Производствена мощност на индустриалното предприятие


Категория на документа: Други


 Русенски университет

"Ангел Кънчев"

Курсова работа
по
Индустриален инженеринг

Тема: Производствена мощност на индустриалното предприятие.
Задача за оптимизиране на асортимента на продукцията

Изработил:
Специалност: Индустриален мениджмънт
Група:
Фак. номер:

гр. Русе Проверил:
03.03.2014г. д-р. Свилен Кунев
I. Въведение.
Производствената мощност ( капацитетът) е количеството продукция, което предприятието може да изработи за даден период от време.
Различават се следните видове производствена мощност:
1. Проектната мощност е максималното количество продукция, което би могло да се произведе при идеални производствени условия. Като не се отчитат различни смущаващи фактори като влияние на пазара, неритмичност на доставките, извънлимитен брак и др.
2. Ефективната мощност е максималното количество продукция, което може да се произведе, като се отчетат ограниченията, наложени от многономенклатурното производство, възможната степен на използване на машините и съоръженията, трудностите при съставяне и обвързване на производствените графици на звената, качеството и др.
3. Действителната мощност е реално произведеното количество продукция през изминал период от време.

За всяко производствено звено и за фирмата е важно да се знае какво количество изделия от всеки вид трябва да се произведе, за да се получи максимална печалба.

При зададени фонд от време за работа на машините в едно денонощие, необходимото време за обработване на едно изделие на отделните машини и печалбата, която всяко едно изделие носи на фирмата, сметнахме колко изделия трябва да се обработят за едно денонощие от трите машини, за да се получи максимална печалба за фирмата. Резултатът е: от изделие А: 99,13 бр, от изделие Б: 35,65 бр. За машина 3 остава излишък от 239,14.

II. Теоретичен въпрос.
Под производствена мощност на индустриалното предприятие се разбира " максимално възможният годишен обем на производството на продукция или добив и преработка на суровини в натурален израз при зададена номенклатура и асортимент на основата на прогресивни норми за използване на обзавеждането и производствените площи и оптимален режим на работа и използване на научна организация на производството и труда".
Различават се следните видове производствена мощност:
1. Проектна
2. Ефективна
3. Действителна
Определянето на проектната производствена мощност е първата и най-важна стъпка в проектиране на индустриалното предприятие. Чрез нея се регламентират:
a) Относителният дял на предприятието в задоволяване търсенето на отделни видове стоки и услуги;
b) Производствените разходи и очакваната себестойност на продукцията;
c) Размерът на инвестициите, необходими за изграждане на предприятието;
d) Очакваната ефективност на предприятието, измерена чрез съотношенията между видовете производствена мощност, а именно: производителността като отношение между действителната и ефективната производствена мощност и използваемостта - между действителната / след пускане в експлоатация на предприятието/ и проектната.
Проектната производствена мощност се определя в следната последователност:
1. Определяне на тенденциите в развитието на продажбите на стоки и услуги;
2. Разработване на алтернативи за производствена мощност;
3. Оценка и избор на алтернатива.
Тенденциите в развитието на продажбите на стоки и услуги определят общите потребности от производствена мощност. Разкриват се чрез дългосрочни и краткосрочни прогнози на потребителското търсене в пазарните сегменти.
Дългосрочните прогнози имат за цел да осигурят избора на номенклатура и обем на продукцията, гарантиращи пазарния успех на предприятието.
Тенденциите в търсенето на всеки вид стока са различни и в зависимост от обема на продажбите се свеждат към един от видовете:
> Намаляващо
> Растящо
> Сезонно
> Равномерно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производствена мощност на индустриалното предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.