Промишлени роботи


Категория на документа: Други


2.2.Приложение на промишлените роботи при автоматизация на
отделни операции в технологичните процеси.

Голяма ефективност при играждането на гъвкави автоматизирани производствени системи може да се получи само ако се използват най-пълно техническите възможности на промишленте роботи.За целта предварително трябва да се изработват необходимите автоматизирани технологични модули.Обикновено те са изградени от технологично обурудване,робот и периферни устройства - магазини,обработващи станции,палети и други средства за автоматизиране на манипулационните
процеси.Промишлените роботи са най-жайният елемент на автоматизираните технологични модули.Използват се за автоматизиране на следните операции:

1.Механична обработка със снемане на стружките -при този вид обработка промишлените роботи изпълняват предимно спомагателни операции - захранване на и разработване на машините,транспорт между машините,палетизация и други.Порталните промишлени манипулатори от фамилията Пирин са предназначени основно за захранване на металореже-
щи машини и преди всичко за автоматизиране производството на патрони и на центрови детайли. Промишлените роботи,които изпълняват помощни операции към металорежещи машини,са със най-съвременни и проектни решения и отговарт на високи механично-конструктивни изисквания.
2.Леене и обработка на метали - процесите във леарските производства се автоматизират чрез изграждане на автоматични линии.Във леарството промишлените роботи придвижват различни детайли, нанасят обмазка на прецформите, почистват отливки, контролират качеството на отливките и др.Промишлените роботи премахват тежкия физически труд във условия със висока температура, вредна работна среда и др.Повишават коефициента на използване на обурудването, като при това бракът намаля-
ва със 2-5 %.
3.Ковашко-пресова обработка - промишлените роботи са много подходящи при ковашко-пресови и щамповъчни операции поради особенно тежките условия на труд.При използване на промишлените роботи произв-
одителността на труда се увеличава от 2 до 4 пъти.Тук промишлените роботи обработват и транспортират горещи заготовки понякога със твърде
големи габарити.Роботите са по маневрени, със по-голяма скорост на движение, по-висока точност при поставяне на заготовките във сравнение със кранове и други механизирани средства.

4.Заваряване и заваръчно производство - във заваръчното производ-
ство промишлените роботи се използват в две направления:
* за обслужване на заваръчните машинни автомати в спомагателните операции- промишлени роботи със циклично или позиционно управление;
* за директно заваряване в основните операции - промишлени роботи с адаптивно управление за контрол и поддържане на постоянно качество на заваръчния шев и др.

В процесите на непрекъснато заваряване се използват промишлени роботи със контурно управление.

При точковото заваряване се прилагат промишлени роботи както със контурно така и със позиционно управление.
5.Нанасяне на лакови покрития и струйна обработка - промишлените роботи за тези цели са от антропоморфен тип и отговарят на определени изисквания, които са характерни при нанасяне на покрития.Те извършват
необходимите движения за обработка и следене на обекта.За тази цел е необходима точна синхронизация между движенията на промишлените роботи и транспортната система. Най-подходяща е синхронизацията по
сигнал от разпознаваща система,поставена на входа на работната позиция,
която елиминира влиянията от нестабилността на тока,грешките във стъпката на конвейера и др.
6.Монтажни операции - при монтажа на елементи във машиностроенето,
приборостроенето,електропромишлеността и др. използването на промиш-
лените роботи силно повишава производителността на труда и намалява броя на заетите работници.

При монтажни операции промишлените роботи изпълняват следните функции:
* Транспортно-захранващи операции - елементите за монтаж се подават последователно към изделието.Използваните тук промишлените роботи са с големи кинематични и програмни възможности.
* Децентрализиран монтаж на елементите - всеки от елементите
за монтаж се подава към монтажната позиция от отделен промишлен робот,а технологичната операция по сбора на изделието се извършва
от специален робот.
* Основни операции - заваряване,винтозавиване,контрол и др.
В монтажните операции се прилагат както универсални промишлени роботи,така и специализирани промишлени роботи,
които повишават универсалността на монтажните операции.
7.Термообработка и нанасяне на галванични покрития - в термичните цехове за зареждане на пещи и солни вани се използват различни промишлени роботи. В тези обекти се работи при високи температури, затова промишлените роботи са покрити с термоизолационна защита.Тук промишлените роботи пренасят заготовки от вана до вана в техологичната
линия за термообработка и защитно покритие, складират заготовките и извършват проверки.

Промишлени роботи се използват и при гъвкаво автоматизирани производствени системи за термична обработка на галванични покрития с пълно компютърно управление.
8.Други области в които промишлените роботи намират приложение,са:
* текстилната промишленост - за захранване на смесителите, за обслужване на текстилните машини и др.;
* хранително-вкусовата промишленост - за транспортно-захранващи операции;
* за разкрояване на разични материали с газови, лазерни и други системи в серийното птоизводство.

3.Тенденции в развитието на роботехниката.

Съвременните изисквания към промишлените роботи са:
* Да са няколко пъти по-надеждни от обслужваното или работещото с него основно технологично обзавеждане.Това означава средното време на безотказна работа да бъде десетки хиляди часове за най-простите роботи с циклово управление.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Промишлени роботи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.