Проектиране на ситеми за управление


Категория на документа: Други


Тема VIII. ПРOЕКTИРАНЕ НА С-МИ ЗА УПР-Е

8.1. Основни структури в производството и управлението на организацията

I. Структура на материалните потоци : начални складове (материали, комплектоващи части, покупни изделия) - производствени звена - крайни складове (междинен / краен продукт)
Анализът се извършва по групи работни места
Технологичен брак - обуславя се от възприетата технология на работа. Носи информация за нивото на технологията, качеството на оборудването, технологичната дисциплина, качеството на техническата документация, и др. Анализът на разходите позволява да се набележат мерки за целесъобразни изменения в посочените направления с цел повишаване качеството на продукцията.
Изправим брак - носи информация за състоянието на оборудването, качеството на конструкцията, квалификацията на персонала и трудовата дисциплина. Основния проблем се свежда до това, че в процеса на обработка използвания материал се "обременява" с допълнителни разходи последователно по работните места. Това прави използването на материали от един момент нататък неоправдано. Професионализмът на управляващия в случая се свежда до възможно най-прецизното определяне на този момент.

II. Структура на машини и съоръжения (работни места)
Анализът се извършва по групи работни места
Брой машини и оборудване; брой работни места; действително заети работници; сменен фактор = бр. работни места / действителен бр. работници

III. Структура на себестойността
Отчетите от анализа на тази структура служат на управляващите за оптимизиране на материалните разходи, установяване и поддържане на оптимални пропорции между отделните групи разходи, справедливо възнаграждение на труда, формиране на ценова политика на организацията и формиране на политика на организацията по отношение на комплектоващи части, покупни изделия и услуги. В самата структура не се анализират всички структурни компоненти, а само материалните разходи, разходи за работни заплати, амортизации и др.

IV. Капацитет на машини и съоръжения
Анализът се прави за една текуща година. В рамките на тази година се определя "представителен месец" и в него трите "представителни" дни (с най-ниска, средна и най-висока производителност). Резултатите от нализа се съпоставят със капацитетната възможност на съоръженията по паспортни данни и се правят изводи за фактическото им натоварване през разглеждания период.

V. Структура на работното време
1. Разполагаемо работно време (човеко/година) = 365x24; 1ч/г = 2167 ч/ч.
2. Неработно време (човеко/година) - съботи, недели, национални празници и специфични регионални и месни празници.
3. Планово предупредителни, основни и други ремонти - включва всички дейности свързани с експлоатационната поддръжка.
4. Престой по-малко от 8 ч. - преценява се кои машини да извадим от употреба
а) механични повреди; б) електрически повреди; в) в електрониката; г) други
5. Престой повече от 8 ч.
а) механични повреди; б) електрически повреди; в) в електрониката; г) други
6. Полезно непроизводителни време-привеждане на съоръженията в работно състояние
7. Полезно производително време = 1-(2+3+4+5+6)

VI. Структура на технологията
Технология: инструктивно описание за порядъка на работа за изпълнение на определени задачи. Технологията съдържа следните елементи:
1) списък на задачите;
2) порядък на изпълнение;
3) логическа връзка между отделните работи;
4) използвани машини и съоръжения;
5) инструменти и приспособления;
6) техническа документация;
7) използвани суровини и материали;
8) схема на контрол на качеството;
9) контролно измервателна апаратура;
10) нормо-времена (в мин.);
11) тарифни разценки;
12) квалификационно ниво на изпълнителя;
13) техника на безопасност;
14) охрана на труда; екологични изисквания.

VII. Структура на персонала
Основните проблеми тук са:
1) Събиране и анализ на изчерпателна информация за кандидатите, която се получава от следните източници: по документи; справка от последното работно място; събеседване; интервю; тестове; казуси; делови игри; ролеви игри. Най-добре комбинация от методи.
2) Провеждане на ефикасна подборна процедура - провежда се независимо от броя на кандидатите; оценява се съответствието на техните качества с изискванията на длъжността (нито по-високи, нито по-ниски).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на ситеми за управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.