Предмет на философията


Категория на документа: Други


Предмет на философията

Във въведението на книгата " Що е философия? " Дельоз и Гатари изразяват разбиранията си за философията, философът и предмета на философията.
Философията за тях е изкуството да се формират, изобретяват и произвеждат понятия и не е някакво просто изкуство на формирането. Философът изобретява и мисли понятието, той разбира от понятия и от липса на такива, знае кои от тях са нежизненоспособни, произволни или несъстоятелни, неспособни да се закрепят дори за миг, тъй както знае и обратното - кои от тях са добре направени и дори свидетелстват за тревожно и опасно създаване. Философията е дисциплина, която създава понятия. Науките, изкуствата и философиите са равностойно създатели, въпреки че само на философията предмета е създаването на нови понятия с точния им смисъл. Понятията трябва да бъдат изобретени, произведени или по-скоро създадени и не биха представлявали нищо без подписа на онези, които ги създават. Те са онова, към което философът трябва да се отнася с най-голямо недоверие, доколкото не ги е създал сам.
Дельоз и Гатари казват за философията, че не съзерцава, не размишлява и не комуникира, въпреки че има за задача да създава понятията за тези действия или страсти. Онова, което се вижда най-напред е, че понятията са и си остават подписани. Те не престават да се променят.
Всеки път, когато съществува място и време за създаване на понятия, операцията, която ще задейства тези възможности, винаги ще се нарича философия. Всяко понятие е с неправилен контур, определен от цифрата на компонентите му. То е едно цяло, защото тотализира компонентите си, но цяло, което е фрагментарно. Авторите на книгата твърдят, че всяко понятие винаги има история, въпреки че тази история може да бъде зигзаобразна и при нужда да преминава през други проблеми или в различни планове. Това е неизбежно, защото всяко понятие извършва ново изрязване, приема нови контури и трябва да бъде реактивирано или наново обработено.
За авторите философията е едновременно, понятийно създаване и учредяване на план. Понятието е началото на философията, планът обаче е нейното учредяване.
Според авторите науката има за предмет не понятия,а функции, които се представят в системи. Елементите на функциите се наричат функциви. За тях науката няма никаква нужда от философията. В замяна на това, когато един предмет е научно конструиран чрез функции, например геометричното пространство, остава да се издири философското му понятие, което ни най-малко не е дадено във функцията. Понятието може да вземе, като компонент функцивите на всяка възможна функция, въпреки че не притежава и най-малката научна стойност, а само с цел да изтъкне различията между понятие и функция. Авторите правят съпоставка между наука и философия:
- Спрямо хаоса ( определя се от безкрайната скорост, с която се разпръсва всяка набелязваща се в него форма, скорост на пораждане и на погиване ) Философията запазва безкрайността и придава плътност на виртуалното чрез понятия, а науката се отказва от безкрайността.
Първите функциви, за които стана въпрос по- рано са границата и променливата във философията границата прави възможна всяка вещ, тя е илюзорна, а всяко определение е отрицание.
- Предпоставяне на понятието и функцията - във философията план на иманентност или консистентност, а в науката план на референтност.
- Понятие и функция.
Науката и философията следват два противоположни пътя. Консистентността на философските понятия се определят от събития, а референтността на научните до състояние на нещата или до смеси.
- Начина на изказване.
"В "Що е философия?", Дельоз и Гатари определят делото на философията като конструктивизъм. Конструктивизмът, в случая, се основава на създаването на понятия и очертаването на план на иманентност. Чрез конструктивизма се обединяват абсолютното и относителното, доколкото всяко създаване, независимо дали е в сферата на философията, науката или изкуството, е известна конструкция върху известен план, който ѝ придава самостоятелно съществуване. Философията, редом с науката и изкуството, прекосява хаоса и му се противопоставя." ( цит. Александра Докова)

Една цяла глава (6) от книгата е отделена за образуването на понятията и връзката им с логиката. Според авторите логиката си съперничи с философията, в други моменти прави, така че философските понятия да се възраждат, те обаче съществуват само върху плана на иманентност, а научните функции или логическите пропозиции не са понятия. Ако философското понятие е объркано с функция или пропозиция, то то ще бъде функция на мнението или пропозиция на мнението. Според Дельоз и Гатари мнението е функция или пропозиция, чиито аргументи са възприятията и афективните състояния. Мнението е мисъл, която плътно приляга по форма на установяването на известно качество в рамките на възприятието ( съзерцание ), на известна група в рамките на афективно състояние ( рефлексия ), или на съперник в рамките на възможността на други групи или качества ( комуникация ).
Смесването на понятие с функция е гибелно за философското понятие - 1ви проспект ;
Подменяне на философско понятие с логическо - 2ри проспект ;
Уставяне на философско понятие в съкратен или влошен дял, който то си запазва в областта мнението - 3ти проспект.
Когато съпоставяме философски и научни множества, те зависят от функциите, но не и обратното. Функцията е истинския предмет на науката
Понятието схваща събитието, неговото ставане и неговите неделими вариации, докато функцията улавя известно състояние на нещата, известно време и известни променливи величини заедно с отношенията им съобразно времето. Понятието притежава сила на поворението, с това то се отличава от функцията. Понятието не разсъждава върху
функцията, така както тя не се прилага към понятието.
Дельоз и Гатари различават три инстанции разум,разсъдък и въображение/подобно на Кант/. Разума авторите свързват с плана на иманентност, въображението с концуптуалните персонажи, а разсъдъкът със създаването на понятия. Тези три инстанции са разположени една в друга , но не са от едно и също естество. Съществуват трайно и заедно без да се размиват и изчезват една в друга.

Задачата на философията е да създава понятия, ако съществува място и време за това, както и операция, която да акумулира това действие, то тя ще се нарича философия. Тя създава фрагментарна цялост, представлява цяло, което остава отворено . Тя не се вдъхновява от истината, не се свежда до знаене или мъдрост, това което определя успеха й са категориите и понятията, които създава.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на философията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.