Проектиране и изграждане на инвестиционни обекти


Категория на документа: Други


- Ноу хау е производствен опит или технология за извършване на нещо. Това е конкретно използвана информация, свързана с нова техника или технология, нови производствени или организационни системи и други. Правото за използване на този опит, знания или умения става с договор и се заплаща. Този, който е закупил това право получава икономическа изгода
- Фирмена марка - това са имена, знаци, символи, които идентифицират продуктите на фирмата. Те са регистрирани по съответния ред в Патентното ведомство на Р. България. Символи, които определят фирмената марка.
СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЯ

Пазарът на земята е свързан преди всичко с нейната специфика, като фактор за производство. Като първичен производствен фактор земята обхваща всички природни особености и условия за осъществяване на производствения процес. Наред с обработваемата земя, която има първостепенно значение към този фактори се отнасят и релефът, климатът, географското разположение, флората и фауната. Земята е ограничен ресурс и използването ѝ за целите на производство или придобиването ѝ като обект на собственост е подчинено на определени пазарни принципи. Ценообразуването на земята се определя от пазарното търсене и пазарното предлагане. Сделките със земя са следните:

1. Покупко-продажба. След преключване на търговските преговори по изясняване на основните условия, свързани с покупко-продажбата на недвижимия имот следва да бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. В него се уговарят съществените условия, които по-късно ще залегнат и в окончателния договор (нотариален акт), а именно: конкретен имот, цена на плащане, капаро за резервиране на имота, дата на нотариално изповядване на сделката, нотариус, условия и срок за заплащане на пълната цена, срок за въвеждане във владение, неустойки при неизпълнение. При сключването на сделка в договора се включва изрична клауза - Декларация за собственост върху имота, липса на тежести (запорирана, ипотекирана), както и, че към момента на сключване на договора са заплатени всички консумативи - разходи за ток, вода и др. Необходимите документи за цялостно оформяне на сделката са: документ удостоверяващ правото на собственост, актуална скица на имота, актуална данъчна оценка, декларация за гражданство и гражданско състояние, декларация за липса или наличие на данъчни задължения към държавата, декларация съгласно закона за местните данъци и такси за намерение за покупка на имот, документи за самоличност на лицата по сделката, квитанция за внесени държавни такси, дължими от страните по сделката. При прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот се издава нотариален акт. В срок от 2 месеца след издаване на разрешението за ползване имотът се регистрира в Общината по адресна регистрация. Дължимите данъци се определят на базата на оценката на имота.

2. Наем. Наемането на земя може да се извърши чрез сключване на Договор за наем. Договорът за наем може да бъде за неопределен срок и с независимо каква е целта за използване на земята. Урежда се от Закона за задълженията и договорите. С него наемодателя се задължава да предостави на наемателя земята за временно ползване, а наемателя да му заплати определена цена.

3. Аренда. Това е форма на пазарна сделка между земевладелеца и арендатора, в която се определят условията за наемането на земята и нейната цена. Срокът за наемане с аренда е минимум 4 години, а земята се използва само за земеделески цели. Добивите от отдадените под аренда земя стават собственост на арендатора. Договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Наемът за арендуваната земя се нарича рента. Тя може да се заплаща в пари, в продукция или комбинирано.

4. Концесия. Концесията е право на експолатация върху обект (земеделска земя) и др. предоставен от концендент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да използва, изгради и поддържа обекта на концесията на совй риск. Концесията се предоставя възоснова на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концендента и концесионера. Според предмета си на дейност концесиите са за: земеделие, строителство, услуга, добив на полезни изкопаеми, минерална вода и др. Концесията се предоставя за максимален срок до 35 години без право на продължаване. В процедурата за предоставяне на концесия може да участва всяко физическо или юридическо лице или сдружение от такива.

5. Дарения. Дарява се безвъзмездно дарението на земеделска земя

6 Тема

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЕМЯТА

1. Събиране на иформация и документаця за парцел земя - графична и текстова - За да се извърши една сделка със земя трябва предварително да се събере необходимата информация за имота - текстова и графична. Проучват се всички литературни източници и за целта се обръщаме към услугите на фирма за недвижими имоти. Необходима ни е скица и копие от нотариален акт. Преценяват се предимствата и недостатъците на имота: неговото разположение, форма, отстояние от населено място и пътна мрежа; наличие на водни източници и водопроводна мрежа, електроснабдяване; наличие на преработвателна промишленост в близост; ниво на подпочвени води, климатични особености, микрорелеф и релеф; замърсеност на почвата, наличие на замърсители; наситеност на почвата с плевели и болести; тип и категория на почвата, подходящи ли са тези почви за отглеждането на желаната от нас култура и др. Като сме проучили събраните документи и информация може да вземем решение дали да купим имота или не.

2. Оглед на терена за изясняване следните характеристики: стопанисване, пътища, мелиорации, ерозиралост и екологична обстановка и необичайни фактори (непредвидени).

- Стопанисване - Никога не се купува имот без да се види дали той се стопанисва по подходящ начин като се отчитат възможностите за извличане на икономическа полза от него, както и тези свързани с природата и околната среда.

- Ерозия на почвата - същност - механичното разрушаване и отнасяне на повърхностня почвен пласт от движението на водата и вятъра се нарича ерозия на почвата. Видове ерозия: В зависимост от факторите, които предизвикват ерозията тя бива 2 вида: водна и ветрова. Водната е в резултат на разрушителното действие на водата, а ветровата на действието на силни въздушни течения. Почвената ерозия може да протече при естествени климатични условия и тогава се нарича нормална (естествена). Нормалната ерозия зависи от климата и релефа, от устойчивостта на почвата срещу измиване от водата и издухване от вятъра и най-много от характера и плътността на растителната покривка. Когато човек се намеси чрез изсичане на гори, неправилно усвояване на земи с голям наклон, изкуствено напояване и други дейности, които допринасят за по-бързото протичане на ерозията се нарича ускорена или антропогенна. Ускорената ерозия зависи гавно от дейността на човека. След усвояването и обработването на площите, покрити с естествена растителност, като многогодишни треви и гори те стават по-слабо устойчиви на стичащата се по повърхността им вода и на по-силните ветрове. При неправилната им експолатация ерозията на почвата може да протича много бързо и да я направи за кратко време негодна за използване. Водна ерозия - проявява се в три форми - площна (повърхностна), браздова (струйчеща) и ровинна (линейна). Площ на ерозия - тя е най-широко разпространена и се проявява при наклон на терена над 2о. Обхваща цялата почвена повърхност, като постепенно се измивати изнасят най-фините почвени частици и хранителни вещества от движението на водата. Ето защо почвите, засегнати от площната ерозия, остават на повърхността по-песъчливи и едрозърнести. Обработваемият почвен пласт незабелязано намалява, механичният му състав се изменя, постепенно обеднява на хранителни вещества и плодородието намалява.

Браздовата ерозия се предизвиква от малки водни струи, образувани от валежите, топенето на снеговете и поливките. В следствие на разрушителното действие на водния отток по посока на най-големия наклон се образуват бразди с дълбочина 15-20 см. По този начин се разрушават и отмиват големи количества почва и ако не се вземат мерки чрез правилна обработка на почвата, сеидбата и др. големи площи ценна земя стават негодни за използване.

Ровидната ерозия е продължение на по-нататъшното развитие на браздовата ерозия. От нея почвената повърхност се набраздява на дълбоки ровове, които могат да достигнат дълбочина от 30-40 см до 10-15 и повече метри.

Фактори за проявяване на водната ерозия - Факторите, които причиняват водната ерозия включват характера на: релефа, климата, типа на почвата, растителната покривка и безстопанствената дейност на човека.

Влиянието на релефа се изразява главно в големината на наклона и дължината на склона. Колкото е по-дълъг склона, толкова повече количество стичаща се вода се събира и разрушителното й действие се увеличава. При по-голям наклон скоростта на стичащата се вода се увеличава и ерозията е по-голяма.

Климатът влияе главно чрез количеството и интензивността на валежите, които съдействат за формирането на голям отток, който размива в голяма степен почвените частици.

Типът на почвата има значение за способността ѝ да се съпротивлява на измиването. Когато почвите са с по-лек механичен състав, слабо свързани и безструктурни по-лесно се отмиват, а почвите, които имат запазена структура имат по-мощен профил, по-добра водопропускливост, по-бавно се ерозират.

Растителната покривка предпазва почвата от ерозионното действие на водата и вятъра. Тя намалява водния отток и увеличава попивната способност на почвата. С най-голямо противоерозинно значение са многогодишните треви, които имат силно развита коренова система и най-плътен тревостой (гъстота). От едногодишните култури сравнително добро противоерозионно действие имат зимните житни култури със слята повърхност. Най-слабо противоерозионно действие имат окопните култури.

Стопанската дейност на човека. С унищожаването на горите, с обработката на почвата, с поливките и други дейности може да се доведе до възникване и развитие на ерозия. Човекът трябва да прилага комплекс от противоерозионни мероприятия за да запази почвеното плодородие.

Ветрова ерозия - протича при взаимодействието на вятъра с повърхността на почвата. Проявява се най-интензивно в по-големите открити, равнинни райони. Най-важният фактор, от който зависи появяването на ветровата ерозия е скоростта на вятъра. Ерозионната сила на вятъра се проявява най-силно през пролетта при леките и сухи почви и при слабо покритите или непокритите с растителност обработваеми площи.

Класификация на ерозираните земи. В зависимост от степента на ерозионност засегнатите от ерозия почви се класифицират в 4 степени: слабо ерозирани (при тях е засегната малка част от хумусния хоризонт); средно ерозирани - изнесена е повече от половината на хумусния хоризонт и при обработка се засяга и преходния хоризонт; силно ерозирани - ерозията засяга скелетния хоризонт; много силно ерозирани - ерозията е обхванала почвообразуващата скала.

Мерки за борба с ерозията на почвата. Борбата с ерозията в нашата страна се води съгласно изискванията на разработената "Национална дългосрочна програма за борба с ерозията". В нея са набелязани мероприятията чрез които трябва да се обхванат всички ерозирани площи. В противоерозионния комплекс са включени 4 групи мероприятия: организационно-стапански, агротехнически, лесомелиоративни и хидротехнически.

Организационно-стопански мероприятия - голямо значение има правилната организация на територията. За тази цел се разработва проект за вътрешностопанско земеустройство. Преди земеустройството трябва да се извърши почвено-ерозионно изследване на всички земи и да им се направи плъна агрохимична и агрофизична характеристика. Необходимо е да се разполага с данни за интензивността и разпределението на валежите и за силата и посоката на преобладаващия вятър. Проектът за борба с ерозията се разработва за по-голям район за да се регулира водния отток още от водоема на даден склон или да се прегражда силата на вятъра на големи равнинни площи. Друго важно мероприятие е изграждането на противоерозионни сеидбообръщения. По-широко място да се отделя на многогодишните треви и на зимните житни култури. При по-големи наклони се предвижда цялостно затревяване на склоновете.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране и изграждане на инвестиционни обекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.