Предмет, структура и задачи на политологията


Категория на документа: Други


 Предмет, структура и задачи на политологията

1. СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА ПОЛИТОЛОГИЯТА
Оттук в предмета на политологията влиза както елементите на политическото битие (политически институции - държава, политически партии, обществено-политически организации и движения, международните съюзи, коалиции и международните отношения) , така и политическото съзнание ( със своите компоненти - политическата теория, общественото мнение, настроенията, господстващите норми и ценности)
Основните цели, които преследва политологията в своето развитие се свеждат до:Нарастване на информираността на широките маси по всички аспекти на обществено-политическия животНарастване на политическата култура във всичките й аспекти на проявление: Намиране на практическата полза от теоретичните знания;Съставяне на политическия маркетинг Познавателна, проектираща и регулираща дейност. Основната цел е да се намери ключовия механизъм за функционирането на системата " общество" по посока разкриването му като:Система и структура;Поведението на системата (обществото);Хомеостазиса ( състоянието му на равновесие);Връзките на системата .
За това сърцевината на съдържанието на политологията се заключава в :Изучаване характера, целите, ролята и функциите на политическата власт, условията на нейното възникване и осъществяване;Социалнополитическата структура на обществото;Динамиката на нейното развитие и изменение
Степента и характера на политическата активност на различните социални групи и сили.Да е разбираема, тоест да отразява живота такъв какъвто е;Да мотивира - акцент на семиотиката на нещата;
Да подтиква търсенето и на решение на проблемите от ежедневието и на перспективното развитие;
Да съдържа ориентировъчна основа;
Да дава възможност за извеждане на практически изводи, т.е. обмисляне гносеологическата и емпиричната страна за обекта и обстановката в която функционира субекта и разглеждания проблем; на издигнатата хипотеза, на поставените цели и задачи;
Обмисляне : количествен, структурен, семантичен, прагматичен на нещата от обществения живот;
Предоставяне на обективна, изчерпателна и детайлизирана информация
По всички аспекти на съществуването и управлението на обществените дела.
структура на политологията:Първо. История на политическите учения. Второ. Политическа социология.
Трето. Политическа антропология.
Четвърто. Теория на политиката. Тук
Пето. Политически системи.
Шесто. Международната политика.
Седмо. Политическа психология. приоритет придобива политическият маркетинг. функции, които реализира политологията:
- Информационно-познавателна. Тя ни запознава със същността и закономерностите на обществените процеси и явления;
- Аксеологична (аксия - ценност и логос - учение) - за оценка на социалните явления, на причините, корените и изводите от тяхното протичане, за да може всеки обучаем да формира собствен критерий за ориентиране в сложните и противоречиви политически процеси.
-Прогностична - за развитие на способност в хората правилно да предвиждат бъдещето: на главното, на магистралното, на интересите;
- Регулативна
2. МЕТОДИ И ЗАДАЧИ В РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТОЛОГИЯТА
Реализирането на същностна политологията се постига с разнообразни средства.`

- Статистическия метод
- Сравнително-историческия метод
- Структурно -логичният метод.
- Бихейвиористичният метод -
Експериментирането
В политологията се използват още категории, закономерности и закони
Парадигмата
В нейния анализ се използуват различни техники.
Моделът
Стратегията и тактиката
Изследователският план


??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет, структура и задачи на политологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.