Проектно управление


Категория на документа: Други


Лекционен курс на доц. Д-р Евгений Стоянов
Проф. д-р Евгений Стоянов е роден в Бургас. Има защитена докторска степен с разработка по стратегическия контрол (2008). Научните му интереси са в областта на контрола, анализа и системите за управленски контрол.
От 2002 г. работи във висши учебни заведения като: Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров", Нов Български Университет, Колеж по икономика и администрация, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и др. От 2010 г. е доцент по финансов контрол, а от 2014 г. е редовен професор във ВУАРР (Висше училище по агробизнес и развитие на регионите) - гр. Пловдив. Има регистрирани участия в научни симпозиуми у нас и в чужбина.
Автор е на 4 монографии, 4 студии, научни статии и учебна литература.

Проектно управление
1. Същностна характеристика

Професионалното управление на проекти и неговото динамично развитие са мощен инструмент и двигател не само за създаване на нови продукти и услуги, а и за осъществяване на сериозни и целенасочени промени както в организациите, така и в основните социално- икономически системи, каквато е обществото. Съществено място в тази област е нужно да заемат възможностите за обслужване на комплекса от мерки, свързани с правителствени програми за социално-икономическото развитие на българското общество, както и на участието в мащабни проекти, финансово обезпечени от предприсъединителни фондове на ЕС. Тази тенденция предполага добро познаване на основни европейски стандарти и ефективни контролно-управленски модели.

Макар, че колелото на обществено икономическото развитие върви само напред, все още обществените дейности, при които се осъществяват промени на базата на разработване и реализация на проекти, или това са проектно-ориентирани дейности остават на заден план. Анализът на тези дейности доказва, че има много слабо прилагане на модерна методология и актуален инструментариум на проектното управление. Констатираният проблем оказва влияние в две посоки. Първо. Трудно се реализират проекти, свързани с присъединяването на България към ЕС. Второ. Във всяка организация е желателно все по-широко да се прилагат проекти за разработване на нови продукти и за Целенасочени организационни промени.

Написаното провокира само една посока на развитие, а именно, че всички управленски кадри трябва да придобият знания и опит в проектното управление. Тази пова управленска култура е най-удачния път за трансформиране на старите организационни структури в модерни проектно-ориентирани организации.

Управленската практика, която обобщава професионалното проектно управление се тълкува като творческа дейност, ангажирана с управлението и координирането на човешки, материални, финансови и информационни ресурси по време на проектния жизнен цикъл чрез прилагане на съвременна управленска методология и актуална технология за постигане на очакваните проектни резултати. Именно тези резултати определят обема и същността на операциите, тяхната стойност, времето за изпълнение, нужното качество и възможността за удовлетворяване на очакванията на заинтересованите от проекта страни.
Фиг. V-1

Конструктивната идея, предопределяща съдържанието на технологията по управление на проекти е свързана с: точно определяне на цели, конкретно съдържание на отделните операции, целесъобразно разпределение на отговорност и ресурси, ефективно планиране на дейности, при отчитане на реални рискове и потенциал, постоянен контрол и своевременна намеса при регистриране на отклонения в рамките на планирани време, бюджет и качество. Създаването на подобна технология е предпоставено от приложението на специализирани компютърни периферии, създаващи динамичен модел на проекта, отразяващ комплекс от операции с конкретни разчетни и прогнозируеми характеристики и индикатори. Практиката по използването на компютърното моделиране дава възможности да се мисли и работи по:
I. Осъществяване на текущо планиране и прогнозиране, съобразено със ситуацията.
II. Постоянен мониторинг на проекта и контрол върху изпълнение и разходи.
III. Регудиране на изпълнението по пътя на корективно въздействие, съобразно средата.

Като цяло и най-общо за съвременното професионално проектно управление може да се каже, че се базира на конкретни концептуални принципи.
I. Ясно и конкретно определени цели, резултати и задачи.
II. Определяне на центрове по отговорност за проекта.
III. Конструиране на системи за комплексно прогнозиране и планиране на проектните дейности и параметри.
IV. Създаване на системи за контрол.
V. Формиране на проектни екипи. "
2. Специфични прояви на проектното управление.

Съвременната управленска практика предполага резултатно управление на проекти на базата на обемни и пълни познания в тази област. Очакваните резултати или ефективността на този специфичен вид управление са свързани с:
Ясно дефинирани проектни цели.

• Осигуряване на механизъм за защита на интереса на потребителите при проектните цели и ограничения.
III. Финансова оценка преди започване на проекта по отношение на разходи, приходи, възвръщаемост и източници на финансиране.
IV. Подробен план за реализацията на проекта.
V. Детайлно финансово планиране.
VI. Контрол върху изпълнението на проекта.

Обикновено в днешно време не съществуват елементарни проекти по ред причини и най-вече като обективен резултат от променящите се обществено обосновани нужди и очаквания. Това до някъде обяснява факта, че не винаги в крайна сметка се достига до желани резултати. Необходимо е добро организиране на организационно, методическо, и кадрово осигуряване като целият този процес се следи пряко от висшия мениджмънт. Наличието на еднозначно разпределени правомощия, създадени по повод на конкретния проект биха осигурили добре работещи механизми за оперативно планиране, координиране, комуникиране и ефективен контрол.

Често същността на професионалното проектно управление се разглежда и тълкува едностранно и ограничено. В повечето случаи то се възприема като еквивалент на управление на IT-проекти. Реалността доказва, че управлението на проекти далеч надхвърля IT- бизнеса. То слага отпечатък върху почти всички сфери на осъзната човешка активност. Негови прояви се откриват и в специфични дейности и в цели браншове и в модерното организационно поведение.

Специфично направление в управлението на проекти е консултантската дейност в тази област. Тя се предлага като от консултантски фирми, така и от такива, свързани с програмно обезпечаване на проектно управление. В голяма част от случаите става въпрос за предлагане на "готови решения", чрез което се цели не реално проектно осъществяване, а по-скоро реклама. Именно тук е мястото да се конкретизира, че управлението на проекти се занимава предимно с приложение на знания,
способности, инструменти и технологии към по-широк диапазон дейности с цел изпълнение на изискванията по конкретен проект. Точно това ограничава, или по-точно свежда до минимум възможностите на "готовите решения". Професионалното управление на проекти не е универсален, стандартизиран алгоритъм от действия, които се прилагат във всички ситуации.

Консултантската дейност изисква не само висок професионализъм, но и възможност да се анализира спецификата на конкретния проект и организация и това да формира решение, резултатиращо в уникален продукт. По този повод в световната практика при реализация на проекти, съобразно нуждите и специфичните характеристики на организация, проекти и среда се прибягва до 5 основни типа консултанти: специалисти от операционен тип, функционални експерти, отраслови специалисти, специалисти-управленци и стратегически консултанти. По принцип последните два типа специалисти се срещат твърде рядко и почти винаги те не консултират проекти и организации, а просто ги управляват успешно.

Отпечатъкът, който проектите оставят или провокират в съвременните организации е свързан с целесъобразни преобразования в структурно отношение. Като правило, при реализацията на проекти организациите временно се адаптират към матрична организационно- управленска структура, за която е типично двойната съподчиненост- на сътрудниците ( на проектния мениджър и на линейния мениджър). За класически проектни организации (в строителството) тя е основна структура.

Когато се заговори за проектно-ориентиран бизнес, Мислите са насочени към този бизнес, при който резултатите достигат до потребителя във вид на Реализирани проекти, чиято цел е създаване на стоки или пр- едоставяне на услуги. Налице е производствена система На входа на която са поръчки и договори, всеки от коитоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.