Противодействие на корупцията в МВР


Категория на документа: Други


* Изграждане на надеждни вътрешно - контролни механизми за недопускане, проверка и санкциониране на случаите на корупция;
* Усъвършенстване на нормативната база, структурното изграждане и организацията на работа на полицейските органи;
* Ограничаване на лицензионните и разрешителни режими;
в) антикорупционни мерки в другите структурни звена на МВР;
* Координация между службите и дирекциите в МВР;
* Повишаване статута на звената;
* Изграждане на ведомствен механизъм за вътрешен контрол;
* Прозрачност в работата на администрацията на министерството и неговите структурни звена;
* Ясен регламент на права, задължения и процедури при взимането на решения по целесъобразност и избягване конфликтите на интереси;
* Завишаване критериите за подбор обучение и преминаване на служба на кадрите;
* Въвеждане на антикорупционно обучение за служителите на различни нива в министерството и структурните му нива;

4. Основни принципи на служителите от МВР за превенция на корупционното поведение
* Висок професионален и обществен морал;
* Целесъобразност и законосъобразност на действията ;
* Равенство пред закона;
* Персонификация на закона;
* Принципност;
* Настойчивост;
* Антикорупционни нагласи;
* Диференциране степента на риска от корупция;
* Въвеждане на мандатност при заемане на ръководни длъжности;
* Ротационен принцип на организация на труда при изпълнителските кадри;
* Изграждане на информационна система от данни за имущественото състояние на застрашените от корупция служители;
5. Място и роля на органите на МВР за противодействие на корупцията в обществото
* Противодейства на корупцията в публичната администрация и стопанската сфера;
* Пресичане на посегателства срещу националната сигурност, свързани с корупцията;
* Събира информация и я предава на други органи от изпълнителната и съдебната власт по компетентност;
* Контролира дейността на длъжностни лица поставили се в услуга на престъпни групи и организации и тяхното имущество придобито от корупционни престъпления;
* Ефективно си взаимодейства с данъчната, митническата и финансовите администрации;
* Води предварителни полицейски проверки за корупционни деяния

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Противодействие на корупцията в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.