Противодействие на корупцията в МВР


Категория на документа: Други


Противодействие на корупцията в МВР
1. Дефиниции, сфери и форми на корупцията.
а) дефиниции на корупцията;
* Понятието "корупция" произлиза от латинската дума "corruptio", която означава "разваленост","изхабеност","лошо състояние","лъжливост","подкупност";
* В "Тълковния речник на българския език"- "поквареност на длъжностно лице", "продажност"
* В Гражданската конвенция за корупцията на Съвета на Европа - "Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава"
Субекти на потенциални корупционни действия
* Национални длъжностни лица и членове на национални публични събрания;
* Чужди длъжностни лица и членове на чужди публични събрания;
* Служители на национални и международни организации и членове на национални и международни парламентарни събрания;
* Съдии и служители на национални и международни съдилища;
* Лица, които изпълняват ръководна работа и частни юридически лица
Необходими елементи за реализиране на корупцията
* Служител или група служители в обществения сектор;
* Власт, позволяваща вземане на решения по усмотрение;
* Злоупотреба с публична власт от страна на служителя;
* Извличане на лична или групова полза
б) типология на корупцията;
* Според мащабите:
* "Голяма корупция" - въвлечени са висши държавни служители, политици и бизнесмени, вземащи решения за разпределение на значителни ресурси, при минимална прозрачност за договаряне на взаимните изгоди;
* "Малка корупция" - това са служители с нисък ранг,контактуващи непосредствено с гражданите.Тя има масов ежедневен характер - подаръци, услуги малки суми

* Според субектите на извършване:
* Активна корупция - обещаването, предлагането или даването, пряко или косвено, на каквато и да е неследваща се облага на длъжностно лице, за него или за някой друг, за да извърши или не извърши действие по служба;
* Пасивна корупция - поискването или приемането от което и да е длъжностно лице, пряко или косвено на каквато и да е неследваща се облага за него или за някой друг, или на приемането на предложение или обещаване на такава облага, за да извърши или не извърши действие по служба
* Според механизмите на реализация:
* Даване на подкуп на "четири очи";
* Даване на подкуп на няколко лица, свързани професионално или работещи съвместно;
* Даване на подкуп чрез посредник
Иницииране на корупционно взаимодействие:
* Служителят сам директно заявява каква е "цената" за услугата;
* Служителят не иска директно подкуп, но създава пречки,прави намеци и принуждава другата страна сама да предложи "корупционна алтернатива";
* Лицето желаещо дадена услуга само предлага корупционно "възнаграждение"
в) причини и фактори на корупцията;
* К (корупцията) = М (монополни права) +В (възможност за взимане на решение по усмотрение) - О (отговорност) :
* М монополна власт над ресурси;
* В лица свързани с разрешителен режим,от които зависи частен интерес;
* О колкото е по - малка толкова мащабите на корупцията са по- големи;
* Корупцията се подчинява на класическите пазарни принципи:
* Голямото търсене и ограниченото предлагане индуцират по - голяма корупция, чиято цена зависи от очакваната изгода.
г) сфери на разпространение на корупцията - зависят от конкретната област
* Корупция в сферата на държавната администрация-правителство,местна власт и др.
* Политическа корупция -парламент,партии;
* Корупция в съдебна власт и правоохранителни институции;
* Корупция в сферата на обществените услуги -здравеопазване,образование и др.;
* Корупция в частния сектор;
* Корупция в третия сектор -граждански сдружения,неправителствени организации и др.
д) форми на корупцията
* Купуване,продаване или ползване на услуги;
* Осъществяване на сделки;
* Контрол над институции и властови структури;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Противодействие на корупцията в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.