Проблеми на регионалната икономика в Кюстендил


Категория на документа: Други


С навлизане на реформата в здравеопазването в Област Кюстендил, лечебните заведения бяха разделени на такива за болнична и доболнична медицинска /стоматологична/ помощ, както и лечебни заведения със специфични функции.

След изготвянето на областна здравна карта, доболничиният сектор и болничиния бе дислоциран по звена, както следва:
471 лечебни заведения за извънболнична помощ;
6 лечебни заведения за болнична помощ;

Предвид факта, че реформата започна именно в доболничната помощ, отчитаме добро състояние в този сектор. Положени бяха специални усилия за подпомагане на техническото оборудване на първичните практики с помощта на Световна банка по Проект "Преструктуриране на здравния сектор". Оборудвани бяха 22 приоритетни практики от селски тип с неблагоприятно географско разположение, откъснатост от населени места, лоши социални и битови условия. Последва и оборудване на всички селски практики, както и на градските практики по проект "Реформа в здравния сектор".

Едно от най-ефективно действащите звена в района е ЦСМП гр. Кюстендил, с филиали в градовете Дупница, бобов дол, Рила, Сапарева баня и с. Невестино. Те са безотказен източник на спешна, а понякога и неотложна медицинска помощ, във всяка една точка от територията на нашата област. Определянето на броя филиали и екипи към центъра е съобразено с медико-географските, комуникационните, демографските и инфраструктурни характеристики на Кюстендилска област. Без тях би било невъзможно "24часовото" обслужване на населението от доболничната помощ.

Образование.

В Кюстендилска област съществуват 70 училища, 7 обслужващи звена и 36 детски заведения и Висш педагогически колеж "Св. Иван Рилски", гр. Дупница, със 70-годишна история. Броят на учениците през 2005/2006 година е 17684, а броят на децата в детските заведения - 3503. Общият брой на персонала в училищата и детските градини е 3065, от тях 2094 педагози и 971 - друг персонал.

Петдесет и три от училищата и всички детски заведения се финансират от общините. Тринадесет професионални гимназии са финансирани от МОН, а 4 - от Министерство на земеделието и горите. Три обслужващи звена (ОДК и МУЦТПО - гр.Кюстендил и УСШ - гр.Сапарева баня) са финансирани от общините, а четири - ДОВДЛРГ - от МОН.

Образователната система включва и четири специални училища -две помощни училища,едно основно оздравително училище и един социално-педагогически интернат.Началните училища са две,основните училища са 39,средните общообразователни училища са 4,гимназиите са 4,професионалните гимназии са 14,вечерните училища са 2,спортно училище-1.

Сто тридесет и две са децата,настанени в четирите дома за деца лишени от родителски грижи.

Във всички девет общини в област Кюстендил има училища, обхващащи задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст.
.

Учениците, живеещи в населени места, където няма училище, пътуват до съседни училища по избор на родителите със специализиран транспорт от общините или с платени билети за обществен транспорт.

Негативните демографски тенденции в областта рефлектират и върху образователната система.Намаляването на децата и учениците през последното десетилетие доведе до закриване на училища и детски градини.

Участие на Кюстендил в отворени за България Оперативни програми.
Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
2007-2013 г.
Република България
Договарящ орган
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Р Е З Ю М Е
на проект "Общинска ученическа спортна олимпиада"
Обща цел на проекта:

Да покажем на децата и учениците, че да спортуваш е не само здравословно и полезно, но е много интересно и забавно когато е в училище, където децата се чувстват спокойни и защитени извън дома си. Спортните занимания са най-близки до естественото състояние на децата като ходене, бягане, скачане, каране на велосипед. Заниманието със спорт в училище е игра за всички, а не за постигане на високо спортно майсторство за отделни ученици.
Специфична цел:

Организирането на спортно събитие от такъв мащаб като ученическа олимпиада със съответните видове спорт ще заинтригува и мотивира учениците от различните възрасти не само да се включат в събитието, което е за определено време, но и да се включат активно в спортните занимания по училища или клубове извън тях целогодишно.

Основни дейности по проекта са:

Сформиране на екип за управление на проекта.

Разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща целта на общинската олимпиада

Организиране на работна среща с представителите на общинските училища за уточняване начините и правилата за участие в олимпиадата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми на регионалната икономика в Кюстендил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.