Пристанище Варна Изток-Запад


Категория на документа: Други


 1.Фирмена мисия и цели

При осъществяването на пазарната си политика дружеството се придържа към търсене на съответствие и баланс между поставените си цели, уменията и ресурсите на фирмата и променливите пазари. По този начин може да се гарантира успехът на: инвестиционната политика, печалбата, ръста на пазарния дял, фирмената позиция и бизнес стратегията.

Бизнес стратегията в настоящия и бъдещ етап от дейността на дружеството е: чрез адекватна пазарна политика в предоставянето на ефективни и качествени услуги - превръщане на Пристанище Варна ЕАД в предпочитан логистичен център за търгуваните стоки, износни и транзитни товари.

Управленският процес е подчинен на редица конкурентни бизнес-цели, по стигането на които гарантира крайните резултати от дейността на дружеството. Осигурено договаряне (реално сключени договори за пристанищни услуги), ръст в обема на обработваните товари и приходите, повишаване качеството на услугите, конкурентно способността, спечелване доверието на клиентите са част от поставените и реализирани чрез резултатен маркетинг цели.

2.История на фирмата

В първите години след Освобождението ролята на град Варна като един от главните пристанищни градове в страната бързо нараства. Оттук се извършва голяма част от вносно-износната търговия. Остро започва да се чувства нуждата от модерно пристанище с вълнолом и съоръжения за безопасно товарене и разтоварване на корабите. През 1888 г. Правителството взема решение за строителство на Варненското и Бургаското пристанище. На 18.05.1906 официално се открива Варненското пристанище. С изграждането на новото пристанище във Варна се чувства значително увеличение на вноса и износа на стоки през него.

През 1974 е открито Пристанище Варна-Запад.

4.1.Правна среда

Пристанище Варна ЕАД е регистрирано като еднолично акционерно дружество с държавно имущество с решение на Варненския окръжен съд № 2107/96 г. Основният капитал е в размер на 6 440 114 лева, разпределен в 6 440 114 бр. Поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

Към настоящия момент Пристанище Варна ЕАД се управлява от съвет на директорите в пет членен състав. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор - Данаил Стоянов Папазов.

4.2.Предмет на дейност

Основен предмет на дейност са пристанищните услуги, свързаните с тях агентийско и търговско обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия.

4.6.Географска локация на фирмата

Конкретният пазар, на който пристанището предлага своите услуги, е ситуиран в няколко насоки:
* Внос/износ на товари за/от страната
* Внос/износ на товари за/от северния регион на България
* Внос/износ на товари за/от най-близкия до Пристанище Варна Варненски регион;
* Транзит на товари през Р България от/за Сърбия, Македония, Румъния; от/за централна Европа, от/за Близкия/Далечния Изток;

Географското местоположение на пристанище Варна предопределя обслужване на товарите за/от Варненския и Северния регион. Целта е с услугите си да покрива не само тези два региона на страната, а да привлича клиенти и товари от/за всички национални региони.

І.Анализ и оценка на бизнес позициите на фирмата

В Пристанище Варна ЕАД се отделя сериозно внимание и с създадени обективни условия за постоянно извършване на комплексно целеви анализи на многостранната пристанищна дейност. По този начин ръководството на дружеството има пълна информация и ясна картина за всеки един детайл от дейността и може да взима адекватни управленски решения във всички направления, както и да определя посоките и тенденциите на развитието, изцяло съобразени с поставената от принципала бизнес-задача.

Към пристанището действа специализирано звено "Портконсулт", което работи по изясняване на общата концепция и стратегия за цялостно развитие на пристанището. За целта се изучава и анализира действащата нормативна среда, в която се развива пристанището и различните пристанищни услуги. Изучават се и очакваните промени в нормативната база.

Събира са информация и се анализира развитието на транспортните коридори и тяхното влияние върху пристанището.

Особено внимание се отделя на разработването на статистическа информационна база данни, свързана с експлоатационната пристанищна дейност. По разработена методика се събира и обработва информация и се анализират технологичните процеси при обработката на корабите, по видове товари, по корабни места, по видове специализация и големина на корабите и по вида на технологията. Извършва се анализ на различните производителности и на престоите, които се допускат. Анализира се натовареността на пристанищните кейове по време.

Подробната статистика и постоянните анализи представляват сериозна информационна база, която подпомага вземането на адекватна позиция от отдел "Маркетинг" при изработването на становище при разговор с конкретния пристанищен клиент.

В отдел Маркетинг освен основната му задача да реализира договорния процес, оферирането, контрола по изпълнението на договорите, активно работи и направление "Анализ". На база на отчетните данни за товарооборота, приходите и други данни се систематизират и разработват периодични маркетинг-анализи и аналитични таблици, даващи информация: за товарите - по направления, видове, дял в общата структура, положителни тенденции и опасности; за клиентите - по пазарния им дял в товарооборота и приходите; за приходите - по елементи и видове дейности; по видове товари и клиенти, средна приходна ставка на тон товар (по вид товар и клиент); за прогнозните очаквания в товарооборота и приходите. Извеждат се и се анализират тенденциите, систематизира се и се анализира информация за състоянието: на пазара, клиентите, конкурентите.

Отдел "Планиране и анализ" разработва отчети и прогнози за дейността на дружеството и изготвя анализ за експлоатационната и финансови-икономическата дейност на Пристанище Варна ЕАД. Предоставя анализираната и систематизирана информация за нуждите на ръководството и отделите "Портконсулт" и "Маркетинг".

Обединените усилия и генерирани резултати на аналитичните звена създават една мощна информационна база данни, която гарантира успеха на осъществяваната пазарна политика на дружеството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пристанище Варна Изток-Запад 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.