Преки и косвени данъци


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

на тема

"Преки и косвени данъци-характеристика и видове"

БЛАГОВЕСТА В. ИГНАТОВА Научен ръководител:
Фак. № 11030032 Д-р К. Писков

СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Същност на данъците......................................................
2.Преки данъци....................................................................

2.1.Подоходен данък.....................................................

2.2Имуществен данък..................................................
3. Косвени данъци..............................................................

3.1. ДДС...........................................................................

3.2. Акциз........................................................................

3.3.Мита...........................................................................

4.Заключение......................................................................

5.Използвана литература.................................................

1. Същност на данъците

Данъкът е човешка дейност, средство за събиране на приходи и попълване на бюджета, подпомага разходите на държавата,а и е главен източник за тези разходи, както и посрещане на обществените потребности. Данъкът е акт на публична власт, което го прави задължителен и може да бъде събиран по принуда. Данъкът е средство за преразпределение на доходите.Той е средство за съществуването на държавата като така, а и приходите от данъци са показател за нейното икономическо състояние.Данъкът е безвъзмездно плащане и, чрез него се изземва съдаденото като продукт от обществото. Приходите от данъци са в разпореждане на държавата.Данъкът се налага от държавата.

2. Преки данъци
Най-често данъците се делят на преки и косвени в зависимост от обекта на облагане. Когато данъците имат за свой обект на облагане имущества, богатства или доходи, те се считат за преки. Когато с тях се облага производството на стоки или оказването на услуги, респективно реализираните обороти от дадени стоки или оказани услуги, и данъците се калкулират в цените на стоките и услугите, те се считат за косвени.
Обект на облагане с пряк данък е имуществото - недвижимо и от части движимо-като МПС, както и доходите на гражданите.Преките данъци се делят на две групи- имуществени данъци и преки подоходни.Като от своя страна имуществените данъци са периодични / облагане на недвижимото имущество/ и еднократни / облагане на наполучено наследство/. Преките данъци в същност са облагане на вече иззлезналия готов продукт от икономиката и са по-скоро данъци върху боганството,социално икономическото положение- притежаваното от гражданите имущество, техните доходи и върху корпоративната печалба на предприятията.

2.1 Подоходен данък

Преките подоходни данъци образуват голяма част от приходите в бюджета.Те се класифицира като справедлив данък, понеже отчита по-точното платежоспособността на данъкоплатеца и не позволява неправомерността при разпределение на доходите.
Преките подоходни данъци са: данък върху общия доход /ДОД/, Патенти, корпоративни подоходни данъци. Данък върху общия доход /ДОД/ е непосредствено облагане на доходите на физически лица и на едноличните търговци. Този данък е главен пряк данък и трети по значение у нас, след ДДС и акцизите. ДОД осигурява почти 10% от постъпленията в държавния бюджет. Корпоративни подоходни данъци са пряк, универсален подоходен данък. Той е пряк, защото облага печалбата и доходите при тяхното реализиране. Преките подоходни данъци вкючват:подоходен данък върху юридически лица,данък върху корпорациите или данък върху печалбата,подоходен данък върху физически лица,данъци върху разходите за представителни нужди, социални разходи и др.

Тези данъци са неутрални по отношение на цените, понеже променят тяхното равнище.

2.2 Имуществен данък

Имуществените данъци са едно ит най-старите данъчни форми. Те могат да имат за предмет на облагане придобито, притежавано или трансферирано имущество.Обект на облагане при тези данъци е недвижимото имущество на гражданите-земеделски земи, гори, сгради,вилни места и парцели, наследства на имот, вещи, права, вземания, възмездно или безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имущества. Тези данъци са местни данъци и имат общинско значение.

Има три основни техники за облагане на имущества, които са:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преки и косвени данъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.