Проектиране на помпа за чиста вода


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛТЕТ "МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ"

ДИПЛОМНА
РАБОТА

Тема : Проектиране на помпа за чиста вода
Дипломант :
спец.
Ръководител

2012г.

УВОД
Помпите са машини, предназначени за транспортиране на течности.Те принадлежат към групата на работните хидравлични машини.Характерно за тези машини е че, получават енергия от двигател, която се трансформира в хидравлична енергия (кинетична и потенциална) на траспортираната течност.
Получената от двигателя енергия се предава на течността посредством работен елемент (работно колело, зъбни колела, бутало, мембрана и др.) на машината.
Помпите намират широко приложение в различни отрасли на стопанството. Използуват се за напояване и отводняване, за промишлено и битово водоснабдяване, в енергетиката, в рудодобивната, в каменовъглената, хранително-вкусовата, химическата, нефтената, хартиената и други промишлености, в системите за хидравлично задвижване и хидравличен транспорт, в охладителните и мазилните системи на различни машини и др.

ПЪРВА ГЛАВА

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

1.1.Класификация на турбопомпите
Класификацията на помпите може да се извърши по различни признаци:според принципа на действие, вида на преместваната течност, областта на приложение, източника на енергия и др.Основната класификация е според принципа им на действие, според който помпите биват:динамични, обемни и специални.

Обект на разглеждане тук ще са динамичните помпи, към които принадлежат и турбопомпите (лопатъчните помпи) и вихровите помпи.При динамичните помпи преместването на течността е резултат от силовото взаимодействие с работен елемент или елементи, който извършва въртеливо движение при постоянен обем на работното пространство и непрекъснатото му свързване с входа и изхода на помпата.

При турбопомпите работния елемент представлява работно колело (колела), което има известен брой осовосиметрично разположени лопатки.При въртенето на работното колело енергията на течността се предава вследствие на силовото взаимодействие между лопатките на колелото и течността.В колелото потенциалната и кинетичната енергия на течността нарастват.В нагнетателните елементи на помпата част от кинетичната енергия се превръща в потенциална.
В зависимост от посоката на движение на течността през работното колело турбопомпите биват:

1.1.1.Центробежни помпи

При центробежните помпи (фиг.1.1) течността се движи през работното колело радиално - от центъра към периферията му.
Центробежните помпи се класифицират според следните характерни конструктивни особености:

а)Според броя на работните колела:
- едностъпални - имат само едно работно колело и нагнетателно тяло със спираловидна форма - фиг.1.1.а.;

- многостъпални - имат две и повече работни колела, монтирани върху един вал.Течността преминава последователно през отделните работни колела. Характерно за тях е, че общия напор на помпата е сума от напорите на отделните стъпала,докато дебитът на отделните работни колела е един и същ - фиг.1.1.б.

б)Според начина на довеждане на течността до работното колело центробежните помпи биват:
- едностранно засмукващи - при тях течността постъпва към работното колело само от едната му страна - фиг.1.1.
- двустранно засмукващи - при тях течността постъпва от двете страни на работното колело.Дебитът на двустранно засмукващите помпи е два пъти по-голям в сравнение с едносранно засмукващите помпи - фиг.1.2.

в) Според разположението на вала центробежните помпи биват:

- с хоризонтален вал;

- с вертикален вал.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на помпа за чиста вода 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.