло. Това закономерно води до нарастване на различните форми и прояви на социална патология и девиантно поведение сред всички възрасти, полове, етноси, социални слоеве и пр. За огромно съжаление те засягат предимно младите хора и по-специално подрастващите. Ето защо въпросът свързан с правно-социологическите проблеми на правната социализация на подрастващото поколение е много болезнен именно днес, когато престъпността се ювентизира повече от всякога.

2. Култура и цивилизация. Правна култура.

Всеки човек от момента на своето раждане попада в определена обкръжаваща среда, която се разделя на природна и културна. На социологически език тази съвкупност от материални и нематериални продукти се нарича култура и цивилизация. В науката обаче съществува разграничение между двете понятия. Под култура се разбират преди всичко ценностите - духовни и материални, създадени през многовековното историческо развитие на човечеството, които са и част от цивилизацията - степен на социално-икономическо и политическо развитие на държавата и обществото, която обаче е по-скоро определение за технологичната част на човешкия прогрес, за научно-техническата революция, имаща конкретни прагматични и утилитарни измерения, отколкото за чисто духовното и аксиологичното развитие на човечеството.

Ето защо зависимостта на човека от обществото, от другите хора е изначална. Неоспоримо доказателство за това е фактът, че източник на нашият живот са родителите ни. Друго свидетелство за тази зависимост е и периодът на детството, в което ние дори и физически не можем да бъдем самостоятелни. Трудът и грижата за оцеляване е винаги съвместна и колективна. Освен това мисленето и нашата духовност са невъзможни без езика - човешкото средство за общуване с другите. Затова, дори когато мислим в уединение, ние сякаш общуваме вътрешно с другите хора.

Човекът е немислим по друг начин освен чрез обществото, в което живее, подобно на немислимостта на зелените листа без дървото, от което са израснали. Затова още Аристотел определя човека като "zoon politicon", т.е. като обществено животно, като политическо същество, но не като просто наблюдение, че хората живеят заедно заради някакво удобство, а в такъв смисъл, че никой не може да живее извън каквото и да е било общество. Да се говори за човека като напълно самостоятелен, изолиран, затворен, е само абстракция, изкуствено мисловно ограничаване.

3. Експериментът Робинзон.

Дори прословутият герой на Даниел Дефо - Робинзон Крузо, попаднал след корабокрушение на необитаем остров, не е напълно изолиран и самостоятелен човек. Той упорито и постепенно се справя с природните стихии, построява си жилище, ловува, отглежда растения и животни и т.н. Брани се умело от враговете и дори си доставя елементарни удоволствия. Но дали наистина Крузо е пример за човек, който може да оцелее сам-самичък в света? Дали всъщност той съществува напълно изолиран от обществото, в което е живял, или от каквото и да е било общество?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правно-социологически проблеми на правната социализация на подрастващите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.