Програма по предмета медиен мениджмънт


Категория на документа: ДругиМЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Лектор:
Проф. дсн Петранка Филева


АНОТАЦИЯ

Лекциите въвеждат студентите в особеностите на приложение на теоретичните принципи на мениджмънт и маркетинг в медийната организация. По всеки въпрос се посочва спецификата на приложение на теоретичните принципи в класическите и в новите медии. Курсът се чете с цел студентите да разбират от модерни техники на управление на медиите с приложение на маркетинговите принципи. Още по-важно е те да разглеждат медията като производствено предприятие, в което ще работят по обичайни за наемния труд правила. Научават се да изучават обкръжението, да планират дейност в медиите, да организират и управляват при добро съчетаване на пазарните условия и обществената функция на медиите.

Съдържанието на курса обхваща паралелно с това анализ на тенденции в световното развитие на електронните и печатните масмедии и анализ на пазара им в България. Разглеждат се както проблеми на индустрията, така и специфични белези на пазарната структура. Отделя се специално внимание на конкуренцията между обществени и търговски оператори. Изучават се основни моменти от българското и европейското медийно законодателството. Отделя се внимание на тенденциите за концентрация на собствеността и на механизмите за защита на конкуренцията.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Цел на курса е да формира знания и определен опит за практическа дейност в медийното предприятие. Подчинени на това са целите студентите да умеят да правят икономически анализ на медийния пазар, да овладеят правила за управление на програмна и търговска дейност в медийните организации, да се запознаят с особеностите на редакционния мениджмънт и да се подготвят за работа в екип. Използва се научният инструментариум от икономикс, мениджмънт и маркетинг.

Задача на учебната програма е да изведе на преден план особеностите в стопанската дейност на медийното предприятие в условията на медийна конвергенция. Включват се случаи от управлението на новите медии. Предлагат се теоретични схеми и практически опит за верен стратегически избор на поведение съобразно интересите на предприятието и интересите на обществото.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

1. Дефиниции на мениджмънта и на медийния мениджмънт.
Процесът на управление: планиране и вземане на решения, организиране, ръководство, контрол. Видове мениджъри според равнище на управление и функционални области. Приложение в масмедийните организации. Видове масмедийни организации. Специфика на функционирането им от гледна точка на процеса на управление.

2. Обкръжение на медийната фирма.
Пазарна и непазарна външна среда. Вътрешна среда. Контролируеми и неконтролируеми фактори на обкръжението. Методи за анализ на обкръжението.

3. Цели на организацията и планиране в масмедийната фирма.
Дефиниране на мисията и поставяне на целите. Ситуационен анализ, развитие на стратегия, разработване на план за действие. Принципи на планиране и препоръки. Стратегически мениджмънт. Равнища на развитие на стратегии: на равнище корпорация и на равнище бизнес. Функционални стратегии: маркетингови, финансови, за човешките ресурси, за проучване и развитие.

4. Вземане на решения в медийната фирма.
Видове решения и условия на вземането на решения. Модели на процеса "вземане на решения". Стъпки в процеса на вземане на решение: дефиниране на ситуацията, идентифициране на алтернативите, оценка на алтернативите, избор и оценка на резултата. Вземане на решения в група: видове, предимства и недостатъци.

5. Организиране на дейностите в медийната фирма.
Анализ на трудовия процес. Ред на взаимоотношенията. Процес на делегиране, на централизиране или на децентрализация, на координация и контрол. Фактори, които определят структурата. Основни видове организационни структури. Организационна култура. Специфични организационни форми в масмедиите.

6. Управление на персонала в медийната организация
Базисни представи за управлението на персонала. Обхват на дейностите. Създаване на мотиви за повече и по-качествен труд. Мотивационни теории.

7. Редакционен мениджмънт. Редакцията като организирана социална система.
Групови структури и редакционни правилници. Ролите в редакцията и процес на вземане на решения. координиране и контрол. Редакцията като портиер. Автономията на журналистите. Мултимедийната редакция.

8. Въведение в маркетинга. Дефиниции и еволюция.
Основни функции на маркетинга. Значение на маркетинга в управлението на медийната фирма. Маркетингова дейност за два пазара. "Желязната завеса" в масмедиите - отношения между редакция и маркетингов отдел.

9. Анализ на медийния пазар.
Приложение на концепцията "Структура, Поведение, Изпълнение" (СПИ). Критерии за отграничаване/дефиниране на пазара. Поведение на аудиторията като индивидуален потребител. Поведение на рекламодателите като производствен потребител. Процес на вземане на решение за покупка.

10. Информация за маркетингово решение в медийната организация.
Маркетингови изследвания в печатните издания: на читателска публика, на разпространението, на мениджмънта, на типография и външен вид, читаемост. Проучвания в електронните медии: рейтингови и нерейтингови изследвания.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програма по предмета медиен мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.