Проектиране на нискочестотен усилвател


Категория на документа: Други
Технически университет
София

Аналогови електронни устройства

Проектиране на нискочестотен усилвател

Студент: ръководител:
Специалност: Телекомуникационна техника
Фак. номер:
Съдържание

I. Обяснителна записка.
II. Изчислителна част.
1. Изчисляване на КУМ;
2. Изчисляване на микрофонен предусилвател;
3. Изчисляване на смесител;
4. Изчисляване на тонкоректор;
5. Изчисляване на блокиращите кондензатори.
III. Графична част.
IV. Използвана литература.

I. Обяснителна записка

В настоящия курсов проект е разгледано в детайлно поетапното проектиране и изчисление на НЧ усилвателна уредба с параметри, описани в заданието. Уредбата има възможност за комутация на сигнали от два източника:
1. микрофон;
2. касетен дек.
Блоковата схема на НЧ усилвателя има вида:

1. Микрофонен предусилвател.

Това стъпало е предназначено да усили входното напрежение, постъпващо от микрофона (2 mV) до оптимална стойност, необходима за нормалното функциониране на следващите стъпала. Характерно изискване към микрофонните предусилватели е да имат ниско ниво на собствени шумове и минимум на нелинейните изкривявания. Съгласно международните стандарти се счита, че вътрешното съпротивление на микрофона трябва да е три пъти по-малко от входното съпротивление на предусилвателя, т.е. . Това се прави с цел да се повиши съотношението сигнал/шум S/N. В настоящия случай това съпротивление е подбрано според изискванията, като микрофонния предусилвател е реализиран с помощта на операционен усилвател (ОУ) модел А741, свързан по неинвертираща схема.

2. Вход "Deck".

Характерно за този вход е, че не е необходимо да се поставя предусилвател, защото изходното напрежение (100 mV) е достатъчно, за да осигури нормалната работа на следващите блокове, но е необходимо поставянето на допълнително променливо съпротивление, с помощта на което да се изравняват нивата на входните сигнали, постъпващи от двата източника.

3. Суматор.

За сумиране на сигналите на двата входни източника (микрофона и касетния дек) е поставен отделен суматорен блок. Той е реализиран с помощта на операционен усилвател (ОУ) А741, работещ в режим на сумиране на подадените му сигнали при коефициент на сумиране 1. Това е направено с оглед при сумиране на входните нива, на изхода на този блок да не се получи ниво, превишаващо максимално допустимото за входа на КУМ.

4. Тонкоректор.

Съгласно заданието, е изчислен и предложен активен тонкоректор с необходимите параметри. Предназначението на този модул на усилвателната уредба е да коригира АЧХ на входния сигнал според индивидуалните предпочитания на слушателя.

5. Краен НЧ усилвател на мощност (КУМ).

Предназначението на НЧ усилвателите на мощност е да предават на определен товар относително голяма мощност при голям к.п.д. и зададени максимално допустими изкривявания на усилвания сигнал. В зависимост от изискванията, поставяни към конкретните НЧ усилватели, може да се избере еднотактна или двутактна схема. В конкретния случай, с оглед осигуряването на необходимата по задание мощност, е избрана двутактна схема.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на нискочестотен усилвател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.