Превозване на войските по железопътен транспорт


Категория на документа: Други


ТЕМА 2.3АН:1 ПРЕВОЗВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
УВОД

В съвременните високоманеврени бойни действия значително нарасна ролята на придвижването на войските. Те трябва да бъдат готови за придвижване на големи разстояния, както при подход от тила към фронта и при отхождане от фронта към тила, така и при маневрирането им от едно направление на друго.

Основния начин на придвижването на войските е марша. Танковите войски притежават голяма маневреност, висока проходимост, голям район на действие и могат да извършват маршове с денонощен преход до 300 км. Ако чрез марш се изминат 3-5 денонощни прехода, значително се увеличава разхода на моторесурси и километри и се износват двигателите. С цел да се направи икономия на моторесурси, придвижването на танковите войски на големи разстояния е целесъобразно да се извършва чрез превозване с ж. п. транспорт и воден транспорт, с тежкотоварни авторемаркета (трайлери), а понякога и комбинирано - чрез марш и превозване.

ЖП транспорта, макар и да е уязвим от въздуха, е много важно средство за превозване на големи разстояния. Той може да развие средна скорост на придвижване 400-600 км в денонощие. Такава бързина, съчетана с толкова голяма товароподемност другите видове транспорт не притежават. Ето защо ж.п. транспорта ще се използва и занапред за военни нужди.

Превозването с жп транспорт се извършва, когато няма опасност от съприкосновение със земен противник, а в мирно време, когато подразделенията, частите и съединенията се извеждат за проверка на бойната готовност в район, отстоящ на по-големи разстояния от постоянния район за дислокация.
1. Общи положения.
а) основни изисквания при превозване на войски;
Едно от най-важните изисквания при превозване на войските е проявата на бдителност и опазването на военната тайна. Скритото превозване на войските се постига чрез спазване на основните правила:
• опазване на военната тайна при подготовката и изпълнението на превозите;
• разсредоточване, укриване и маскировка на войските и превозваната бойна техника в товарните и разтоварните райони;
• организиране на непосредствената охрана на ешелоните и транспортите през целия етап на превозването;
• забраняване на личния състав от военния ешелон (команда) и охраната на транспортите да води разговори по въпросите на превоза с външни лица, да съобщава в писма и телеграми товарния (разтоварния) район и маршрута за следване;
• ограничаване на слизането на личния състав от превозващото се подразделение в гарите и други;
За безопасност на движението на ешелоните: КАТЕГОРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ: да съобщават наименованието на товарните и разтоварните гари; маршрута за движение; сведения за състава на военния ешелон (команда); наименованието на военната част на когото и да е било, освен на преките си началници и органите на ВОСО (органите на ВОСО са линейни органи на под. 22410-МО, които са представители на МО пред железопътния, морския, речния и въздушен транспорт.) Личният състав трябва да знае номера на ешелона, званието и фамилията на началника на ешелона. Маршрутът за движение на ешелона и пункта за разтоварване не се съобщава на личния състав.
б) ред за формиране на военен ешелон и подготовка на подвижния състав;
Превозването на батальона с железопътен, морски (речен) транспорт се извършва в един-два жп ешелона, с въздушен транспорт - на няколко военни команди, а на тежки автовлакове -в една колона. Военен ешелон се нарича организиране на превозване с един влак военна част (учреждения) нейни подразделения или военни команди, а в отделни партиди - въоръжение и бойна техника. Военния ешелон представлява бойна единица и трябва винаги да се намира в постоянна готовност за изпълнение на бойна задача.
На всеки военен ешелон се дава номер, който се запазва от момента на формирането до пристигането му в пункта за разтоварване.
За превозването на всяко подразделение по жп транспорт се определя потребност от подвижен състав, т. е. необходимото число вагони.
Личният състав, действащите по време на пътуването кухни и запасите от продоволствие се превозват в покрити и подготвени в санитарно отношение вагони от типа четириосни с 50 места или пътнически 12 купета х 8 места = 96 човека. За тези превози се забранява използването на вагони, които са били натоварени с животни, киселини, отровни вещества и др. В отделни случаи за превозване на ешелони от войскови команди могат да се отпускат пътнически вагони, както следва: при дължина на маршрута по-малко от 150 км - един пътнически вагон, останалите покрити; при дължина на маршрута повече от 150 км - пътнически вагони за целия личен състав. За превозване в условия на употреба от противника на бактериологични средства, при продължително пътуване - повече от 3 денонощия и при наличие на 20 и повече вагона заети от хора, се отпуска и вагон изолатор.
Техниката се превозва на тежки и леки платформи от типа: двуосни с ниски подвижни стени М2 с товароподемност 18-20 т и двуосни с клеми К2 с товароподемност 15-20 т за товарене на артилерийска бойна техника и всички видове автомобили:
- четириосни с клемни с товароподемност 35 т и шестколесни К6 с товароподемност 80 т за превозване на танкове и танкови влекачи;
Подготовката на подвижния състав за превозване на военен ешелон включва следните операции:
• събиране и преглеждане на вагоните от органите на транспорта и органите на ВОСО; • почистване на вагоните от смет, остатъци от превозвани в тях товари, сняг, лед, изтриване на надписите с тебешир по тях;
• измиване с гореща вода и дезинфекциране на покритите вагони, предназначени за личния състав, действащите по време на пътуването кухни и запасите от продоволствие;
• контролен преглед от комисия на формирания подвижен състав и съставяне на акт за състоянието на вагоните;
• формиране на военния влак по дадената за ешелона схема. При повторно товарене на личния състав вагоните се
дезинфекцират и измиват.
Когато е необходимо се извършва дозиметрически контрол и ако се открие заразеност с радиоактивни вещества над допустимите норми, се извършва дезактивация със сили и средства на ж. п. транспорта. При необходимост се привличат сили и средства от превозваните войски.
Формираният състав се подава на мястото за товарене на ешелона, в съответствие със сроковете, установени в плана за превоза.
ВОЕНЕН ВЛАК с хора се счита влак, които има в състава си
7 и повече пътнически или 10 и повече покрити четириосни вагона, заети с личен състав.
При планирането на военните железопътни превози се приема тегло на военния влак 1200-1500 тона при дължина не повече от 600 м включвайки и дължината на локомотива.
В един военен влак могат да се превозват няколко ешелона.
8 този случай всеки ешелон запазва организацията си и дадения му номер.
За да се съкрати времето за превозването, командирът на батальона е длъжен постоянно да има готови варианти на разчети за превозване на батальона с различни видове транспорт.
Разчетът за превозване се съставя, така, че да се запази организационната цялост на подразделенията и да осигури тяхната готовност за водене на бой след разтоварването. Изходните данни за разчета на ешелона са:
• числеността на личния състав, количеството, масата и габаритните размери на въоръжението и техниката, както и имуществото на превозваните подразделения;
• нормите за разполагане на личния състав, техниката и имуществото на подвижния състав;
• допустимата маса и дължина на военния влак;
• наличието на сили и средства за всички видове осигурявания по време на движението;
• продължителността и условията на превозването. Масата на влака и дължината на военния влак, условията и
особеностите на изпълнение на превозите, необходими на щаба на батальона , се съобщават от висшестоящия щаб.
Масата на влака се определя като сума от тежината на превозваната бойна техника, имуществото, хората и тарата на подвижния състав (без локомотива).
За вагоните, заети от хора, за него товар, се приема 2 т на ос.
Тежината на превозваната бойна техника и имущество се разчита предварително и се указва от началника на ешелона в превозните документи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превозване на войските по железопътен транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.