Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция


Категория на документа: Други


4) Ако получената стойност за Rв1 e по-голяма от тази получена по формулата за Rвдоп , то трябва да се използват по-голям брой заземители. Техният брой n се определя по формулата:
n=Rв1η.Rвдоп , където η е коеф. екраниране на заземителя 0,8≤η≤0,9.
5) Пресмята се еквивалентното съпротивление на всички вертикални заземители:

Rв= Rв1η.n;
6) Пресмята се еквивалентното съпротивление на комбинираният заземител:

Rз= Rx.RвRx+Rв

Необходимото условие за правилно оразмеряване на заземителните уредби е: Rз≤Rздоп=10 Ω;

II. ИЗЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАДАНИЕТО

1. Определяне височината на окачване на мълниезащитното въже h

и височината на допълнителната мачта за окачване на въжето hдоп

а) Еденичен стълб с една тройка проводници (фиг. 1)

Дадени данни:

r1=3,5 m; h1=31 m; hст=36 m;

r2=3,9 m; h2=24,5 m;

r3=6,1m; h3=24,5 m;

дадени ri:

rx1= 1,7.hст- hx10,92= 1,7.36- 310,92= 1,7.2,304= 3,92 m. > r1=3,5 m;

rx2= 1,7.36- 24,50,92= 15,93 m. > r2=3,9 m;

rx3= 1,7.36- 24,50,92= 15,93 m. > r3=6,1m;

Тъй като всички радиуси rxi са > от ri, то стълбът е достатъчно висок и h= hст=36 m.

Правим проверка за защитният ъгъл α(≤30o):

За проводник 1:

∢α1= arctgα= arctgrx1hст- hx1= arctg3,536 - 31= arctg0,7= 34,99o>30o →

→ tg30o= 0,58 → rxh - hx= rxha= 0,58; ha=h - hx;

→ h= ha + hx= rx10,58 + hx= 3,50,58 + 31=37 m. → hдоп= 37-36= 1 m

За проводник 2:

∢α2= arctgα= arctgrx2hст- hx2= arctg3,936 - 24,5= arctg0,339=18,7o<30o→условието е изпълнено
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.