Представяне на бизнес проект


Категория на документа: Други


 ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ПРОЕКТ

Шато "Пияната тояга" е винарска изба в един от лозаро-винарските райони в Северна България, поради благоприятния за отглеждане на лозя климатичен пояс. Там съществуват условия за отглеждане на висококачествени сортове лозя - Мерло, Каберне совиньон, Шардоне, Мускат, Алиготе, Памид и др.

Виното е традиционна българска напитка и въпреки поскъпването на живота българинът трудно би се отказал от нея. Това е една от причините за решението да се стартира производство на вина и ракии. По-особеното и благоприятно в случая е, че се разчита на наличното имущество, използвано преди това за производство на вина.През 1928 година фамилия Иванови създават фирма за производство на вина. През 1943 година единият от собствениците построява модерна за времето си винарска изба в село Tиргово, Русенско, която е национализирана окончателно през 1953 година. След национализацията избата е експлоатирана от Винпром-Русе. През 1982 година тя се предава безвъзмездно на ТКЗС-Пиргово, като инвентарът е иззет от Винпром-Русе. През 1992 година избата е реституирана и върната на собствениците, които в момента са двама. Избата е върната на фамилията без инвентара. В селото няма друга изба, а цялата суровина досега се изкупува от Винпром-Русе. Друго предимство е близостта на град Русе до река Дунав, което от своя страна може да се окаже важен стратегически момент при осъществяването на износ на част от продукцията. Има предварителна уговорка - рамков договор гроздето за преработка да се доставя от ЗК "Дунав и ЗК "Роса", село Tиргово. Общо техните масиви са около 10 000 дка. От тях се произвеждат средно 8 000 тона грозде. Избата ще изкупува 6,25% (около 560 т) от продукцията им. Наличните сортове са висококачествени - тип Каберне Совиньон и Шардоне. Фирмата възнамерява през първата година да произведе 78 000 литра вино и ракия. През втората - 315 000, а през третата - 362 000 литра. Произвежданите от фирмата вина ще се продават само на вътрешния пазар в началото основно в региона на бившия окръг Русе, София-окръг и Добрич, а в бъдеще (след третата година) се предвижда износ чрез посредник за Русия, Китай, Германия, Англия и Скандинавските страни. За стартиране на бизнеса ще се използва три-годишен кредит с гратисен период два месеца по главницата и годишен лихвен процент 15% от 85 000 лв. за закупуване на ДМА и 85 000 лв. собствени парични средства за стартиране на дейността -материални запаси, оборотни средства и други краткотрайни активи. Стойността на върнатия сграден фонд на собствениците от реституционния иск е 60 000 лв. и представлява 40% от дружеството . Предположенията са, че средният приход от единица продукция (литър вино) за разглеждания планов период от три години ще е 4,26 лв., средният разход за единица продукция ще е 2,74 лв. На базата на извършения финансово - икономически анализ може да се каже, че при така приетите изходни условия осъществяването на проекта е икономически изгодно.

Организационна структура и управление

Предприятието е регистрирано като дружество с ограничена отговорност(ООД) и е дъщерна фирма с 60 % собственост на капитала на холдинга Тояга АД. Тояга АД е сформирала звено за контрол на дъщерното дружество от трима вътрешни експерти, които да извършват периодичен контрол

Най-подходящ и съответстващ на дейността и броя на персонала е линейният тип организационна структура на управление.

ЦЕЛИ

- Привличане на част от клиентите на преките конкуренти и завоюване на 1% от пазара на вина в региона - Фирмата възнамерява през първата година да произведе 78 000 литра вино и ракия, през втората - 315 000, а през третата - 362 250 литра. Произвежданите вина в началото ще се продават само на вътрешния пазар, а в бъдеще - след третата година - се предвижда износ чрез посредник за Русия, Германия, Англия, Скандинавските страни.
- Своевременно обслужване на заемния капитал-Погасителен план

Погасителен план
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2015 г.
2016 г.
Дълг в началото
85 000
85 000
85 000
76 500
68 000
60 000
85 000
51 000
Плащане на
главница
0
0
8 500
8 500
8 500
8 500
34 000
51 000
Плащане на лихва
1 063
11 063
1 063
1 063
1 063Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Представяне на бизнес проект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.