Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция


Категория на документа: Други


*ha= (hоп - hп) + hдоп → hдоп= ha - (hоп - hп)

За разстоянието между мачтите, означено с "b", може да се препоръча най- малка стойност b=L и най-голяма стойност bmax= 1,5.a

2) За да бъде защитен средният проводник, е необходимо:

ha≥b4 → пресмята се ha1= b4;

3) За да бъдат защитени крайните проводници, които са симетрично разполажени, се използва формулата от предишният случай:

*hизч= rx1,7 + hx0,92, където rx= a - b2, hx= hп;

h= hп + ha → ha2=hизч - hп;

4) За ha се приема по-голямата от двете стойности;

5) Пресмята се защитният ъгъл α, за крайните фази е необходимо α≤20o;.

tgα=rxha →

Възможни са два случая:
- Ако се получи, че α≤20o, то ha е достатъчно
- Ако се получи, че α>20o, може да се увеличи "b" до стойност 1,5.a. Ако и при това условие е недостатъчно, то се увеличава ha.
tg20o=0,364 → rxha = 0,364 → ha= rx0,364;

6) Пресмята се hдоп= ha - (hоп - hп) → h= hоп + hдоп ;

2. Изчисляване на заземителната инсталация

Извършва се по методиката за изчисление на заземителна инсталация като вместо Rx се замества със съпротивлението на естественият заземител Re на стълбовете (Rx→Re).

Ако Re е по-малък от 10 Ω, се поставя само един вертикален заземител. Ако Re>10 Ω, се пресмятат необходимият брой вертикални заземители.

Препоръчва се използването на поцинкована стоманена тръба 2", т.е. с външен диаметър φ= 0,06 m. и с дължина L=2,5 m.
1) Първо се определя Rвдоп по следната формула, която е следствие на формулата за изчисляване на екв. съпротивление на две паралелно свързани съпротивления:

Rвдоп= Rе. RздопRе - Rздоп;

2) Избира се един вертикален заземител с определена дължина ℓ (препоръчва се ℓ=2,5 m.). Изчислява се неговото съпротивление:

Rв1= ρ2.π.l ln2.ld + 0,5.ln4.h + l4.h - l;

d - диаметър на заземителя, m;

h- разстояние от повърхността на земята до средата на заземителя (h=a + b/2=2,05m);

ℓ- дължина на заземителя, m;

t- разстояние до горния край на заземителя от повърхността на земята, m;

3) Ако получената стойност Rв1 e ≤ Rвдоп , то е достатъчно да се вземе само един допълнителен вертикален заземител.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.