Приходи и разходи на търговска банка


Категория на документа: Други


ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА

1.СЪЩНОСТ НА ПРИХОДИТЕ
Приходите от банковата дейност се получават от извършените активни банкови операции и особено операциите свързани с кредитната дейност. Предоставените от банките парични средства под формата на кредит участват в създаването на национален доход, част от който под формата на лихви се акумулира в банкови институти.
Освен приходи от лихви за предоставени кредити на ЮЛ и ФЛ, банките реализират приходи от съучастия (дивиденти) от операции с финансови инструменти, от валутни операции, от извършени комисионни операции и услуги (наеми, преводи и д.р.), извънредни приходи и д.р. подобни.
Приходите са пасив, който намира различно материално-веществено въплъщение и преди всичко в паричните средства.
2.СЪЩНОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Дейността на банките е свързана с извършването на разнообразни разходи. Характерът и видът на тези разходи произтичат от спецификата на банковата дейност. Дейността на отделните банкови звена може да се определи като вид услуга. Банковите услуги се различават от услугите на предприятията от материалната сфера. За извършване на различните банкови услуги се изразходват ограничен обем и асортимент материални краткотрайни активи. разходите за банковите услуги по своя характер могат да бъдат отъждествявани с разходите за организация и управление.

3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

3.1 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ
* Приходи от лихви - лихвите в банките са основния приходо-източник. Лихвата се явява своеобразна цена на банковия кредит. Процеса на отчитане на лихвите се разделя на три етапа:

1. Изчисляване (определяне размера на лихвата) - Изчисляването на лихвите по банковите кредити и по други лихвени банкови операции се извършва на основание действително предоставените парични средства под формата на кредит и договорените лихвени условия при разрешаването.

2. Начисляване (отчитането им като приход) - Отчитането на лихвите по кредитите като приход (начисляването) се извършва ежедневно (по изключение към последната дата на месеца).

3. Инкасиране на лихвата - Инкасирането на лихвите се осъществява периодично (най-често ежемесечно).

Приходите от лихви се класифицират в три основни групи:

1.Приходи от лихви по редовни кредити;

2.Приходи от лихви по просрочени кредити;

3.Приходи от лихви по други банкови операции;

Приходите от лихви се отчитат с помощта на сметка 721 от примерния банков сметкоплан.
Под сметки към с/ка 721:
- с/ка 721.1 - Приходи от лихви по предоставени дългосрочни кредити в BGN;
- с/ка 721.2 - Приходи от лихви по предоставени дългосрочни кредити във валута
- с/ка 721.3 - Приходи от лихви по предоставени краткосрочни кредити в BGN
- с/ка 721.4 - Приходи от лихви по предоставени краткосрочни кредити във валута
- с/ка 721.5 - Приходи от лихви по РС/ки и други с/ки в BGN
- с/ка 721.6 - Приходи от лихви по РС/ки и други с/ки във валута
- с/ка 721.8 - Приходи от лихви по други банкови операции в BGN
- с/ка 721.9 - Приходи от лихви по други банкови операции във валута
Сметките за отчитане на приходите от лихви се кредитират при начисляване на лихвите, а се дебитират в края на годината за отнасяне на реализираните приходи по сметката за отчитане на финансовия резултат за текущата година - 123.1
СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ
Ежедневно изчислените лихви, дължими от банковите клиенти се начисляват:
496.1
496.2

подгр. 721
За инкасиране на начислените лихви:

171

181




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Приходи и разходи на търговска банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.