Продажби на дребно


Категория на документа: Други


Продажби на дребно-икономическа
същност, състав и развитие

Продажбите са икономическа дейност, свързана с реализацията на стоките. Те имат своя органиязация, техника и технологии на осъществяване и именно в този аспект те се организират от търговските фирми. Като икономическа категория продажбите на дребно имат своя характеристика и по-конктерно:
1) Те са стойностно парична категория, която се формира на основата на количеството на реализираните стоки и техните цени на дребно, а това означава, че имат съответно количествено изражение.
2) Продажбите на дребно в стойност пряко кореспондират с паричните доходи на населението, което потвърждава стоково паричния характер на продобиваните и заплащани потребителски стоки от населението. При това те са обвързани не с всички парични доходи, а само с тези, насочени с търговията на дребно.
3) Продажбите на дребно представляват част от реалното потребление на населението, което освен по придобитите по пазарен начин стоки и услуги включва стоките придобивани по непазарен начин, респ. от личното или собствено производство, а така също и от частното животновъдно и земеделско стопанство. Освен това тук се вкл. селскотостопанската продукция, която получават заетите лица под формата на натурално възнаграждение. Населението осъщетвяващо покупки пряко от производителя т.е.те се заплащат по цени на дребно от населението и преминават в личното потребление, но практически се установява трудно, което поражда трудности в отчитането им в продажбите на дребно
Основен извод, който можем да направим е, че продажбите на дребно се свързват с пазарното потребление, в тях не се вкл. натуралното потребление.
4) в продажбите на дребно не се вкл. също така заплатените от населението комунално-битови услуги-ток, вода, транспорт, билети за кино, театър и т.н. В същото време с развитието на стоковопаричните отношения в станата и увеличаване на относителния дял на услугите осъществявани от търговията на дребно и включването им в търговския продукт, които предлагат дава основание върху продажбите на дребно да се отразяват и заплатените услуги, които са свързани с използванете от закупените от населението стоки или продажбите на дребно кореспондират с предлагания от фирмите търговски продукт, който съдържа в себе си потребителските стоки и услуги съпътстващи покупката и потреблението им в отделните домакинства и населението.

Продажбите на дребно имат свои състав, които е свързан със стоките и услугите, които ги фомират. Относителният дял на тези стоки и услуги в общия обям на продажбите характеризира труктурата на продажбите. Наред с това при характеризирането на продажбите на дребно се отчита и др. фактори, свързани с мястото на осъществяването им, участниците в процеса на реализацията и други категории, които могат да бъдат подложени и приложени.

Икономически изследвания в практиката и в теорията на развитието на продажбите у нас дават оновани в продажбите на дребно да се включват:
1) продажбите на дребно извършвани в стационарната и подвижна търговска мрежа на дребно, на частната, общинска и кооперативна търговия. Този вид продажби на дребно имат най-голям дял в структурата на продажбите на дребно.
2) Продажбите извършвани от юридически лица вкл стоки, свързани със задоволяване на колективни потребности.
3) Продажби на медикаменти, литература, книжарски стоки, на текущи и периодични издания, извършвани от населението чрез изградени за целта търговски обекти
4) Продажбите на строителни и отоплителни материали на населението
5) Продажбите на потребителски стоки от складове на търговията на едро и от изкупвателни фирми
6) Продажби на дърва на корен т.е. даване на възможност на населението да закупува дърва директно от горските стопанства
7) Продажба на автомобили, мотоциклени и т.н.

Икономическа класификации на продажбите на дребно. Широкият обхват на състава на продажбите на дребно изисква те да се класифицират на основата на определени икономически признаци, което дава възможност за тяхното анализиране и отчитане:
1) В зависимост от социално-икономически форми на собственост върху капитала в търговията на дребно. Продажбите се обособяват в три групи:
* Продажби в частната търговия
* Продажби в общинската търговия
* Продавби в кооперативната търговия

Най-голям дял имат продажбите на дребно в частната търговия, около 93 %. Делът на продажбите в кооперативната търговия е 5 % и 1-2% за продажбите на общинската търговия.
2) В зависимост от стоковите групи, в които се отчитат в продажбите на дребно. Две групи:
* Продажби на хранителни стки
* Продажби на нехранителни стоки

Съгласно Националната статистическа отчетност в продажбите на хранителни стоки се вкл. 9 подгрупи- хляб и хлебни издели; месо и месни изделия; мляко и млечни изделия; тютюневи изделия и други. В нехранителните се включват 13 подгрупи: шивашки изделия; текстил и др.

Тази структира на продажбите е изключително важна, тъй като тя е пряко свързана с характеризиране на жизненото равнище на населението.
3) В зависимост от територията, на която се осъществявят. Те биват:
* Продажби в градовете
* Продажби в селата
* Продажби в областите
Тази структура на продажбите характеризира структурата на потребителското търсене и потребление в отделнит райони на страната.

Развитие на продажбите на дребно- обемът на продажбите на дребно се характеризира с определена динамика и със съответните структурни изменения, които дават възможност да се направят възможни изводи в областта на търговията с потребитески стоки. По-важните от тях са:
1. Напрекъснато и силно нарастване на стойностния обем на продажбите по текущи цени. От 10 млд. лв. през 1990 г. на около 30 млд. лв. през 2010 г. На пръв поглед този процес е положителен, но съпоставен с индекса на цените на дребно се оказа, че индексът на потребителските стоки изпреварва тези на продажбите. Доказателсво за това са измененията в продажбите на дребно по съпоставими цени.
2. Съществени изменения настъпват и в структурата на продажбите на дребно от гл. т. на хранителните и нехранителните стоки. Независимо от намаляването дяла на хранителните стоки у нас то все още не е благоприятно за пазарното търсене и потребление в България.
3. Сериозни изменения настъпват в продажбите в натурално изражение. Особено силен процес на намаляване на продажбите в натура при всички стокови категоги е налице през 1990 г. - 2000 г.
4. Ярко изразен сезонен характер в развитието на продажбите. Тази сезонност е предопределена в сезонния характер в търсенето и в потреблението, тя се проявява най-общо в две направляния:
* Най-голям е обемът на продажбите в четвъртото тримесечие, най-малък е през първото тримесечие, с постепенно нарастване през второто и третото тримесечие.
* Сезонност в развитието на продажбите в отделните стокови грипи.

Роля на продажбите на дребно за икономиката
на страната на търговсите фирмиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Продажби на дребно 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.