Превозване на войските по железопътен транспорт


Категория на документа: Други


Караула трябва да бъде в закрит вагон.
2. Организиране превозването с жп транспорта.
За организиране превозването с жп транспорт щабът на батальона изготвя и представя на коменданта заявка за превозване и приложение към нея на разчета на батальона по ешелони.
За товарене (качване) на платформите (вагоните) на батальона се указва гарата на товарене. Преди товаренето батальона се намира в очаквателен район, а след разтоварването излиза в сборен район.
Командирът на батальона (началника на военния ешелон), заедно с военния комендант на железопътния участък и на гарата уточняват:
• разчета за превозване на личния състав, въоръжението, бойната и другата техника, имуществото на подразделенията по вагоните, платформите;
• съставя план за товаренето на военния ешелон;
• установява последователността за товарене (качване) на подразделенията, времето за започване и завършване на товаренето;
• определя реда за придвижване на подразделенията към местата за товарене (качване);
• извършва рекогносцировка на очаквателния район, гарата, на маршрута за придвижване на подразделенията към тях и към местата за натоварване;
• поставя задачи на подразделенията с бойна заповед. Дава указания на командирите на подразделенията за :
- реда за подготовка на подвижния състав за товарене на ешелона;
- за способите за разполагане и закрепване на въоръжението и техниката на подвижния състав;
- за организацията на охраната в ешелона (уточнява състава на денонощния наряд, времето и реда за неговата смяна, местата на постовете, задълженията на часовите и реда за свръзка с тях);
- мерките за безопасност при товаренето (разтоварването) и по време на превозване; - реда за действие по сигналите за оповестяване и управление;
- за организирането на бойното, техническото и тиловото осигуряване, защитата от запалителното оръжие, противопожарната охрана.
В бойната заповед за превозване командирът на батальона указва:
В първа точка - сведения за противника.
Във втора точка - задачата на батальона , номера (номерата) на военния ешелон, гарата за натоварване, очаквателния район и маршрутите за придвижване към гарата, времето за започване и завършване на товаренето.
В трета точка - замисъла за превозване - разпределението на подразделенията, на личния състав, въоръжението и техника по военните ешелони, вагоните, платформите; последователността и реда за товарене на подразделенията; организацията на ПВО (назначените дежурни подразделения, реда на дежурството, за откриване и водене на огън по въздушни цели, количеството, състава и местата на наблюдателните постове); състава на денонощния наряд и на товаро-разтоварните команди.
В четвърта точка - след думата "заповядвам" - задачите на подразделенията - местата (броя на вагоните, платформите) за разполагане на личния състав, въоръжението и техниката, последователността и реда за натоварване, местата в походната колона на батальона (ешелона) при изнасяне от очаквателния район към местата за натоварване и реда за действие след разтоварването, а на подразделенията, от които се отделят товарно-разтоварните команди и денонощния наряд - състава на командите (наряда), техните задачи и времето за готовност.
В пета точка - времето за готовност за изнасяне от очаквателен район и за товаренето.
В шеста точка - длъжностните лица на ешелона, тяхното местонахождение на ешелона, сигналите за оповестяване и управление, своя заместник.
2.Дейност на командира на ротата по организиране натоварването на ешелона; По правило при превозване на ротата по жп транспорт не трябва да се нарушава организационната цялост на подразделенията и тяхната готовност за водене на бой след разтоварването.
Командирът на ротата, съвместно с командира на батальона (началника на ешелона) и с военния комендант на железопътния участък и на гарата уточняват разчета за превозване, в съответствие с плана за натоварване в същата последователност.
В бойна заповед на командира на ротата има следните особености:
В четвърта точка задачите на подразделенията: местата за разполагане на личния състав, въоръжението и техниката на взводовете, последователност и реда за тяхното натоварване; местата на взводовете в колоната на ротата при придвижване от очаквателния район до мястото за натоварване и до сборния район след разтоварването; състава на товарните команди и старшия на всяка команда, техните задачи, времето и реда за изпълнение на задачите; от кого и в какъв състав се назначава денонощния наряд и реда за неговата подготовка; мерките за безопасност при натоварването при движението и при разтоварването.
В шеста точка - указва старшите на вагони и своето място във влака, сигналите за оповестяване и управление.
До началото на изнасянето за натоварване, командира на батальона (ротата) проверява:
- доколко личния състав знае мерките за безопасност, правилата за натоварване, за разполагане и закрепване във вагоните и на платформите, на въоръжението, бойната и друга техника, правилата за разтоварване и поведението на личния състав през време на превозването;
- готовността на въоръжението, бойната и друга техника, боеприпасите, ГСМ и други материални средства за натоварване;
- построението на колоната на батальона в съответствие с плана за товарене.
Преди товаренето командирът на батальона (началникът на военния ешелон) с длъжностните лица на ешелона пристига на гарата за товарене, където: - проверява наличието на подвижния състав за товарене на ешелона;
- ако е необходимо внася изменения в плана за натоварване и в разчета на превозването;
- организира приемането на вагоните и подготовката на подвижния състав за товарене на ешелона;
- дава команда (сигнал) за придвижване на подразделенията към мястото за натоварване.
3.норми за товарене на Л.С. и материалната част.
Подразделенията от очаквателния район се изнасят след команда обикновено в батальонни или ротни колони, с такъв разчет, че след пристигане на мястото за товарене незабавно да започнат товаренето. По пътя на движението със силите на ешелона се организира регулиране на движението. Не се допуска струпване на личен състав и бойна техника на товарно-разтоварното място при очакване на товаренето.
Първи се товарят въоръжението, бойната и друга техника, запасите от боеприпаси, ГСМ и други материални средства. При това въоръжението, бойната техника се разполагат съобразно с реда за тяхното разтоварване, зенитните средства - с оглед на възможността за водене на огън по въздушни цели. Зенитните средства, определени за прикриване на района за товарене, както и влекачите предназначени за бързо товарене на верижната техника, се товарят на платформите последни.
Запасите от боеприпаси и ГСМ се натоварват в различни вагони.
Личният състав се качва във вагоните след натоварването на въоръжението, бойната и друга техника, и имуществото, обикновено непосредствено преди заминаването на военния ешелон, но не по-късно от 10 минути преди заминаването. При качването на личния състав във вагоните, автоматите, с които е въоръжен той, трябва да бъдат празни, ножовете прибрани. При превозване в покрити вагони оръжието се поставя на пирамиди, а в пътнически вагони в сандъци.
Отговорност за товаренето, разполагането и закрепването на въоръжението, бойната и друга техника и за качването на личния състав носи началникът на военния ешелон.
Преди товаренето бойната техника се привежда в транспортно положение. Куполите на танковете се обръщат с оръдията назад и застопоряват, стопорите се пломбират, веригите се обтягат, както за движение на шосе и се снемат антените. Резервоарите се зареждат с гориво, а на автомобилите, превозвани наклонени - се зареждат до половина.
Товаренето започва по заповед на началника на ешелона и се извършва по подразделения на широк фронт, като се използват всички налични товаро-разтоварни съоръжения. Командирите на роти, непосредствено ръководят натоварването на всяка машина, а придвижването й до определената платформа се ръководи от командира на машината, за целта той се движи през един вагон напред. Ако командирът на танка застане с гръб към машината, водачът веднага я спира. Нощем в помощ на командирите на роти се назначава наблюдател, който да следи за положението на колелата или веригите при завиване на машините при натоварване (разтоварване) и при необходимост сигнализира за положението на машината. Движението на танковете по товаро-разтоварните съоръжения и платформите се извършва на първа скорост, без резки дърпания и обръщания. Бойната техника се товари уплътнено, за да се използват товароподемността и вместимостта на платформите по следния начин:
- танковете и автомобилите се поставят симетрично спрямо надлъжната и напречна ос на платформата, като се съблюдава да не излизат на широчина и височина извън установените железопътни габарити, на дължина не повече от 400 мм от челните греди на вагоните;
- товарене под наклон на празни товарни автомобили (на повече от 5-6 платформи);
- товарене на два етажа, малогабаритни автомобили в карусериите на товарните автомобили;
- разполагане на бойната техника с разминаване на издадените части, оръдия, стрели на кранове и др.
При товарене на няколко верижни машини на една платформа между тях да има разстояние не по-малко от 10 см, апри товарене на колесни машини или оръдия не по-малко от 5 см. Машините се поставят на първа скорост при задействана ръчва (крачна) спирачка.
През зимата водата от двигателите се източва.
За предпазване от измествания, бойната техника и товарите се укрепват. Като укрепителни материали се използват мека стоманена тел с диаметър 4-6 мм, дървени трупчета, клинове, подложки, гвоздеи, с диаметър 5-7 мм и дължина 150-250 мм, строителни скоби с дължина 250-300 мм и диаметър 10-15 мм и други. Като укрепителни приспособления се използват металически плочи с шипове и вериги с регулиращи муфи за укрепване на танковете, металически въжени обтяжки за укрепване на автомобилите и дървени надлъжни опори и странични греди, укрепването на танковете се извършва от екипажите, а на автомобилите от шофьорите под ръководството на командира на ротата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превозване на войските по железопътен транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.