Проект за туристическо пътуване с обща цена


Категория на документа: Други


Проект за туристическо пътуване с обща цена

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 3
1. Обща характеристика на туристическата фирма и договорни отношения с фирмите контрагенти. 3
1.1. Обща характеристика на туристическа агенция "DMN travel" 3
1.2. Договорни отношения с фирмите контрагенти, които формират продукта 5
1.2.1. Договорни отношения с превозвачи 5
1.2.2. Договорни отношения със застрахователната компания 7
1.2.3. Договорни отношения с хотелиери .9
Характеристика на пазарния сегмент 12
2. Определяне общата цена на туристическото пътуване 12
3. Съставяне на програмата за туристическото пътуване и условията за пътуване 18
Програма на туристическото пътуване 18
Общи условия на туристическото пътуване: 20
Заключение 23
ПРИЛОЖЕНИЯ 24

Увод
Най-масовата форма на туризъм са предварително организираните пътувания. Възходът на туроператорите се дължи на предлагането и постоянното усъвършенстване на този вид туристически продукт, за да бъде по-атрактивен за туристите.
Проучвателната работа на туроператора подпомага разработката на концепцията или идейния проект за организираното от него туристическо пътуване.Това може да стане чрез събиране на информация от различни източници (статистически и научни издания, семейни бюджети, демографски изследвания и др.) и с приложение на различни методи (анкетни проучвания, експертни оценки, сондажи и др.). В организационен аспект проучванията на търсенето могат да бъдат възложени на специализирани звена.
Целта на настоящата разработка е да представи основните моменти в теоретичната концепция за планиране, организация и осъществяване на туристическо пътуване с обща цена, да изследва практическите аспекти на този вид туристическа дейност съобразно конкретните особености на средата в България и детайлите на дейността на българските туристически агенции и на тази основа да изведе препоръки за подобряване качеството на туристическите пътувания с обща цена.
Обект на разработката са туроператорите (пътническите агенции), тъй като основно от тях зависи развитието на този тип туристически продукт.
1. Обща характеристика на туристическата фирма и договорни отношения с фирмите контрагенти.
1.1. Обща характеристика на туристическа агенция "SVM Tours"
"SVM Tours" е лицензиран туроператор с удостоверение за регистрация 01936502 / 17.02.2011, със седалище във гр. Варна, ул. "Баба Рада" 23.Туроператора има сключена "отговорност на туроператора" в ING АД № 446301 / 18.02.2011г.
"SVM Tours" е фирма, която предлага посредничество при организация на туристически пътувания. Фирмата е установена в град Варна и е вид пътническа агенция, която:
> Оперира на пазара на организираните туристически пътувания;
> "произвежда" своя собствен продукт посредством съчетание и комбиниране на отделни чужди услуги (продукти);
> предлага собствения си продукт и под формата на отделни, но най-често като комплект от туристически услуги;
> осъществява реализацията на продукта си пряко;
> предлага продукта си на пазара срещу обща цена;
> извършва дейността си върху основата на договорни отношения с доставчиците на туристическите услуги, с клиента-турист и с пътническите агенции-посредници.
Дейността на "SVM Tours" е организаторска и е част от групата на ангросистите. Според произхода на капитала и принадлежността "SVM Tours" се определя като професионален туроператор т.е фирмата е възникнала и функционира в сферата на туризма от самото си създаване.

"SVM Tours" е самостоятелен туроператор със среден обем на дейност. Централният офис на "SVM Tours" е във Варна, като агенцията е представена с още един офис София, специализиран в организирането на екскурзии. Общият брой на служителите на фирмата е 17 души, като 10 са във Варна, а останалите 7 са разпределени във филиал-София.

Най - характерна е комуникацията с клиентите, която фирмата осъществява чрез интернет като се разкриват следните възможности:

Първо, чрез своята графична същност Интернет предразполага към изчерпателно описание на предлаганите стоки и услуги в един динамичен и интерактивен формат. Както е видно от сайта на фирмата, предлаганите продукти са изчерпателно фотографирани. В този смисъл, потребителят може да направи поръчка директно, чрез формулярите на екрана, като купувачите се уверяват, че пред тях е предпочитания от тях хотел или дестинация. От друга страна, фирмата може да отбележи кои и какви хотели или дестинации се предпочитат, за да набляга най - много на тях в бъдещата си практика.

Второ, осигуряване на ефективно обслужване на клиентите. Клиентите искат винаги да знаят, че могат да влязат във връзка с доставчиците, да им бъде отговорено на въпросите и оплакванията без да губят време в разговори по телефона. Чрез отговаряне онлайн на техните искания, тази нужда бива задоволена. Получава се и обратна информация, която фирмата често използва и анализира, за да отрази предпочитанията на клиентите.

Фирмата не разполага със собствен транспорт, а използва нает такъв, като си сътрудничи с превозваческа фирма. За клиентите на фирмата работят добре обучен персонал, начело с акционерите, високо квалифицирани сътрудници. Фирмата осъществява комплексно агентско обслужване - хотелско договаряне, обработка на резервации, организация на трансфери, продажба на екскурзии и автомобили под наем. Проучвателната работа на агенцията подпомага разработката на концепцията или идейния проект за организираното от него туристическо пътуване.

ЦЕЛИ И КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА НА "SVM Tours"
* УСТАНОВЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ в туристическото обслужване, присъщи на високо развитите туристически пазари в реалните условия на българската икономика;
* РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА, желана от младите специалисти за професионално развитие в туризма;
* ЕТИЧНИ НОРМИ- Ние поощряваме последователната проява на честност, способността да се спазват правилата и нормите на компанията, уважението към работата в компанията и нейните сътрудници.
* ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ КЛИЕНТА - Нашите усилия са насочени към продукт, желан от клиента. При това интересите на клиента стоят не по-ниско от интересите на компанията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект за туристическо пътуване с обща цена 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.