Проектиране и изграждане на инвестиционни обекти


Категория на документа: Други2. Части на проекта - проектно-сметната документация съдържа следните части:

- Архитектурна, включва обяснителни записки относно архитектурните чертежи на фасадата, вертикален разрез, от който се вижда броят на етажите, план на самите етажи, стълбища и др. Извършва се от архитект.

- Конструктивна част - обхваща изчисленията на всички конструктивни елементи и съответните им чертежи, като основи, греди, плочи, покривни конструкции и др. По този начин се гарантира здравината на сградата. Извършва се от инженер-конструктор, който поема отговорността за устойчивостта на конструкцията.

- Инсталационни части - те имат вътрешна и външна част. Вътрешната е в самата сграда, а външната е връзката на вътрешната част със съответните комуникации - електрически ток, ВиК, отопление и други. И инсталационните части се извършват от електроинженер.

- Вертикална планировка - това е проект на околното пространство (паркостройство и благоустройство) - озеленяван, залесяване, терасиране на околното пространство около сградите.

- Технологична част - тя е важна само за промишлените сгради. Това е проект на производствения процес. Посочват се какви машини и съоражения са необходими и как да се разположат в технологична линия. Тази част се извършва от технолог, специалист по съответната продукция, която се произвежда.

- Опазване на околната среда - проектира така производството, че да не се замърсява околното пространство - въздух, почва, вода и др. Реализира се чрез пречиствателни съоражения.

- Енергийна ефективност - съдържа обяснителна и изчислителна част. В изчислителната част влиза определянето на показателите за разход на енрегия (количество енергия за еденица продукция, каква технология ползваме).

- Генерална сметка - целият обект се остойностява с всички разходи, заедно с проектанта, независимия строителен надзор, изпълнителя, машини, съоражения и др.

- Има и План за безопасност и здраве - проекта съдържа особености на изпълняваните строително-монтажни работи, както организацията и безопасността на строителния процес.

- Технико-икономическа обосновка - тук се установява за колко години този обект ще се изплати. Ако този период е повече от 7 години, то по-добре инвеститорът да се откаже от него, тъй като няма да му донесе печалба. Има формули по които този период се изчислява.

Проектно-сметната документация се одобрява от Главния архитект на общината. Въз основа на това одобрение общината издава документ - Разрешение за строеж. След това от службите на общината, строителен техник идва на терена, посочва границите на самата сграда, разстоянието от улицата и други обекти и се дава т.нар. строителна линия. След което следва изпълнение на фактическия стреж. Когато сградата е построена идва комисия, която издава "Акт 16" - за въвеждане в експолатация, въз основа на този акт от нотариуса се издава първичния (констативен) нотариален акт. Между инвеститора и останалите участници в инвестиционния проект се сключва договор. Всеки договор трябва да има следните реквизити:
- дата и място на подписването
- ясна идентификация на страните по договора (лични карти, актуално състояние)
- предмет на договора, график на дейностите
- цена - колко струва тази сделка
- срок за изпълнение
- санкции и неустойки при неизпълнението на договора
- гаранции
- подписи над имената на договарящите се

11, 12 Тема
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ
1. Развитие на аграрния сектор до средата на 20 век.
2. Кооперативното земеделие през втората половина на 20 век.
3. Съвременен облик на аграрния сектор.

13 Тема
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И САЩ
1.Големина на стопанствата
2. Видове стопанства
3 вида земеделски стопанства: семейни, арендаторски, кооперации;
По отношение организацията на производство биват: дребни, средни, едри;
Според организацията на територията стопанствата биват: селищен тип, холандски тип, чифлик;

14, 15 Тема
КООПЕРАТИВНО ДЕЛО
1. Нормативна уредба
2. Коопериране в аграрния секторСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране и изграждане на инвестиционни обекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.