Проверка на ДМА и ДНМА


Категория на документа: Други


При процедура шестнадесета Да се провери дали има активи, за които са извършени разходи по стопански начин и дали са правилно отчетени и заприходени.

При процедура седемнадесета целта при таз процедура е настъпване и точност. Правим необходимата проверка, с която да установим дали правилно и коректно са отписани дълготраините активи в предприятието. Дали има налице злоупотреби и несъответствия при тяхната продажва, брак или липса.

При процедура осемнадесета Ако има такова събитие, проверяваме дали коректно е извършено то
При процедура деветнадесета Да се прегледат прилаганите процедури при извършване на инвентаризация

При процедура двадесета при таз процедура трябва да се извърши физическо наблюдение
При процедура двадесет и първа
При процедура двадесет и втора Прави се инвентаризация на отделни обекти и сравняване дали данните в инвентар. опис съвпадат.

При процедура двадесет и трета тази проверка е необходима с цел да установим дали правилно е отразена начислената амортизация през текущата година на дълготрайните активи, дали са налице отклонения и пропуски и дали тези активи да извадени от употреба или бракуване след като са напълно амортизирани.
При процедура двадесет и четвърта е необходимо да проверим дали са правилно отразени в ГФО стойностите на съответните дълготрани активи, който не са собственост на предприятието, но са използвани за неговата дейност през текущата година.
При процедира двадесет и пета Проверка дали има в предприятието активи чужда собственост , кои са те и как се осчетоводяват.
При Порцедура двадесет и шеста Проверка дали всички наеми са осчетоводени и правилно ли са записани по съответните сметки.
При процедура двадесет и седма се прави проверка дали правилно е оповестена в ГФО Проверката би следвало да се проведе чрез преглед, който да установи адекватността на оповестяването.

ОДИТОРСКА ПРОГРАМА

ПРОВЕРКА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ


ОДИТОРСКИ ПРОЦЕДУРИ
КОМЕНТАР
Док №
Изпълнител
дата
1
Сравнение на информацията за финансовите активи през текущата година с тази от предходни периоди
2
Описание на методите за отчитане на дългосрочните финансови активи
3
Проверка на първоначалните документи за придобиване на финансовите активи
4
Проверка за съществуване и оценка на финансовите дълготрайни активи - дялове в дъщерни предприятияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проверка на ДМА и ДНМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.