Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане


Категория на документа: Други


Глава 6 - Приложимост на дипломната работа

Сателитните системи и мрежи се използват в няколко основни направления:
- радио- и телевизионно разпръскване на цифрово съдържание до групи и
подгрупи потребители;

- пренос на глас - благодарение на ниските разходи на VSAT мрежите и
големите възможности на сателитите на определени честоти, преносът на
глас през сателит е най-евтиният и най-бързият начин за достигане на
отдалечени територии, където липсват наземни съоръжения;

- пренос на данни и достъп до Интернет;

- Навигационни сателитни услуги;

- Метеорогични сателитни услуги
Предимства на спътникавите мрежи
* Покриване на големи територии без използване на кабел;
* Предаване на данни в тримерното пространство;
* Динамична промяна топологията на мрежата;
* Бърдо и леко реализиране на канали.
Недостатъци на спътникавите мрежи
* Задръжка в разпространението на сигнала - създава неудобства при предаване на реч;
* Затихване на сигнала във високочестотния диапазон при дъжд и сняг;
* Внасяне на шумове при попадане на слънчеви лъчи върху наземните станции

Важна особеност на всяка сателитна система е, че цената е нечувствителна към разстоянието, което означава, че цената за осигуряване на комункационна сателитна връзка на малко разстояние е същата както и за голямо разстояние. Така сателитната комуникационна система е икономически изгодна, само когато системата е в продължителна употреба и разходите са умерено разпределени на голям брой потребители.

Най-голям дял в реализираните приходи има спътниковото разпространение на телевизионни програми - близо 72% от общите. Наблюдава се спад в процентно изражение на приходите от разпространение на радиопрограми - за 2007 г. те са намалели драстично - от 15% до 3,2%.Приходите от пренос на данни за Интернет представляват пренебрежимо малък дял - едва 0,01 на сто. Над една осма от приходите на пазара са формирани от продажба на крайни устройства за приемане на предлаганите услуги.( Източник: Данни, подадени в КРС)

Стандартът DVB-S предоставя на своите потребители услуги с висококачествен образ, многобройни програми, ниска цена, бърз монтаж, достъп в трудно достъпни кабелната телевизия места. При цифровото телевизионно радиоразпръскване има ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по-добро качество и програмно разнообразие, както и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.

Огледалните параболични и офсетови антени са с най-голямо разпространение от използваните антени за цифровото телевизионно радиоразпръскване. Характеризират се с коефициент на усилване, който зависи от площта и качеството на антената, както и от точността на насочването и.Достъпнаца цена и лесното насочване ги крепи години на водещите пазарни цялове. Многообразието от видове антени, конветрори и приемници дават възможност на потребителя да реализира достъп до ослугата според неговите нужди, желания и възможности.

Глава 7 - Изводи и претенции за самостоятелно получени резултати

Дипломната работа е свързана с проектирането на спътникови телевизиони антени, алгоритъм за насочването има към геостационарен спътник и оценка на достоверността на приеманата цифрова видеоинформация.

В първа глава са разгледани стандартите: DVB, MPEG-2, HDMI, както и спътниковия радиоканал.

Във втора са описани блоковете във функционалната схема на предавателната част при DVB-S, включващи фундаментални обработи във всяка комуникационна система: формирането на сигналите на спътникови телевизионни програми, канално кодиране, филтриране и модулация.

В трета глава са представени видовете антени за спътниково телевизионно приемане, техните геометрични и енергийни параметри, принцип на работа и условията за най-подходяща употреба. Представен е и малкошумящия конвертор, коаксиялния кабел и алгоритъм за насочване на огледално параболична антена към GEO спътник.

В четвърта глава са изчислени ъглите на азимут и елевация, необходими за правиното насочване на антените към GEO спътник за три приемни точки. Изследвана е зависимостта на коефициента на двоична грешка BER от CNR и Eb/No в зависимост от конволюционния код Rc, както и тази на максимално допустимата скорост на предаване по канала Rb(ch) и са направени съответните изводи. Изчислени са минималните диаметри осигуряващи нужното CNR за избраната скорост на конволюционния код Rc, както и някой основни енергийни параметри, направени са съответните изводи.

В пета глава от дипломната работа е направена икономическа оценка и са разгледани разходите, необходими за оборудването приемната система.

В глава шеста е описано приложението на сателитите и в частност на цифровото телевизионно радиоразпръскване.

4.11. Използвана литература:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на антени за спътниково телевизионно приемане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.