Проблеми на регионалната икономика в Кюстендил


Категория на документа: Други


 Идейно задание: Посочете проблеми на Регионалната икономика в Кюстендил.

Област Кюстендил - утвърден трансграничен център в Югоизточна Европа,с устойчив икономически растеж и хармонични условия за бизнес и живот:уникално съчетание на съхранена природна среда и богатства, наследство от хилядолетна история и култура, възраждащи се селскостопански традиции и слава, съвременна и развиваща се комплексна инфраструктура;с хора - щастливи от достойните условия за труд, обогатената социална среда и повишеното качество и стандарт на живот.

Индустриално развитие на Област Кюстендил.

Отрасловата структура на промишлеността в област Кюстендил е съставена от четиринадесет основни сектори,от които водещи и доминиращи са:
o Енергоснабдяване, газоснабдяване
o Химическа - фармацефтична промишленост
o Добивна промишленост и производство на строителни материали
o Хранително-вкусова промишленост
o Производство на електро-, оптично и друго оборудване
o Металургия и производство на метални изделия, без машини
o Производство на лицеви кожи и изделия от тях
o Строителство
o Търговия и услуги

Най-високите приходи са от отрасли,в които не е развита конкуренцията - снабдяване с електроенергия и газ, производство на химическата промишленост, а по-конкретно фармацефтиката.Други водещи отрасли по приходи са : търговия и ремонт, текстилна промишленост, добив на енергийни суровини, транспорт, съобщения и строителство.

Според критерия "Новорегистрирани фирми в областта", се отчита най- голям брой фирми в отрасъла "Търговия и услуги" и устойчиво увеличение през последните четири години на фирмите в отраслите: "Хотели и ресторанти", "Преработваща промишленост", "Транспорт, складиране и съобщения" и "Селско, ловно и горско стопанство", което показва, че тенденцията за развитие в региона е в тези сфери.

Стабилността и устойчивостта на фирмите, в условията на пазарна конкуренция, също е от особено значение за развитието на икономиката в областта. Показател за мащабността и жизнеспособността на стопанските субекти е и броя на наетия персонал - създадени работни места. Сравнително-големите предприятия, с над 250 души наети, са относително малко на брой, като са съсредоточени в общините Кюстендил, Дупница и Бобов дол. За периода 2000 - 2003 г. общият им брой е намалял близо с 40%. Наблюдава се стабилна тенденция към увеличаване на предприятията с нает персонал от 101 - 250 човека, като отново това е в общините Дупница, Кюстендил и Бобов дол.

За анализирания тригодишен период се наблюдава общ спад през втората година, но съществен подем в икономическия статус на отраслите общо за областта. Наблюдава се увеличаване на дела приходите, на дела на работни заплати и възнаграждения и устойчивост на създадените работни места. Констатира се, обаче увеличаване дела на загубите и намаляване дела на печалбата.
o Сектора " Преработваща промишленост", формира най-висок процент приходи - 31.82 %
o Сектора "Търговия и услуги", обхващащ най-много фирми в областта- 2393 регистрирани и формира 25% от приходите от икономическа дейност

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната транзакция между двата субекта, така и всички последващи транзакции между тях.

Обемът на преки чуждестранни инвестиции в региона бележи чувствителен растеж, като през 2003 г. се наблюдава увеличение на чуждестранните инвестиции над 100%, сравнено с 2000 г., което е показател за намаляване на инвестиционните рискове и увеличаване на икономическата стабилност.

С преструктурирането на икономиката настъпват промени в отрасловото развитие на преработващата промишленост. От специализация в машиностроителна, електротехническа и електронна промишленост - в развитие на леката промишленост предимно в шивашката, обувната, хранително-вкусовата и дървопреработвателна промишленост.

Основните проблеми за развитие на предприемачеството могат да бъдат обобщени като недостатъчна мениджърска култура, незначителни или липсващи познания в областта на маркетинга, липса на информация и подкрепа в осъществяването на експортни операции и др.

Социална инфраструктура на Кюстендил.

Здравеопазване.

Здравеопазването е сложна социална система, чиято мисия е запазването и увеличаването на националния здравен потенциал, увеличаване годините на продуктивния живот и повишаване чувството на здравна сигурност и нормално човешко щастие.

Промяната в тази система често е обективна необходимост, обусловена от предизвикателствата както на вътрешни и външни фактори, така и от глобализацията на здравните проблеми. Здравната реформа в нашата страна не е уникално явление, а част от общия процес на промяна на здравните системи в целия свят.

Целта на реформата в частност и на тази в Област Кюстендил е :
o Предотвратяване на негативните тенденции в здравното състояние на населението;
o Увеличаване достъпа на населението до здравни услуги;
o Повишаване ефективността и качеството на здравните услуги;
o Повишаване квалификацията на медицинския персонал;
o Въвеждане на нови методи и технологии в диагностично лечебния процес, както и в мениджмънта на лечебните заведения;
o Въвеждане на съвременни методи за финансиране, съобразени с новите предизвикателства на пазарната икономика;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на регионалната икономика в Кюстендил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.