Предмет на философията


Категория на документа: Други


Предмет на философията

1. Възникване - трябва да се прави разлика между науката философия и ежедневното стихийно философстване. Науката дава представа за всичко, което е нейн обект. Тя борави с ясни категории. Стих., ежедневно философстване се базира на на личен опит: стереотипи или достигнати в собствения живот, знания, философията е продукт на общото развитие на конкретна страна и конкретно време. Тя е специален израз на интереси и потребности на истински възникнали соц. групи. Счита се, че философията възниква и в източните, и в западните цивилизации през (17- 5) в пр.н.е. Това в периода на преход на класови отношения.

Има 3 осн. възгледа за възникване на философията :
а) Традиционна гледна точка - според нея древната философия е целокупно човешко знание. Според тази гледна точка философията произлиза от познанието, древните философи са били енцепедисти. По-късно с развитието на материалното производство се обособяват различни науки и области. Нарича се Гносеология (познание) ;
б) Митологична гледна точка - произлиза от митологията. Древната митология критически се преосмисля на основата на разума.
в) Диалектична - според нея философията е синтез межди древната митология и зараждащотото се тогава, емпирично знание (факти и елементи на действителността - хора, процеси, явления). От митологията, философията взема стремежа към обобщаване целите към света, а към точните науки вярно, адекватно и точно знание. В самата философия възниква спор, дали самата философия изобщо е наука?..

2. Предмет на философията.

Философията е наука, която се занимава с най-общите закони, по които се развиват : природата, обществото и човешкото мислене. Философията има две значения - ( ФИЛЕ - любов ) и ( СОФИ - мъдрост ); Древните по-точно са го разбирали като стремеж на мъдростта. Първи използвал думата Философия, е Питагор, а като научен термин - Аристотел и Сократ.Философията е едновременно система от знания за света и мироглед.

3.Основни философски въпроси.
(1). Кое е първично? - Онтология - (за възникването; Философско учение за битието, за основните начала на света).
(2). Познаваем ли в света? - Гносеология - (познание;Теория на познанието, дял от философията, който изучава изворите, възможностите и средствата на научното познание.)

В зависимост от отс. на 1-вата страна на фил. въпрос - Основните философски школи биват:
- философски материализми - в основата на всичко стои матерята. Тя е първична.
Материализма бива 3 различни форми:
*античен (наивен) - свежда многообразие в целия свят до някакъв конкретен вид материя.
*метафизически - източника на развитие е извън нещата. Количествените изменения.
*диалектичен - нещата в заобикалящото се саморазвиват.
Философски идеализъм
( Съзнанието твори света )
*Обективен - съзнанието, което твори света, е извън материалното. Не достига до човешките естества.
*Субективен - съзнанието, което твори света, е познанието на конкретният идеализъм. Според отговора на 2-рата страна на философския въпрос, школите се делят на:
*гностици
*скептици - съмняване на познанието на света;
*апностици - светът е напознаваем;
4.Особености на философското знание:
- То не открива конкретни емпрични (основани на опит) факти, а само тълкува и осмисля съществуващото.
- Формира понятия за нещата.
- Занимава се с фундаментални (основополагащи) въпроси, като предлага различни тълкувания.
- Философията по скоро си задава въпроси, отколкото да дава отговори.
- Гради се в/у противоречия.

5. Функции на философията:
- 1-ва група е свързана с осъществяване на задачите в обществото:
а) Гносеологическа - тя възниква от питането, от задаването на въпроси, и се стреми да достигне до същността на нещата;
б) Практическа - знанието обслужва човешката практика и подпомага практиката;
в) мирогледна - помага на човека да разбере своето място и предназначение в света;
г) социална - опитва се се да обясни социалните явления

- 2-ра група функции - свързана с отношението м/у философията и частните науки:
а) интерградитивна - поддържа единството на науките;
б) методологична;
в) саморефлективна - изследва собствените си основания - предмет, задачи; самоанализира се.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на философията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.