Програмиране на обработването върху стругови машини с CNC


Категория на документа: Други


Програмиране на обработването върху стругови машини с CNC.
Основни етапи на технологичната подготовка. Елементи на управляващата програма. Подготвителни комани за движение.Позициониране и линейна интерполация.
1. Основни етапи на технологичната подготовка.
Технологичната подготовка за обработване на детайлите върху металорежещи машини с ЦПУ се различава съществено от технологичната подготовка при конвенционалните машини. Появява се принципно нова задача в технологичната подготовка - разработване на управляваща програма за машината с ЦПУ. За целта е необходимо да се проектира подробен технологичен процес, при което операциите се разчленяват до ходове независимо от мащаба на производството.
Технологичната подготовка за металорежещи машини с ЦПУ може да се раздели на следните етапи:
1) анализиране на изходните данни: чертеж на детайла и технически изисквания към обработваните повърхнини; чертеж на заготовката; данни за машината, на която ще се извърши обработването;
2) избиране на бази, разделяне на установки, избиране на приспособления и при нужда съставяне на задание за конструирането му и определяне на работните координатни системи;
3) определяне на вида и последователността на преходите при различните установки;
4) избиране на режещи инструменти и съставяне на задание за конструиране на специална инструментална екипировка;
5) определяне на координатите на възловите точки за дефиниране на траекторията на движение на инструментите по контура, а при по-сложни криви-изчисляване включително с използването на CAD продукти. Поради това, че с един и същи инструмент се получават размери с различни допуски, то при размерите със зададен допуск координатите на възловите точки се определят за средата на допусковото поле [52];
6) определяне на режимите на рязане;
7) кодирано описание на обработването на повърхнините - съставяне на управляваща програма;
8) определяне на нормовремената. При наличие на симулатор с него се разиграват варианти и се взема решение. Ако няма такъв симулатор, то нормовремената се определят след въвеждане на управляващата програма в CNC;
9) записване на програмата върху програмоносител и въвеждане в ЦПУ;
10) съставяне на карта за настройване на технологичната система;
11) настройване на инструментите;
12) тестване на управляващата програма на машината с ЦПУ и окончателното й уточняване.
2. Елементи на управляващата програма и видове команди.

Работата на една металорежеща машина с ЦПУ се управлява по предварително съставена програма, наречена управляваща програма която представлява кодиран запис на последователността на движенията и действията на машината при обработване на детайла.
Основната структурна единица на програмата е думата (командата).
Думата се състои от адресна част (адрес) - латинска буква, стояща в началото и числова част, която може да има или да няма алгебричен знак.
Изречението представлява съвкупност от команди, чието изпълнение е хронологично свързано Командите за движение, записани в едно изречение, се изпълняват едновременно. Останалите команди в изречението се изпълняват преди, по време или след движението в зависимост от конкретното изречение Изреченията в управляващата програма се отделят едно от друго със специален знак " ; "(ЕОВ). При някои системи номерът на изречението не е задължителен и има смисъл само на етикет.
Номер на програмата. При CNC на Fanuc, ETA -17 и др. номерът на програмата се записва след буквата О или след символа : и може да съдържа не повече от 4 десетични цифри. Номерът на програмата се поставя на отделен ред в началото на програмата - например - 0102;.При по-старите системи не се кодира номерът на програмата, тя се търси в програмната памет по етикета на първото й изречение (ЗИТ500Т и др).
- Използваните команди са стандартизирани по ISO и биват: подготвителни, команди за движение, спомагателни и технологични.
Подготвителните команди (G - команди). Означават се с адреса G, следван от дву- или триразрядно десетично число. Подготвителните команди служат да подготвят системата за начина, по който ще се преместят изпълнителните органи на машината, ще се интерпретират въведени данни и др. Функцията на съответния G - код ще бъде описана по - долу при неговото разглеждане.
Команди за движение. Това са тези команди от управляващата програма, които определят преместването на изпълнителните органи на машината. Означават се с адресите X, Z, U, W, I, К и R
Спомагателни команди {М - команди). Те се записват с адреса М, следван от десетично дву или триразрядно число. С помощта на спомагателните команди се задават различни функции на машината. Те биват стандартизирани и такива, които се назначават от производителя на машината.
Технологични команди (адреси F, S ,Т и др). Те служат за програмиране оборотите на вретеното, подаването, скоростта на рязане, корекция на инструмента и др.
Модални команди са тези, които веднъж зададени, се помнят от системата до отменянето им. Модални команди са технологичните, част от спомагателните и много от подготвителните (GOO, G01, G02 и др.).
Немодалните команди действат само при изпълняване на изречението, в което са програмирани
Резидентни команди. Това са команди, които се установяват автоматично след включване на захранването на системата.
Управляващата програма се записва върху физически носител, наречен програмоносител. Последният може да бъде дискета, CD, Flash USB и др. Употребяваният понастоящем код е 7-разредният код ISO -7bit, ISO840 (EIA RS244 в САЩ и др). Програмирането може да бъде ръчно и автоматизирано. При използването на диалогово автоматично програмиране програмата се генерира в код "оригинален" за съответната система, което ще бъде разгледано в раздел 5.

3. Позициониране и линейна интерполация.
Позиционирането се задава с командата G00. Движението се извършва със скорост, която се избира от производителя на машината за всяка ос независимо. Ако позиционирането се програмира в едно изречение, движението от началната точка (HT) до крайната точка (КТ) се извършва по траекторията, показана на фиг.1 (движението по осите най-често не се синхронизира). При абсолютното програмиране се задават координатите на крайната точка на преместването с адресите X и Z. При относителното програмиране се задават посоката и големината на преместванията по осите X и Z от началната до крайната точка. Преместването по оста X се програмира с думата U , при което числото след адреса показва изменението на диаметъра. Преместването по оста Z се програмира с думата W. Допуска се и смесено програмиране.
фиг.1
При линейната интерполация движението на инструмента се извършва с работно подаване по права линия, съединяваща началната и крайната точка на преместването. Линейните движения се програмират с командата G01 Форматът на изречението е:
G01 X (U) ...Z(W) ... F ....
където: X и Z са координатите на крайната точка на преместването;
U и W - големината на относителното преместване на инструмента от началната до крайната точка;
F - команда за скоростта на подаване на инструмента.
С код G98 се програмира подавателната скорост. Например с G98 F180 е програмирана подавателна скорост Vf = 180 mm/min.
Използвана литература:
Програмиране на CNC машини, проф. д-р инж. Петър Хаджийски, 2010
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмиране на обработването върху стругови машини с CNC 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.