Програма по предмета медиен мениджмънт


Категория на документа: Други


11. Сегментиране на пазара и избор на целеви пазар. Определяне на модела на търсене. Изграждане на база за сегментиране - очаквана полза, демографска и психографска характеристика. Идентифициране на потенциални сегменти. Избор на целеви пазар според целите и състоянието на фирмата, равнището на конкуренцията, големината на сегмента.

12. Продуктът като елемент на маркетинговия микс в медийната фирма. Редакционен и рекламен продукт. Продуктите в печатните издания и в електронните медии. Съотношение на редакционните и рекламните страници във вестника. Планиране на продукта за рекламния пазар. Предимства и недостатъци на печат, радио и телевизия като посредници на рекламните съобщения. Развитие на редакционен или програмен портфейл.

13. Дистрибуция. Пътища, форми и политика на медийната дистрибуция.
Разпространението на вестника: абонамент, продажби на ръка. Значение на новите технологии за радиоразпръскването. Преки и непреки дистрибуционни канали при продажби в реклмния пазар.

14. Цена и ценообразуването в медийната организация.
Ценообразуване на база разходи и на база конкуренция. Ценова еластичност на медийните продукти. Рейтинг, рейтингови точки, цена на хиляда. Пакетни и персонализирани цени. Ценообразуване при печатните медии.

15. Маркетингова комуникация. Комуникационен микс: разгласа, реклама, стимулиране на продажбите и лични продажби. Роля на връзките с обществеността за повишаване рейтинга на печатните и електронните медии. Интегриране на елементите на комуникацията съобразно спецификата на медиите и фазата в жизнения им цикъл.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Семестриалният изпит е във формата на тест и устно доуточняване на знанията. Тестът обхваща цялото съдържание на учебната програма.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
Благоев, В. Маркетинг, 2-ро изд. София, 2003.
Доганов, Димитър, Дуранкев, Боян и Катранджиев Христo. Интегрирани маркетингови комуникации. София, 2004.
Доралийски, А. Стратегически мениджмънт. София, 2008
Дракър, П. Ефективният ръководител. София, 2003
Дракър, П. Ефективното управление. София, 2002.
Желев, С. Маркетингови изследвания. София, 2008.
Кастелс, М. Информационната епоха. Икономика, общество и култура. Том 1 Възходът на мрежовото общество. София, 2004.
Катранджиев, Христо. Медияпланиране на рекламната кампания. София, 2006.
Михайлов, Вл. Медиязнание. София, 2009.
Паунов, М. Организационно поведение. София, 1998.
Стойков, Л. Медийното пространство в съвременна България. Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК, том 15, 2009.
Филева, П. Медиен мениджмънт. София, 2009
Филева, П. Икономика за журналисти. Теория и практика на икономическата журналистика. С., 2007
Филева, П. Глобализация и медии. София, 2003.
Филева, П. Медии и пари. София, 1999.
Филева, П. Икономика на средствата за масови комуникации. София, 1997
Albarran, A.B. Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts, 2nd ed. Ames, 2002.
Albarran, Alan B. (Ed.) Handbook of Media Management and Economics. New Jersey, 2006,
Aris. A., J. Bughin. Managing Media Companies: Harnessing Creative Value. Chichester, 2005.
Block,P. Ed. Managing in the Media, Oxford, 2001.
Croteau, David, William Hoynes. The Business of Media. Corporate Media and the Public Interes. London, 2006.
Doyle, G. Understanding Media Economics. London, 2002.
Giles, Robert. Newsroom Management: A guide to theory and practice. Indianapolis, 1987.
Karmasin, Matthias, Carsten Winter (Hrsg.). Konvergenzmanagement und Medienwirtschaft. Muenchen, 2006.
Kiefer. M.L. Medienoekonomik: Einfuehrung in eine oekonomische Theorie der Medien. Muenchen 2001.
Picard, R. G. (ed.) Media Product Portfolios: Issues in Management of Multiple Products and Services. N.J., 2005.
Picard, R.G. The Economics and Financing of Media Companies. New York, 2002.
Porter, M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. N.Y., 1985.
Porter, M. On Competition, Boston: Harvard Business School, 1998.
Tungate, M. Media Monoliths: How Great Media Brands Thrive and Survive.London, 2004.
Underwood, D. When MBAs Rule the Newsroom. New York, 1993.
Vogel, H.L. Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis, 6th ed. Cambridge, 2004.

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програма по предмета медиен мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.