Произход и същност на кредита. Принципи на кредитиране.


Категория на документа: Други


7.Произход и съшност на кредита.Принципи на кредитиране.
Отделните фази на възпрозводствения процес протичат така че създават обективни условия за систематично най-често неравномерно освобойдаване на част от стойността на матерялните и парични фондове за определен период от време.В резултат на всичко това в народното стопанство съществува значителна маса от свободните парични средства.В същотото време има стопански организации,които намирайки се на определен стадий от кръгооборота на стойността на стойността на своите фондове изпитва временна потребност от допълнителни парични средства за изпалнение на своите стопански задачи.При това пологюжение възниква въпроса за оползотворяване на свободните парични средства т.е на задоволяване на паричните потребности на изпол.средства,които са се освободили временно от стокова или производствена форма и са се обособили в парична форма за определен период от време.Решението на поставения въпрос се постига чрез кредита.Кредита е икономическо отношение което възниква когато определена стойност се предава за временно ползване срещу заплащане за остановено възнаграждение и в основата на него лежи възвращаемостта.В това си качество кредита е необненим елемент на действащите в страната стоково-парични отношения.От тази гледна точка той представлява форма на временно преразпределение на свободните парични средства кредита създава условия за постигане на необходимото съответствие между движението на обществения продукт и неговата матерялно-веществена и стойностна форма .Това обстоятелство е съществено ,защотото е свързано с заинтересоваността на всички членове на обществото.Същевременно използването на кредита е от съществено значение на нормалното функциониране на предприятията,тъй като им позволява да задоволят потребността от парични средства по начин насочващ ги към ефективното организиране и провеждане на стопанска дейност.За отделните предприятия кредита е полезен и с това че той е свързън много по-голяма степен с кръгооборота на техните фондове,но конкретно с реализацията на продукция, с движението на матерялните цености в отделните фази на възпроизводствения процес сл.възникнал на основата на възп.производство и необходимостта да се използват парите като еднообразна обществена материализация,като човешки труд кредита се явява като обективна икономическа категория.Той е закономерен резултат в движението на стойността в кръгооборота на отделните фондове разглеждан като форма на обмяна с определено социялно икон.съдържание, следователно основните фактори които превръщат кредита в ефективна икономическа категория са особеностти на кръгооборота на средствата в отделни стопански организации и необходимостта да се намери в подходяща форма на ефективно разпределение на онази част от фондовете които се освобождават временно в парична форма.
При кредита предоставената парична маса образуваща съдържанието на т.н паричен капитал извършва движение различно от това на пром.и стоковия капитал.

ПС
П-С .....Пр.....С '-П ' -П-П '

СП
Движението на неизмения капитал не включва процесите на производството и обращението.Съобразно това даваните в заем средства непредобиват нито в стокова нито в производствена форма,те имат само парична форма.Съдържанието на кредита като икономическа категория и специален източник за финансиране на предприятията налага необходимостта при спазването на определени изисквания или принципи.Преди всичко банковия кредит се предоставя за дадена цел,посочена в договора за неговото разрешаване,следователно целевия характер на кредитите е първия негов принцип.
-Втория принцип който произтича от х-р.на кредита като икономическа категория е възвраимоща на средствата,които се предоставят чрез него.
-Третия принцип е срочността.С неговото прилагане се цели да се въздейства на взаимополучателя да използват ефективно предоставените им средства и по-конкретно да ускорят тяхната обращаемост.
-4 принцип-много важен за кредитирането е обезпечението на кредита с определени матерялни цености.Спазването на този принцип е необходимо за да се гарантира срочното възвръщане на средствата,които са били предоставени на взаимополучателя под формата на кредит.В случаи когато взаимополучателя не възвърне дължимата сума взаимодателя има право да реализира стойността на залога и с получената сума да се погаси дълга на заема.От друга страна чрез прилагането на този принцип се цели да се избегне консомативното и неефективното използване на кредита,което води до икономически неособено увеличение на парите в обращение с всички отрицателни последици.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Произход и същност на кредита. Принципи на кредитиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.