Проверка на ДМА и ДНМА


Категория на документа: Други


25
Проверка на коректността на представената информация в ГФО, относно стойността на ДМА с ограничения върху правото на собственост.

26
Проверка на коректността на представената информация в ГФО, относно отдадените под наем ДМА.

27
Проверка на адекватността на оповестяването на информацията за ДМА и ДНМА.


Общо време на изпълнение на програмата:

в часове:

в минути:

Заключение относно настъпването, признаването, признаването, пълнотата, представянето и оповестяването на паричните средства:

Изпълнители на програмата ...............................................

Отговорен за изпълнението на ангажимента ...............................................

Проверяващ изпълнението на ангажимента ...............................................

При първа процедура целта на проверката е представяне и оповестяване чрез сравнителен тест. Чрез тази процедура ще се установи дали са налице изменения, като за целта сравним и да установим дали има различия по отношение на ДА най-вече за тяхната отчетна стойност и амортизация текущата срямо предходната година.
При втора процедура проверка има за цел представяне и оповестяване. Чрез тази процедура ще се установи дали съществува в предприятието счетоводна политика за отчитането на ДА. Установяване също и прага на същественост на ДА както и метода за отчитане на амортизацията.
При трета процедура. Целта на проверката е съществуване и точност. Прави се проверка дали ДА са правилно класифицирани в съответните групи и подгрупи.
При четвърта процедура Цел на проверката е да се установят правота и задълженията върху ДА на базата на документи за собственост. Необходимо е да се направи проверка на документите за придобиване на съответните ДМА/ДНМА.
При пета процедура Правим проверка дали правилно е формирана цената на придобиване, дали е равна на покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.
При шеста процедура Цел на проверката съществуване и оценка. Необходимо е да се проверят фактурите, количествени и стойностно сметки, записки и пр. за придобиването на ДМА и ДНМА Преглед на фактури, количествени и стойностни сметки и протоколи;Преки разходи:Рх за подготовка на обекта;за първоначална доставка и обработка;за монтаж;за хонорари на лица, свързани с проекта;невъзстановяеми данъци
При седма процедура. Цел представяне и оповестяване. Проверяваме за наличие на разминаване относно отчетната стойност, натрупаната амортизация и балансовата стоиност на активите по техните групи. Проверяваме движението на ДМА
При осма процедура. Целта-пълнота и класификация. Определяме очакваните разходи за амортизация и ги сравняваме с начислините. Да се провери дали амортизациите на едни и същи активи в предприятието съвпадат; да се проверят очакваните разходи за амортизации за текущата година и сравняване с начислените; да се провери за отклонения от предварително определения % на амортизация
При процедура девета- Одиторът прави проверка за спазването на възприетия стойностен праг на същественост при отчитане на активите като дълготрайни . Цел-точност (преглед на инвертарната книга). Да се провери счетоводния и данъчния стойностен праг на активите и правилно ли са определени.
При процедура десета Проверяваме на базата на ДА с които разполагаме дали е изпрана най-подходящия метод за отчитане на амортицазията
При процедура единадесета Проверяваме дали е спазен стойностния праг от 700лв при отчитането на активите като дълготрайни
При процедура дванадесета правим проверка дали има през текущата година лизингови договори и дали са правилно отразени във отчетите на предприятието съобразно изискванията по МСС
При процедура тринадесета целта е представяне и оповестяване трябва да се направи проверка на балансовата стойност, начислената амортицазия и обезценка ако имаме такива на активите извадени от употреба (ДМА-обездвижени)
При процедура четиринадесета целта е класификация и точност, проверяваме дали разхода правилно е класифициран като разход за ремонт или е трябвало да се отчетат като текущи разходи.
При процедура петнадесета целта е същественост проверяваме дали е постигнат необходимия резултат и дали след ремонта и до каква степен е удължен полезния живот на дълготраините материални активи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проверка на ДМА и ДНМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.