Проверка на ДМА и ДНМА


Категория на документа: Други


в часове:

в минути:

Заключение относно настъпването, признаването, признаването, пълнотата, представянето и оповестяването на паричните средства:

Изпълнители на програмата ...............................................

Отговорен за изпълнението на ангажимента ...............................................

Проверяващ изпълнението на ангажимента ...............................................

При първа процедура правим сравнителен тест с който да установим какво е изменението на финансовите актив в предприятието текущата спрямо предходната година
При втора процедура проверяваме дали изпрания метод по който се отчитат дълготрайните финансови активи е най-подходящ
При трета процедура необходимо е да проверим документите с който сме придобили съответните финансови активи ( инвестиционни имоти, ценни книжа и др.)
При четвърта процедура проверяваме дали има предприятието дългосрочни финансови активи в дъщерно предприятие, ако има колко са и дали са правилно отразени.
При пета процедура проверяваме дали има предприятието дългосрочни финансови активи в асоциирани или смесени предприятия, ако има колко са и дали са правилно отразени.
При шеста процедура проверяваме дали в ГФО правилно са отразени направените разходи, приходите който сме получили от оперирането с краткосрочните активи през текущия период в предприятието
При седма процедура проверяваме дали краткосрочните инвестиции са правилно отразени е ГФО.
При осма процедура проверяваме дали краткосрочните инвестиции са правилно отразени дали са налице отклонения и неточности.
При девета процедура проверяваме дали има в предприятието инвестиционни имоти, какво е тяхната оценка и дали са отчетени по справедлива стойност.
При десета процедура проверяваме дали правилно да са класифицирани дългосрочните вземания, проверяваме техния произход, съществуване и оценка.

При единадесета процедура за да направим проверката е необходимо да се направи тест за произволно избрани предоставени заеми, с който да установим съотведстието между плащанията на главницата и лихвените плащания.
При дванадесета процедура се прави проверка дали правилно е оповестена в ГФО информацията за финансовите активи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проверка на ДМА и ДНМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.