Предмет и задачи. Видове граматика. Морфологията като част от граматиката.


Категория на документа: Други


1..Предмет и задачи. Видове граматика. Морфологията като част от граматиката.

Езикът представлява система от знакове и правила за тяхната употреба. Системата от знакове е речниковия състав на езика който се определя не като съвкупност от думи или знакове а като система от знакове тъй като се предполага че освен множеството се изучават и взаимотношенията между неговите елементи. От задълбоченият поглед върху речниковия състав на езика се дава възможност да се дигернцират? и по-елементарните знакове от които думите са образувани. Това са звукове и мореморфеми. Всеки един от тези знакове във системно изяснено множество и конкретни взаимоотношения помежду си формира условно тъй наречените езикови равнища. Аз гледат се на фонетично равнище, морфемите и техните взаимоотношения съставляват морфологичното равнище лексеми като основни езикови единици, техния произход и функции съставляват лексикално то равнища принципите на съчетаване на думите в словосъчетания и изречения представляват синтактичното равнище.Дисциплини като стилистика и теория на литературата работят с езиковите образувания на равнище текст.
На морфологично равнище освен видовете морфеми се изучават и характеристиките, които различните морфеми изразяват когато фигурират в рамките на формата на думата. Системата знакове следователно се изучава от лексикологията а правилата за тяхната употреба са обект на граматиката. По особен е статут на фонетиката и фонологията тъй като по дефиниция на знака науката семиотика за знакове се приемат само онези езикови явления които имат и форма и смисъл. Такива са морфеми те и думите. В този смисъл фонетиката изучава градивните елементи на езика, това са звуковете. Морфеми те се изучават от Морфологията. Чрез морфеми се образува различни форми на една и съща дума. Съчетаването на различните словесни форми става под формата на словосъчетания и изречения което се издава от дисциплината синтаксис. Понятието граматика включва Морфология и синтаксис. Обект на граматиката са знаковите и начините по които се свързват в по големи цялости.
Доколкото сега ще изучаваме Морфологията на езика понятието граматика, граматичен ще го използваме като синоним на морфологичен. Думата граматика е гръцка и произлиза от грама и значи буква, така че най близкия превод е буквени цар някои граматики през възраждането са се наричали буквеница. Думата е заета условно тъй като съвременната граматика не е наука за буквите а за много повече и по сложни неща, но доколкото практическата граматика предлага препоръки за писането и говоренето което става чрез букви затова и този термин има отношение към тази дисциплина.
За граматиката може да се дадат множество от определения. Под граматика се разбира Морфологията в по тесен смисъл, а в по широк Морфология и синтаксис. Морфологията е езикова дисциплина която изучава думата като словоформа. Морфологията изучава възможностите за промяна на думите реализирани чрез прибавяне или отнемане на морфеми към нея. Граматическите значения от своя страна еднотипниеднотипните се обособяват в граматически категории. За това е възможна дефиницията че Морфологията е наука за граматичните категории. Не рядко Морфологията изучаваща граматичните значения и категории се нарича граматическа морфология, това е нейното тясно разбиране. В широк смисъл Морфология изучава и морфеми те с лексикално значение които прибавени към думата променят семантиката и образуват нова дума. Образуването на думите е обект на словообразуването. Така че условно Морфологията може да се диференцира на граматическа Морфология и словообразуване. Граматиката може да е различни видове в зависимост от две неща от обекта на изследване и метода на описание
В зависимост от своя обект Морфологията се дели на на историческа, синхронна и сравнително историческа. Синхроннта изучава морфологични я състав и закономерности на един етап от развоя на езика.
Диахронната граматика изучава морфологичната система на езика в процеса на развитие. Тя обикновено сравнява различните фази от развоя на един и ссъщ език и различните фази от развоя на родствени езици с оглед на техния първообраз. В зависимост от това се разграничава историческа граматика на един език и сравнителноисторическа граматика на славянските, германските и романските езици.
В зависимост от анализатор ската методика граматиката е описателна. Описва се определено състояние от развоя на езика.
Системно структурна граматика
Гинеративна граматика
Гинеративного описание изисква словната съчетае мост на равнище изречение и словъчетание с цел да се формулират формални правила към всяка лексема от езика описващи функциите и.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет и задачи. Видове граматика. Морфологията като част от граматиката. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.