Производствена и организационна структура на предприятието


Категория на документа: Други


ПРОИЗВОДСТВЕНА И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Необходимо условие за ефективната дейност на предприятието е рационално построените организационна, производствена и управленска структури.

О Р Г А Н И З А Ц И Я Н А П Р О И З В О Д С Т В О Т О.

Всяко едно предприятие се ражда и възпроизвежда като социално-икономическа система. Само по себе си то представлява органически цялостна, вероятностна, динамична съвкупност от обективно обусловени елементи; взаимодействие, което създава възможност за ефективно възпроизводство в зависимост от характера на външните и вътрешни условия, влияещи върху реализацията на цялостната дейност на системата.

Системният подход обуславя изследването на предприятието в качеството му на едно цяло, една система, включваща други, намиращи се в определено взаимодействие, съставни елементи. Такава система представлява сама по себе си част от друга система (намираща се на по-високо ниво), в която взаимодейства с други подсистеми.

Предприятието като система запазва вътрешната цялост на нейните съставни части, а също така притежава и изпълнява техните общи свойства. В резултат, на което се получава качествено ново обединение.

При изследване на предприятието като социално-икономическа система е необходимо да съществува единство между функционалния и структурен подход. Функциите на предприятието се проявяват в неговите вътрешни действия и поведението им във външната среда.

Връзката между предприятието и външната среда е твърде многообразна. Външната среда оказва най-непосредствено въздействие на всичко, което се осъществява вътре в предприятието, и предприятието трябва да реагира на всички промени в обкръжаващия го външен свят. По този начин функционалният подход дава представа за основните лостове и организационни механизми, привеждащи в действие предприятието и обезпечаващи неговата устойчива и балансирана работа. Наличието на права и обратна връзка с външната среда е една от характерните черти на системата и е най-важен фактор за ефективното производство.

Структурният подход се характеризира с разделянето на предприятието на съставни елементи по определен признак и наложилите се връзки между тези елементи. В състава на елементите на предприятието влизат обекти с двойна същност. От една страна тези фактори са определящи за социално-икономическата структура на предприятието (отдели, работници по поделенията, разпределение на пълномощията, потокът на информацията и т. н.). От друга - елементите, определящи производствено-техническата структура на предприятието (оръдия на труда, материални ресурси, технологии и т. н.).

Главна особеност на структурата на предприятието се счита неговата динамичност, неговото изменение с течение на времето. По принцип с усъвършенстването на техниката и технологиите на производството, управлението и организацията на труда и производството и т. н., се изменя и структурата на предприятието.

Друга особеност на структурата на предприятието -

е неговото диалектическо единство с функциите и целите на предприятието. Ръстът на отделните показатели на ефективното действие на предприятието се съпровожда с усъвършенстване на структурата му, което води до непрекъснатия процес на развитие на предприятието.

Процесът на изучаване структурата и функциите на предприятието представлява сам по себе си организация на производството, което може да се определи като следващ съществен момент.

Организация на поизводството - това е пространствено-временна структура на предприятието (работна сила, подразделения, средства на производството, материали) и тяхното взаимодействие за постигане на високи количествени и качествени резултати през даден период при ефективното използване на ресурсите.

Организацията на производството е призвана да създава такива структури на предприятието, които са способни по най-добър начин да реализират зададените функции.

1. Производствена структура на предприятието.

Икономическата система е основана на разделението на труда, т. е. на относителното разграничение на видовете дейности. Разделението на труда разглежда разпределението на работата и трудовите функции между работниците в предприятието по цехове, участъци, звена, т. е. определената структура.

Всъщност разделението на труда - това е само една страна от формирането на структурата на предприятието. То от своя страна изисква необходимите обединения от работници и техните групи в общия производствен процес, взаимовръзки на трудовите и технологически процеси на всички нива - от работното място на отделния изпълнител до цялото предприятие. Това обединение, установяването на взаимовръзки между разделените, специализирани подразделения в процеса на производството се нарича кооперация и е най-важен елемент от организацията на производството.

Разделението и кооперирането на труда дава възможност да се решат редица производствено-икономически проблеми: задълбочаване на специализацията на изпълнителите и ръста на професионалната им квалификация, използването на специализирано и високопроизводително оборудване, ръста на производителността на труда, увеличаване на ефективността като цяло. Разделението и кооперирането на труда се намира в основата на сформирането на структурата на предприятието.

Различават се: обща и производствена структура на предприятието.

Общата структура на предприятието включва в себе си производствени подразделения, различни общозаводски служби и стопанства, организации по управлението на предприятието и обслужването на работниците, в това число и тези, които са свързани с културно-битовото обслужване на работниците (жилищно-комунални стопанства, столове, поликлиники, детски градини и т. н.).

Рационалността на общата производствена структура на предприятието влияе на най-важните икономически показатели на предприятието като: качество на продукцията, ръст на производителността на труда, величина на издръжката на производството и обръщението, ефективно използване на всички видове ресурси и т. н.

Под производствена структура на предприятието се разбира състава, образуващ неговите участъци, цехове и служби, формите им на взаимовръзка в процеса на производството на продукцията.

За основни елементи на производствената структура на предприятието се считат работните места, участъците и цеховете.

1.1. Елементи на производствената структура.

За първично звено на производствената организация на производството служи работното място.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производствена и организационна структура на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.