Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция


Категория на документа: Други-Общото съпротивление на заземителната уредба е (Rx=Re):

Rз= Rx.RвRx+Rв = 12.50,27712+50,277= 9,687 Ω → Rз<10 Ω→ заземителната уредба

изпълнява условието

в) За портален стълб

Дадени данни:

Re= 12 Ω; ρ= 200 Ω.m; Rздоп= 10 Ω;

-За верт. заземител изчисляваме Rздоп по следната формула:

Rвдоп= Re .RздопRe - Rздоп= 12.1012-10= 60 Ω;

-Избираме един вертикален заземител със следните размери:

ℓ=2,5 m.; φ=0,06 m.; t=0,8 m.;

Rв1= ρ2.π.lln2.ld+ 0,5.ln4.h+ l4.h- l, където h=t + ℓ/2=0,8 + 1,25=2,05 m.

→ Rв1= 2002.3,1416.2,5ln2.2,50,06+ 0,5.ln4.2,05+ 2,54.2,05 - 2,05= 12,732.(4,423 + 0,3148)= 60,32 Ω> Rвдоп →

→ Само един допълнителен заземител не е достатъчен.

→Изчисляваме необходимият брой заземители (η=0,9 за малък брой зазем.):

n= Rв1η.Rвдоп= 60,320,9.60= 1,117≈2 бр. → n=2 бр.

-Еквивалентното съпротивление на заземителят е:

Rв= Rв1η.n= 60,320,9.2= 33,51 Ω;

-Общото съпротивление на заземителната уредба е (Rx=Re):

Rз= Rx.RвRx+Rв = 12.33,5112+ 33,51= 8,8361 Ω → Rз<10 Ω→ заземителната уредба

изпълнява условието

ИЗВОДИ:

1) При случаят с еденичен стълб с една тройка проводници височината на стълба hст=36 m. се оказва недостатъчна при проверката за защитният ъгъл α. Затова е необходимо поставянето на допълнителна мачта с височина h=1 m., за да се осигури защитата на най-неблагоприятно разположения най-горен проводник. Заземителната уредба според изчисленията трябва да се изпълни с два заземителя с размери ℓ=2,5m. и φ=0,06 m., за да се удовлетвори условието Rз<10 Ω.

2) При случаят с еденичен стълб с две тройки проводници височината на стълба hст=36 m. се оказва напълно достатъчна за осигуряването на добра МЗ. Затова не е необходимо поставянето на допълнителна мачта, за да се осигури защитата. Заземителната уредба според изчисленията е достатъчно да се изпълни само с поставянето на един заземетел с размери ℓ=2,5m. и φ=0,06 m., за да се удовлетвори условието Rз<10 Ω.

3) При случаят с портален стълб увеличаването на разстоянието b до максимално допустимото b=1,5a не води до осигуряването на търсения защитен ефект. След изчисления се установява необходимата височина на мачтите, при която е защитата е подсигурена- hдоп= 2,3 m. Заземителната уредба при порталният стълб се изпълнява естествено с поне два броя заземители, като изчисленията не показват нуждата от поставянето на допълнителни такива.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на мълниезащита на три изходящи електропровода от подстанция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.