Промишлени роботи


Категория на документа: Други
ТУ-ГАБРОВО
2010
Съдържание
Промишлени роботи......................................................................................3
1.Същност и определение на промишлените роботи...................................3
2.Класификация и приложение на промишлените роботи за
автоматизация на технологични процеси.......................................................5

2.1.Класификация на промишлените роботи.............................................5

2.2.Приложение на промишлените роботи при автоматизация на

отделни операции в технологичните процеси.............................................12
3.Тенденции в развитието на роботехниката.................................................15

Използвана литература.....................................................................................17

ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ

1.Същност и определение на промишлените роботи.

Промишленият робот е "Автоматична машина със изпълнено устройство - манипулатор на промишлените роботи,със две и повече степени на свобода и с препограмируемо управляващо устройство за изпълнение на двигатели и управляващи функции в производствения процес,заменящи аналогични функции на човека при преместване на произвежданите предмети и (или) технологичната екипировка". Промишлените роботи са елементи,без които е невъзможна комплексната автоматизация на процесите и производствата. С използването на промишлените роботи,машините с цифрово-програмно управление, микропроцесорната техника и други човекът не участва пряко във производствения процес,а поема функциите на негов творец и контрольор. Промишлените роботи са основна предпоставка за създаване на принципно нови технологии без пряко участие на човека и имат огромно социално значение - нямаляват или премахват тежкия физически и монотонен труд. Тяхното разработване и приложение е едно ново научно-техническо направление.То включва създаването не само на роботи,но и на автоматизирани технологични модули и автоматизирани технологични линии. Със тяхна помощ се произвежда висококачествена продукция при малки разходи и се увеличава производителността на труда от две до три пъти.Блоковата схема на робот е показана на фиг.1. Тя включва: система за манипулиране,система за задвижване, система за управление,информационна система,система за придвижване,система за връзка.

фиг.1.Блокова схема на промишлен робот

Системата за манипулиране е механично устройство (наричано още ръка или манипулатор) със две или повече степени на свобода и може да хваща и предвижва обекти във тримерното пространство.Устройството подобно на човешката ръка може да извършва сложни движения,като хващане,пренасяне,завъртане,обръщане,монтаж и други,които се определят от степените на свобода.Степен на свобода е възможността на функционалните елементи да се преместват във пространството.

Системата за задвижване е съвкупност от енергийни източници и устройства за пренасяне и преобразуване на енергията.Под въздействие на управляващите сигнали от системата за управление тази енергия задвижва системата за манипулиране.

Системата за управление формира управляващи сигнали и ги изпраща към системата за задвижване.Управляващите сигнали са предварително въведени и запомнени във запомнящото устройство или се въвеждат във процеса на обучение или самообучение на базата на сигналите,постъпващи от информационната система или от човека оператор през системата за връзка.

Информационната система е съвкупност от първични преобразува- тели и устройства - сензори (датчици) за възприемане,които измерват, обработват и преработват данни както за вътрешното състояние на промишлените роботи (положението на работните органи на системата за манипулиране и придвижване във пространството),така и за състоянието на външната среда.

Системата за придвижване осигурява извършването на глобални движения (преместване) на промишлени роботи с помощта на колесни,крачещи и други устройства.

Системата за връзка организира обмена на информация между робота и човека.Тази система предава задачите от човека на робота, организира диалога между човека и робота,контролира работата на робота,открива неизправности чрез периодична диагностика и други. Информацията от човека към робота се предава чрез клавиатура за въвеждане на данни от операторския пулт.Напоследък все по-широко приложение намира пряката речева връзка между човек и робот,а също и въвеждането на информация със помощта на биопотенциали (биоуправление).Информацията от робота към човека обикновено се предава с помощта на звукови и светлинни сигнали,изнесени на информационни табла,цифрови индикатори, монитори и други.

Интелигентността на робота зависи главно от системите му за инфор-
мация,управление и връзка.На базата на тези системи се създават промишлени роботи със широки функционални възможности - от роботи с ръчно управление ( от оператор ) или с твърда програма на действие до интелигентни роботи с цифрово-програмно управление, които са в състояние да изпълняват самостоятелно сложни задачи и да наподобяват качествата на човека.

2.Класификация и приложение на промишлените роботи за
автоматизация на технологични процеси.

2.1.Класификация на промишлените роботи.

Промишлените роботи се класифицират по различни признаци.В зависимост от вида и предназначението си промишлените роботи биват два вида.

Универсани промишлени роботи- използват се за определени
технологични и транспортноманипулационни операции при работа сСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Промишлени роботи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.