Приходи и разходи


Категория на документа: ДругиВ резултат на голяма част от приватизирани, обявени в несъстоятелност и закрити предприятия от 1997 година общината е със спад в икономиката. Най- значителен упадък сред отраслите е въгледобивът, следван от текстилната и шивашката промишленост, дърводобивът и дървообработването, селското стопанство и туризмът.

Общината цели развитие на дребния и средния бизнес, което в последните години значително се увеличава (брой регистрирани по "булстат"). Дейността на фирмите регистрирани на територията на общината е в сферата на "Търговията и ремонтни и други дейности" обслужващи населението, "Селско, ловно и горско стопанство" и "Преработвателна промишленост". Общинската икономика се формира от внасянето на дял от еднолични търговци които се ориентират към освободените "пазарни ниши" от приватизираните и закрити фирми. Причина за възникване на проблеми при развитието на местния бизнес е:

- недостиг на финансови средства;

- високи данъци;

- нелоялна висока конкуренция;

- държавна бюрокрация;

- ограничен пазар;

- недостиг и неквалифициран персонал и т.н.

Общината е независима на суровини при подотрсъл "въгледобив", също при подотрасъл "Дърводобив и дървопреработване" е независима. Тъй като в общината не се развива производството на памук се налага външно осигуряване с памук при подотрасъл "Текстил", т.е. е зависима от външни суровини, същото се отнася и за "Металообработване".

2. Приходи и разходи на местната власт.

Общната формира приходи от извършената на нейната територия дейност като по този начин се получава нейното частично самофинансиране. Приходите на общината се формират на база събрани местни данъци и такси, в т.ч. данък върху превозните средства, данък печалба с лица от 50% местни участия, от недвижими имоти, доходи от дарения и наследства. Събраните такси са всички средства определени по закон като такса "Смет", тротоарно право, панаири, пазари, улични платна и т.н. Към събираните такси се включват глоби, суми събирани въз основа на наказателни постановления, имуществени глоби и други. (вж. табл. 2) .

2.1.Местни приходи 2012г.

Таблица 2
Приходи
Уточнен годишен план (лв.)
Отчет (лв.)
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи


1. Всичко имуществени данъци
229700
208066
2.Всичко не данъчни приходи
1253459
1283913


I. Общо ПРИХОДИ(1+2)
1483159
1491979


II. Взаимоотношения с ЦБ
6981189
6979914


III. ТрансфериСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приходи и разходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.