Психофизическа подготовка при спортните танци


Категория на документа: Други


Шуменски университет

"Епископ Константин Преславски"

Р Е Ф Е Р А Т

Тема:

Психофизическа подготовка при спортните танци

Изготвил:
Стоян Стоянов
Фак. № 1342451074

Съдържание:

І. Същност и възникване на понятието

психо-физическа подготовка

ІІ. Методи на психо-физическата

подготовка

ІІІ. Същност и специфика на спортните танци

ІV. Методи на психо-физическото

въздействие при спортните танци

1. Релаксация чрез дишане

2.Регулация на мускулното напрежение

3. Идеомоторно въздействие

V. Изводи

VІ. Използвана литература

І. Същност и възникване на понятието

психофизическа подготовка

Понятието психофизика се въвежда за първи път през 1860 г. от Т. Фехнер. В основата на редица изследвания той разкрива закон, съгласно който възприеманата интензивност на усещането е пропорционална на логаритъма на интензивност на физическия дразнител (стимул). По-късно разкритата научна постановка за психофизиката се развива и обогатява. В живота и особено в дейностите, много често се използва понятието психофизическо, като единство на психическо и физическо. Обогатяването на съдържанието на психофизическото става възможно след навлизането на нови математически методи на измерване и моделиране на психическите и двигателните явления и разкриване на детерминираността между техните индикатори.

Определението за психофизическата подготовка е педагогически процес за формиране на психофизичеката готовност. Целта й е бързото възстановяване на психофизическите сили на спортиста. Психофизическата подготовка е процес за формиране на психическа и физическа подготовка (адекватна и неадекватна).

Психическата готовност като вътрешна дейност, произхожда от физическа готовност, като външна физическа дейност. Това има голямо фундаментално значение за изграждане теорията на психо-физичеката подготовка.

Готовност на психо-физичеката подготовка е цялостно състояние което, детерминира вътрешната и външната психическа готовност в структората на човешкката дейност при адаптацията към променящите се условия на средата за определен период от време.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психофизическа подготовка при спортните танци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.