Представително-церемониални прояви


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН

ПРЕДСТАВИТЕЛНО-ЦЕРЕМОНИАЛНИ ПРОЯВИ

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Увод
2.Същнтост

2.1 Акредитивни писма

2.2 Най-разпространените представително-церемониални прояви - приемите

2.2.1 Видове приеми

2.2.2 Покана за прием

2.2.3 Меню

2.2.4 Правила за домакина на приема

2.2.5 Правила за участниците в приема

2.2.6 Разпределение на местата на гостите

2.2.7 "П"-образна маса

2.2.8 "Ш"-образна маса

2.2.9 Речи и тостове

Представителността, тоест външната изразна форма, има за цел реализацията на международната учтивост като задължително изискване на дипломатическия протокол.Формите на нейните прояви представляват същността на дипломатическия церемониал и следователно са негова функция.

Всяка външнополитическа акция, независимо от съдържанието й, се провежда в съответствие със строгите правила на етикета на субектите на международните отношения, тоест суверенитета, независимостта и ненамесата във вътрешните работи. От своя страна представителността на един субект не може да става в ущърб на друг. Именно такъв е и смисълът на церемониала.

По принцип представително-церемониалните прояви могат да бъдат разглеждани като унифицирани елементи в дипломатическата дейност. Тяхното провеждане има обикновено задължителен характер, което е резултат от уеднаквената практика и общоприетите условности, традиции и обичаи. В това отношение страните свободно могат да държат на спазването на местната практика. Нормално е гостите да приемат установената в приемащата страна практика- без това да става, разбира се, за сметка на собствените принципи, политически и идеологически убеждения и достойнство. Смята се за признак на особено уважение и гостоприемство домакините да се съобразят с пожеланията на гостите. Протоколно-церемониалните дейсвия в своите общи и принципно общоприети елементи задължително се провеждат еднообразно за всички субекти на международните отношения независимо от различията в социално-икономическите системи; целесъобразността при подчертаване и изтъкване на някои страни в двустранните отношения не бива да засяга основните принципи на уважението.

Важно е също така по начина на прилагане на представително-церемониалните прояви предвалително да е постигнато общо съгласие във всички негови моменти, което създава нормални условия за постигане на взаимноизгодни решения и резултати.

Когато се говори за церемониалните прояви като ежедневно присъствие международните отношения, се има предвид всяка дипломатическа акция-от установяването на дипломатическите отношения до тяхното прекъсване, при което всеки демарш има своя конкретен церемониал, съобразен в най-пълна степен с протоколните изисквания на дипломатическата акция.Основни представително-церемониални прояви в дипломатическата практика са връчването на акредитивните писма, полагането на венци, приемите и др.

Връчването на акредитивните писма като основен момент в реализацията на или континюитета на дипломатическите отношения има особено тържествен церемониал и обикновено включва елементите на най-високо уважение: военни почести, национални химни и знамена, широка публичност в средствата за масова информация и т.н. Вощи линии, практиката на връчване акредитивните писма е сравнително уеднаквен по отношение но основните й елементи. Съществуват различия, които са преди всичко резултат от местната традиция или обичай и от страмежа церемонията да бъде лишена от излишни, понякога претрупващи моменти и страни.

Връчването на акридитивни писма от новоназначения ръководител на дипломатическото представителство по принцип е в повечето случаи нормативно уредено и се предвижда то да става на държавния глава. В някои случаи е възможно връчване и на друг държавен ръководител. Това предполага на дипломатическия представител да бъде осигурено най-скорошно посещение за представяне при държавния глава.

Практиката в Република България е съобразена с всички елементи на връчване на акредитивни писма, тя е тържествена и запомняща се и по външен вид, при което в нея има елементи на националната традиция.На новоназначения посланик се оказва високи почести-екскортиране, изпълнение на националните химни (на Република България преди, а на неговата страна-след церемонията), преглед на почетна рота.Предоставя му се възможност за среща с медиите.

Уважението към символите и паметниците на приемащата държава обикновено предвижда оказването ва почит към тях, която се изразява в полагането на венци и цветя. Тези представително-церемониални прояви по същество са политическа дейност, непосредствено отразяваща както състоянието на двустранните отношения между изпращата и приемащата държава, така и отношението към миналото и настоящето на страните. От една страна, то представлява съобразяване с вътрешния ред на държавите и в такъв смисъл полагането на венци е желателно и обикновено се предлага от домакините или се предоставя на инициативата на гостите. От друга страна обаче, отклоняването от полагане на венци не следва да се превръща в повод за негативно отношение.

Всяка страна има своите паметници. Те могат да бъдат исторически, културни, религиозни и др. Вътрешно право на държавата е сама да определя както предназначението, символите и целите, които се преследват с тяхното изграждане, така и церемониала, който следва да се спазва при оказването на почит пред тях.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Представително-церемониални прояви 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.