Превозване на войските по железопътен транспорт


Категория на документа: Други


Натоварването на един военен ешелон със средни танкове, артилерия и автотранспорт трябва да завърши за 2,30-3,30 часа, а нощем времето се увеличава с 20%.
Ако през време на товаренето се подаде сигнал за опасност от въздушен противник. Товаренето се прекратява и се вземат мерки за разсредоточване и укриване на личния състав и бойна техника.
Ако сигналът е подаден след като е завършило товаренето, влакът се извежда от гарата. Ако не е възможно да се направи това, личния състав слиза от вагоните и се отвежда в укритие, а бойната техника остава под охраната на караула.
Когато по време на товаренето се открие радиоактивно заразяване на ешелона и товарното място, повече от допустимите норми и при нападение с БОВ, товаренето временно се прекратява. Извършва се радиационно и химическо разузнаване и се определя възможността за продължаване на товаренето и обема на работите по дезактивацията и дегазацията.
б) превозване и разтоварване на ешелона
В установеното време военния влак с ешелона потегля от товарното място. Той има предимство при движението пред другите, освен извънредните (възстановителни, снегочистителнии други) и пътнически, влакове. Ако на някоя гара военният влак не може да се отправи по график, времето за тръгване се съгласува с военния комендант.
През време на превозването личният състав е задължен да спазва дисциплината и установените правила за превозване. На личния състав от военните ешелони се забранява:
1. Да се намесва в работата на длъжностните лица на работниците от транспорта.
2. Да задържа влака на гарите за по-дълго време от времето за престой.
3. Да се качва или слиза преди подаването на установената команда или сигнал.
4. Да се качва във вагона или да скача през време на движението на влака.
5. Да спира влака посредством внезапната спирачка, освен в случаите, когато е застрашена безопасността на движението на влака или живота на хората.
6. Да драска по вагоните надписи и окачва плакати, лозунги и знамена.
7. Да съобщава в кореспонденция (в писмата и телеграмите) наименованието на поделението и да споменава за превоза, а така също да води разговори по този въпрос с външни лица.
8. Да оставя на местата на товарене и разтоварване и във вагоните кореспонденция (писма), вестници и други документи.
9. Да се намира през време на движението на влака на платформите, да се качва на покривите на вагоните, платформите, спирачните площадки, над куполите на танковете, а на електрифицираните участници от жп линиите освен това да се докосва до металическите опори и заземяващите устройства на контактната мрежа, да се приближава до контактния проводник по-близо от 2 метра;
10. Да седи или стои на вратите на вагона и да се опира на дръжките на вагона.
11. Да използва във вагоните неустановени видове осветления и отопления.
12. Да ходи без работа из района на гарата, да пали огън, да вземе без разрешение въглища, траверси, енергозащитни приспособления и друго имущество.
13. Да замърсява района на гарата, да изхвърля смет, остатъци от храна и други отпадъци, извън определените за тази цел места; да изхвърля от вагоните, както през време на движение, така и при спиране, буркани, бутилки, парчета въглища и други предмети, които могат да ударят хора, намиращи се близо до железопътната линия.
14. Да пуши във вагоните, освен на определените места, обозначени с табелка и оборудвани.
15. Управлението във военния ешелон се осъществява, като се използват проводни свързочни средства, лично общуване, войници за свръзка, светлинни и звукови сигнали.
По време на движението командирът на батальона (ротата) и щабът (началникът на ешелона) обикновено се разполагат в средата на ешелона, като поддържат телефонна връзка с началника на караула, с наблюдателите, както и с машиниста на локомотива.
Началникът на ешелона организира непрекъснато наблюдение за състоянието на укрепването на техниката.
За отразяване на внезапни удари на въздушния противник се назначават дежурни зенитни и други огневи средства, които трябва да бъдат в постоянна готовност за водене на огън.
За наблюдаване на въздушния противник и прилежащата местност и подаването на сигнали във военния ешелон се поставят наблюдателни постове (постове за въздушно наблюдение, наблюдатели) в челото, в края и в средата на влака.
Оповестяването за въздушен противник, радиоактивно, химическо и бактериологично (биологично) заразяване се осъществява със сигнали, определени от началника на ешелона, както и със сигнали, използвани в системата на транспорта.
През време на движението на влака с ешелона, при появяване на въздушен противник, първият наблюдател или часови, който го е забелязал, незабавно докладва по телефона или сигнализира за това на наблюдателя на челния пост за подаване на сигнал за оповестяване за въздушен противник със свирката на локомотив. По този сигнал влакът продължава движението.
Вратите, прозорците и люковете на вагоните се затварят, средствата за защита се провеждат в положение "Готовност". Зенитните и другите огневи средства, определени за отразяване на въздушен противник, откриват огън по команда на началника на военния ешелон, а при внезапно нападение - самостоятелно в съответствие с указанията за реда за водене на огън.
Зенитните средства, трябва да бъдат пригодени за отразяване и на нападения на земен противник.
По сигнал за оповестяване на радиоактивно, химическо и бактериологическо (биологическо) заразяване, личния състав поставя противогазите (респираторите), а ако е нужно, по заповед на командирите на подразделения и други индивидуални средства.
В състава на челния наблюдателен пост се назначават наблюдател и химик, разузнавач, който се осигурява с необходимите прибори за радиационно, химическо и бактериологическо разузнаване. Наблюдателят на челния пост се поставя на локомотива, а химикът-разузнавач - на челния вагон. Постът на опашката и междинните постове имат по един наблюдател.
Наблюдателите и часовите се осигуряват от частта си със защитни очила, бинокли и с прибори за нощно виждане.
При подхождане на влака към тунели, мостове с път отдолу и други изкуствени съоръжения, както и при среща с влакове, които идват по съседен коловоз, е необходимо оръдията (ЗКУ), предназначени да водят огън по време на движение на влака, да се поставят в такова положение, че да не излизат извън габарита на вагоните. На електрифицираните участъци, средствата за зенитно прикритие не трябва да се привеждат в бойно положение.По пътя на движението, в зависимост от създалата се обстановка батальонът трябва да бъде винаги готов за разтоварване в неподготвени места, за движение в походна колона към местоназначението чрез обход на заразени зони, райони с разрушения, пожари и наводнения и за влизане в бой.
Батальонът се осигурява освен с войскови запаси и с пътни и носими продоволствени запаси.
За своевременно оказване на медицинска помощ през време на превозването в ешелона се разполага медицинският пункт на батальона . Ранените и болните от ешелона се евакуират в най-близките медицински учреждения.
За гасене на пожари по пътя на движението се назначава дежурно подразделение, което се осигурява с необходимите противопожарни средства и е в постоянна готовност за действие.
След пристигане на крайния пункт, батальонът бързо се разтоварва и излиза в сборния район в готовност за изнасяне в района за съсредоточаване или за изпълнение на бойна задача.
ИЗВОДИ:
1. Превозването на танковите подразделения с жп транспорт се използва широко, както в мирновременното обучение, така и при водене на бойни действия и изисква командирите да провеждат занятия за обучаването им по товарене, разтоварване и превозване.
2. Успешното и своевременно превозване на танковите подразделения изисква добра организация на товаренето, разтоварването и строго спазване на мерките за безопасност.
3. Превозваните подразделения трябва да се намират в постоянна бойна готовност за разтоварване на неподготвени места и за по-нататъшно придвижване с марш и влизане в бой.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превозване на войските по железопътен транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.