Продуктова политика


Категория на документа: Други


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Курсова задача
По Продуктова политика

На Тема:

Продуктова гама за потенциални и съществуващи клиенти
На Фирма "ЕЛ" ЕООД

Изготвил: Проверил:
Атидже Бехчетова Ибрахимова доц. д-р ик. Л. Любенов
Фак.№: 115511
Спец.: Индустриален мениджмънт

Съдържание:

* Увод

* Описание на фирмата

* Дейност на фирмата

* Политика и цели на фирмата

* Референции

* Участие в ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

* Извод

* Литература

УВОД
Продуктовата линия (наричана още продуктова гама, продуктова серия, стокова група, стоков асортимент) представлява група продуктови единици, които се предлагат от конкретна фирма и са свързани помежду си поради това, че: имат сходно функционално предназначение; и/или се продават на една и съща група клиенти; и/или се продават чрез едни и същи пласментни канали; и/или са в рамките един и същи ценови диапазон; и/или се произвеждат по сходен начин (имат една и съща или сходни технологии на производство). Следователно продуктовите линии на една фирма включват групи на близко свързани продуктови единици, който се разглеждат като едно цяло поради маркетингови, технически или поради съображения за крайна употреба. Маркетолозите трябва да разбират целите на купувачите, ако искат да разработят оптимални продуктови линии. Отделните продуктови линии обикновено отразяват желанията на потребители от различни целеви пазари или различните нужди на потребителите от един и същи пазарен сегмент.
Продуктовият микс ( продуктов асортимент, асортимент на продукцията, стокова номенклатура, асортиментна листа, продуктова структура по превода на Т. Трифонов1) е съвкупността от всички предлагани от дадена фирма продуктови линии и продуктови единици.
Продуктовият микс има 4 основни измерения: ширина на продуктовия микс; дълбочина на всяка от продуктовите линии и средна дълбочина на всички продуктови линии от продуктовия микс; дължина (наситеност) на продуктовия микс; съпоставимост (хармоничност, плътност) на продуктовия микс.
Ширината на продуктовия микс се измерва с броя на продуктовите линии, които една фирма предлага.
Дълбочината на всяка от продуктовите линии на продуктовия микс на дадена фирма се измерва с броя на продуктовите единици в рамките на всяка предлагана от фирмата продуктова линия. Например Ф. Котлър посочва че дълбочината на продуктовата линия пасти за зъби, която през определен период е била предлагана от компанията Проктър енд Гембъл е била била равна на осем продуктови единици: Gleem (една продуктова единица); Denquel (втора продуктова единица); Crest (шест продуктови единици поради това, че се предлагали две разновидности зъбни пасти от тази марка /обикновена и с дъх на мента/ в туби от три размера).2 Средната дълбочина на продуктовия микс на конкретна фирма се определя като се сумират дълбочините на всяка от продуктовите линии на фирмата и сумата са раздели на броя на тези продуктови линии.
Дължината (наситеността) на продуктовия микс на дадена фирма се определя чрез сумиране на продуктовите единици от всички нейни продуктови линии (общ брой артикули в продуктовия микс на фирмата).
Съпоставимостта (consistency, съвместимостта, хармоничността, съгласуваността, плътността) на продуктовия микс е степен на сходство между произвежданите и предлаганите асортиментни групи от гледна точка на крайното им предназначение и използване, изисквания към организацията на производството , канали на разпределение, ценови диапазон и т.н.. Изследването на съпоставимостта показва дали и доколко предлаганите от дадена фирма продуктови линии са сходни помежду си в някакво отношение. Например, Ф. Котлър посочва, че продуктовите линии на Проктър енд Гембъл са съвместими, сходни (consistent) в две отношения: в това, че продуктовите им единици представляват потребителски стоки за широка употреба; и в това, че се придвижват до крайните потребители по едни и същи канали на дистрибуция.
Изхождайки от тези четири основни параметъра на продуктовия микс, маркетинговите специалисти се стремят да открият и опишат възможности за развитие на фирмата по отношение на нейната стокова политика. Преценена по основните параметри, асортиментната листа веднага очертава основните проблеми на фирмата по отношение на стоковата политика и едновремено с това поставя един от главните въпроси за решаване: Какво да се предприеме по-нататък и как да се планира асортиментът на продукцията? Всяка асортиментна група изисква собствена маркетингова стратегия, тъй като тя задоволява определени потребителски нужди, изисква определени канали на разпределение и ценова политика.

Описание на фирмата

История:

През 1989г. г-н Стефан Спасов Стефанов създава фирма ЕТ "ЕЛ - Стефан Стефанов" с основен предмет на дейност на фирмата - електромонтажна дейност. През 1997г. поради разрастване на дейността на старата фирма, а също така и развиване на нови дейности фирма ЕТ "ЕЛ - Стефан Стефанов" се преобразува в "ЕЛ" ЕООД.

"ЕЛ" ЕООД е регистрирана със седалище гр. Русе, ул. "Търговска" №9. Фирмата е еднолично дружество със 100% частен капитал.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Продуктова политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.