Проектът глобални библиотеки България


Категория на документа: Други
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

на тема:

П Р О Е К Т "Г Л О Б А Л Н И Б И Б Л И О Т Е К И -

Б Ъ Л Г А Р И Я"

Изготвил: Проверил:

Задочно обученние
Факт. № ф.

СОФИЯ

2014

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. Увод

II. Начало на проекта

III. Цели на проекта

IV. Постижения на програмата в България

III. Учредяване на Фондация "Глобални библиотеки - България"

VI. Заключение

I.Увод.

Проекта "Глоб@лни библиотеки - България" има за задача да насърчи модернизирането на библиотеките в цялата страна,за да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество.Библиотеките - партньори получават достъп до интернет,компютърно оборудване и периферна техника за ползване от посетители.Библиотеките разширяват своя обхват на предлагани услуги,стават по-привлекателни за хората и играят по-значима роля в развитието на местните общности.

II.Начало на проекта.

Програмата "Глоб@лни библиотеки - България" е част от международната инициатива "Глобални библиотеки",финансирана от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс".Тази програма действа в Румъния,Украйна,Полша,Мексико,Чили,Латвия,Литва.В България,тя стартира през май месец 2009 година и приключва декември 2013 година.Програмата е съвместна инициатива на Министерството на културата,Програмата на ООН за развитие,Министерството на транспорта,информационните технологии и съобщения,Националното сдружение на общините в България и Българската библиотечно - информационна асоциация.След успешното приключване на проекта дейността и е продължена от Фондация "Глобални библиотеки - България".

III.Цели на проекта.

Фондация "Глобални библиотеки - България" е наследник и продължител на дейността по програма "Глоб@лни библиотеки - България".Тази инициатива се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс"."Глоб@лни библиотеки - България" има за цел да улесни достъпа до информация,знания,комуникация,електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки.В продължение на пет години(2009-2013) програмата дава възможност на повече български граждани да ползват ресурсите на глобалната мрежа.Библиотеките формират активна мрежа и съдействат за приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество.Обществените библиотеки разширяват своя обхват и дейност,а степента им на използваемост се повишава.
Програмата насърчава набирането на средства и застъпничеството,за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знания.

Чрез съвместните усилия на местните общности и ключовите партньори програмата насърчава модернизирането на обществените библиотеки в България и способства за изграждането на техния нов облик като предоставя иновативен пакет от услуги за посетителите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектът глобални библиотеки България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.